มีพนักงานอยู่ในอุตสาหกรรมปิโตเรียมกว่า 500 คน
PCT Katearoon
210 อาคารซ่อมบำรุง ถนนสุขุมวิท ซอยสุขุมวิท64 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
Tel : 023354086, 0847246361
FAX : 02 3751196
E-mail : pct_katearoon@hotmail.co.uk

หมายเหตุ: ผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกแล้วต้องมาปฎิบัติงานที่ โรงกลั่นน้ำมันบางจาก ซ.สุขุมวิท64 บางจาก พระโขนง กรุงเทพ


ผู่ช่วยช่างซ่อมเครื่องจักรกล


ผู้ช่วยช่างซ่อมเครื่องจักรกล
1. มีประสบการณ์ในการทํางานซ่อมบํารุงในธุรกิจโรงกลั่นหรือปิโตรเลียม ไม่น้อยกว่า 1 ปี
1.1. สัญชาติไทย อายุไม่น้อยกว่า 18 ปี บริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 60 ปี ชายเท่านั้น
1.2. ไม่มีประวัติต้องโทษในคดีอาญาและไม่เสพติด สารเสพติดทุกชนิด
1.3. มีทักษะและมีประสบการณ์ในงานเหมาะสมกับการทํางานในโรงกลั่น
1.4. สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อกําหนดสําหรับการทํางานในโรงกลั่นได้
1.5. มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติเฉพาะงาน Mechanic
A1. สามารถใช้เครื่องมือวัด เช่น Vernier caliper ได้เบื้องต้น
A2.มีทักษะในการหา Alignment Air fin fan ได
B1) สามารถใช้เครื่องมือช่างเช่น ประแจ คอน ได้เป็นอย่าง
B2) สามารถใช้เครื่องมือวัดเบื้องต้น เช่น ไม้บรรทัด ตลับเมตร ได้
C1) สามารถใช้เครื่องมือช่างเช่น ประแจ ค่อน ได้
C2) สามารถปฏิบัติงานตามคําสั่งของหัวหน้างานได้

คุณสมบัติเฉพาะงาน Preventive Maintenance
A1) สามารถใช้เครรื่องมือวัด Vibration ตามที่กำหนดไว้ได้ถูกต้อง
A2) ใช้เครื่องมือวัด Infraed temp. วัดจุดที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง
B1) สามารถอ่านอุปกรณช่างวัด เช่น Pressure gauge, Temp. gauge, Amp meter ได้ถูกต้อง
B2) สามารถจดจําลักษณะและแยกความแตกต่างของอุปกรณ์แต่ละประเภทได้
C1) สามารถใช้เครื่องมือช่างเช่น ประแจ ค่อน ได้
C2) สามารถปฏิบัติงานตามคําสั่งของหัวหน้างานได้

ทำงานที่บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
210 ถนนสุขุมวิท 64 แขวงบางจาก เขตพระโขนง
กรุงเทพฯ 10260 โทร 02-3354086 , 0847246361 `คุณณัฐิยา

หมายเหตุค่าจ้างและสวัสดิการ: มีการปรับค่าจ้างประจำปี มีค่าล่วงเวลาในอัตรา 1.5 เท่า ค่าทำงานในวันหยุดอัตรา 2 เท่า ค่าสวัสดิการประกันสังคม เบี้ยขยัน ตรวจสุขภาพประจำปี
คิดค่าเเรงต่อวัน 410/วัน
Job Type : งานประจำ (Full Time)
Job Description :
1. ทํางานซ่อมบํารุงอุปกรณ์หรือทํางาน PM (Preventive maintenance), CdM (Condition based maintenance) อุปกรณ์เครื่องจักรหมุน เช่น Gas compressor, Pump, Turbine, Blower, Fin fan, Agitator และ Gearbox และอื่นๆ 2. ช่วยเหลือช่างหรือหัวหน้าช่างในงานที่ได้รับมอบหมาย
Salary : 10,000 - 14,000 ฿
Need : 1 Positions
Location : Bangkok

 More Jobs ...
 ผู้ควบคุมคุณภาพงาน (QC)
 ช่างไฟฟ้า
 ช่างปั้๊ม
 ผู้ควบคุมคุณภาพงาน (QC) ผู้ควบคุมคุณภาพงาน ระดับ C
 ช่างประกอบ
 ช่างซ่อมเครื่องจักรกล
 ผู้ควบคุมคุณภาพงาน (QC)ผู้ควบคุมคุณภาพงานระดับ B
 ช่างซ่อมเครื่องจักกล
 ช่างปั้มเเละซ่อมอุปกรณ์จ่ายน้ำมัน
 ผู้ช่วยช่างประกอบท่อ (Pipe fitter)
 ช่างประกอบท่อ (Pipe fitter)
 หัวหน้าช่างซ่อมเครื่องจักกล
 พนักงานขับรถmessenger
 พนักงานจ้างเหมาบริการงานสานักงาน ทางานกะ
 พนักงานจ้างเหมาบริการงานสำนักงาน
 ผู้ควบคุมคุณภาพงาน (QC)ผู้ควบคุมคุณภาพงานระดับ A
 พนักงานจ้างเหมาบริการงานสานักงาน
 ผู้ควบคุมคุณภาพงาน (QC)ผู้ควบคุมคุณภาพงาน ระดับ D
 บัญชี