Manufacturer of Prestressed Concrete Product โรงงานผลิตเสาเข็ม คานสะพาน แผ่นพื้น
บริษัท เบสท์แพค คอนกรีต (2) จำกัด
150 บ้านด่าน ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
Tel : 044-664333


วิศวกรประจำโรงงาน


- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ.)- เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
- มีความขัยน อดทน มีความเป็นผู้นำ และมีความรับผิดชอบสูง
- สามารถวางแผนการผลิต ดุแลวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเพื่อให้การผลิตเป็นไปตามเป้าหมาย
- สามารถทำงานนอกสถานที่ กรณีเข้าตรวจสอบหน้างาน หรือบริการลูกค้า ในไซท์งานต่างๆ
- สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีวิสัยทัศน์ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และมีจรรยาบรรณของวิศวกร


Job Type : งานประจำ (Full Time)
Job Description :
- ควบคุมการผลิต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูปให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ภายในกำหนดระยะเวลา - เป็นผู้ประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก ให้การผลิตเป็นไปอย่างราบรื่น - ตรวจเช็คการผลิตทุกขั้นตอน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่โรงงานกำหนด - วิเคราะห์ปัญหาของการผลิตและหาทางแก้ไข เพื่อให้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสู่ลูกค้า
Salary : Not specify
Need : 2 Positions
Location : Buriram

 More Jobs ...
 จป.เทคนิค/ผู้ช่วย จป.วิชาชีพ
 พนักงานขับรถปูนผง
 พนักงานขับรถสิบล้อ(เฮี๊ยบ)
 เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
 ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง
 พนักงานบัญชี
 วิศวกรสนาม
 พนักงานธุรการซ่อมบำรุง
 พนักงานขับรถคอนกรีตผสมเสร็จ
 พนักงานซ่อมบำรุงเครื่องยนต์
 พนักงานคลังสินค้าสำเร็จรูป
 พนักงานซ่อมบำรุงไฟฟ้า
 Sales
 เลขานุการ
 ธุรการปั้นจั่น
 พนักงานประสานงานขาย
 พนักงานทั่วไป