มีพนักงานอยู่ในอุตสาหกรรมปิโตเรียมกว่า 500 คน
PCT Katearoon
210 อาคารซ่อมบำรุง ถนนสุขุมวิท ซอยสุขุมวิท64 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
Tel : 023354086, 0847246361
FAX : 02 3751196
E-mail : pct_katearoon@hotmail.co.uk

หมายเหตุ: ผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกแล้วต้องมาปฎิบัติงานที่ โรงกลั่นน้ำมันบางจาก ซ.สุขุมวิท64 บางจาก พระโขนง กรุงเทพ


ช่างซ่อมเครื่องจักกล


คุณสมบัติทั่วไป
1. สัญชาติไทย อายุไม่น้อยกว่า 18 ปี บริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 60 ปี
2. ไม่มีประวัติต้องโทษในคดีอาญาและไม่เสพติด สารเสพติดทุกชนิด
3. มีทักษะและมีประสบการณ์ในงานเหมาะสมกับการทํางานในโรงกลั่น
4. สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อกําหนดสําหรับการทํางานในโรงกลั่นได้
5. มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี
6 มีประสบการณ์ในการทํางานซ่อมบํารุงในธุรกิจโรงกลั่นหรือปิโตรเลียม ไม่น้อยกว่า 3 ปี

คุณสมบัติเฉพาะงาน Mechanic
A1) มีทักษะในการซ่อม Compressor ประเภท Reciprocating ได้
A2) มีทักษะในการตรวจสอบ Deflection crank shaft ได้
A3) มีทักษะในการถอด-ประกอบและตรวจเช็ค Gear box ได้
A4) มีทักษะและสามารถใช้เครื่องมือวัดละเอียด เช่น Vernier caliper, Micrometer, Bore
gauge และ Dial gauge ได้
B1) มีทักษะในการซ้อม Pump ทั้งแบบ (Centrifugal และ Reciprocating) รวมทั้ง Mixer และ
ตรวจเช็คค่า Clearance ต่างๆ ได้
B2) มีทักษะในกาารภอด-ประกอบ mech. seal
C1) มีทักษะในการซ่อม Air Fin และตรวจเช็คค่าต่างๆ ได้
C2) มีทักษะในการใช้เครื่องมือวัดละเอียด เช่น Vernier caliper, Micrometer ได้เบื้องต้น
C3) มีทักษะในการ Alignment Pump และ Air fin ทั้งเเบบ Laser และ Dial gauge

คุณสมบัติเฉพาะงาน Preventive Maintenance
A1) มีทักษะในการAlignment Pump เเละ Air fin ทั้งเเบย Laser และ Dial gauge
A2) มีทักษะในการเปลี่ยน Belt และ Pulley ของ Air fin
A3) เข้าใจระดับความรุนแรงของ Overall vibration
A4) สามารภวิเคราะห์ผล Vibration เบื้องต้นได้
B1) สามรถตรวจสอบระบบ Flushing ของ mech. seal เเละระบบน้ำหล่อเย็นของปั้มได้
B2) สามารถเปลี่ยนถ่าย Lube oil ใน Oil tank และทําความสะอาด Oil tank ของ Compressor และ
Turbine ได้
B3) เข้าใจและสามารถติดตั้งเครื่อง Oil purify เพื่อทําความสะอาด Lube oil ได้
B4) สามารถประเมินได้ว่าเครื่องจักรมีความผิดปกติไปจากเดิมที่เป็นอยู่
C1) สามารถใช้เครื่องวัด Vibration วัดเครื่องจักร Download, Upload ขอมูลผ่าน Computer ได้
และเขียน Vibration report ได้
C2) สามารถจดจําตําแหน่งจุดวัดต่างๆของเครื่องจักรต่างๆได้เป็นอย่างดี
C3) สามารถใช้ Tacho meter วัดรอบของเครื่องจักรได้อย่างถูกต้อง
C4) สามารถเปลี่ยนถ่าย Lube oil ของ Pump, Blower, Gear box ได้ทำงานที่บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
210 ถนนสุขุมวิท 64 แขวงบางจาก เขตพระโขนง
กรุงเทพฯ 10260 โทร 02-3354086 , 0847246361 คุณณัฐิยา

หมายเหตุค่าจ้างและสวัสดิการ: มีการปรับค่าจ้างประจำปี มีค่าล่วงเวลาในอัตรา 1.5 เท่า ค่าทำงานในวันหยุดอัตรา 2 เท่า ค่าสวัสดิการประกันสังคม เบี้ยขยัน ตรวจสุขภาพประจำปี
คิดค่าเเรงต่อวัน 540/วันJob Type : งานประจำ (Full Time)
Job Description :
1.ทํางานซ่อมบํารุงอุปกรณ์หรือทํางาน PM (Preventive maintenance), CdM (Condition based maintenance) อุปกรณ์เครื่องจักรหมุน เช่น Gas compressor, Pump, Turbine, Blower, Fin fan, Agitator, Gearbox และอื่นๆ Blower, Fin fan, Agitator, Gearbox และอื่นๆ 2.ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าช่างหรือหัวหนางานบางจาก
Salary : 13,000 - 17,000 ฿
Need : 3 Positions
Location : Bangkok

 More Jobs ...
 ผู้ควบคุมคุณภาพงาน (QC)
 ช่างไฟฟ้า
 ช่างปั้๊ม
 ผู้ควบคุมคุณภาพงาน (QC) ผู้ควบคุมคุณภาพงาน ระดับ C
 ช่างประกอบ
 ช่างซ่อมเครื่องจักรกล
 ผู้ควบคุมคุณภาพงาน (QC)ผู้ควบคุมคุณภาพงานระดับ B
 ผู่ช่วยช่างซ่อมเครื่องจักรกล
 ช่างปั้มเเละซ่อมอุปกรณ์จ่ายน้ำมัน
 ผู้ช่วยช่างประกอบท่อ (Pipe fitter)
 ช่างประกอบท่อ (Pipe fitter)
 หัวหน้าช่างซ่อมเครื่องจักกล
 พนักงานขับรถmessenger
 พนักงานจ้างเหมาบริการงานสานักงาน ทางานกะ
 พนักงานจ้างเหมาบริการงานสำนักงาน
 ผู้ควบคุมคุณภาพงาน (QC)ผู้ควบคุมคุณภาพงานระดับ A
 พนักงานจ้างเหมาบริการงานสานักงาน
 ผู้ควบคุมคุณภาพงาน (QC)ผู้ควบคุมคุณภาพงาน ระดับ D
 บัญชี