M.C.S. STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED

ผลิตโครงสร้างเหล็ก และผลิตภัณฑ์จากเหล็ก

บริษัท เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จำกัด (มหาชน)
70 หมู่ 2 ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290

Tel : 035-372961-6 / FAX : 035-283314, 035-372968


E-mail : wanvilai.Ko@mcssteel.co.th

Website : http://www.mcssteel.com
https://www.jobpub.com/new_images/artwork_images/2017/141.jpg

พนักงานวิจัยพัฒนา(1)


1.เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือจบ รด.แล้ว
2.วุฒิการศึกษาระดับ ปวช-ปริญญาตรี สาขาเทคนิคโลหะ/สาขาช่างเชื่อม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3.มีประสบการณ์ในการทำงานตั้งแต่ 0 - 1 ปี ขึ้นไป

Job Type : งานประจำ (Full Time)
Job Description :
1.ถ่ายรูปขั้นตอนการผลิต 2.ทำ Temparature Control 3.ทำเอกสารการตรวจงาน (Photo report) 4.สอบเทียบเครื่องมือวัดที่เกี่ยวข้องกับการผลิต 5.งานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาตามสายงาน 6.ดำเนินงานด้านบริหารอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน(OHSAS 18001)
Salary : 15,000 - 20,000 ฿
Need : 1 Positions
Location : Ayuthaya

 More Jobs ...
 เจ้าหน้าที่ถอดแบบ/Cutlist
 ล่ามญี่ปุ่น (ชาวไทยและชาวญี่ปุ่น)
 ช่างเชื่อม / ช่างประกอบ / พนักงานฝ่ายผลิตจำนวนมาก
 ช่างซ่อมบำรุง
 เจ้าหน้าฝ่ายประมาณราคางานโครงสร้างเหล็ก
 เจ้าหน้าที่เขียนแบบ
 วิศวกรรมส่วนกลางประจำฝ่ายผลิต
 เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายผลิต
 ล่ามภาษาจีนด่วนมาก...!!
 โฟร์แมนคุมงานก่อสร้าง ด่วนมาก...!!
 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายประมาณราคางานโครงสร้างเหล็กด่วนมาก...!!