มีพนักงานอยู่ในอุตสาหกรรมปิโตเรียมกว่า 500 คน
PCT Katearoon
210 อาคารซ่อมบำรุง ถนนสุขุมวิท ซอยสุขุมวิท64 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
Tel : 023354086, 0847246361
FAX : 02 3751196
E-mail : pct_katearoon@hotmail.co.uk

หมายเหตุ: ผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกแล้วต้องมาปฎิบัติงานที่ โรงกลั่นน้ำมันบางจาก ซ.สุขุมวิท64 บางจาก พระโขนง กรุงเทพ


ช่างประกอบ


คุณสมบัติทั่ว ไปของผู้ทำงาน
1. คุณสมบัติและประสบการณ์เหมาะสมกับการทำงานโรงกลัน่ ซึ่งต้องผ่านการทดสอบตามประเภทของผู้
ทำงานและเป็นที่ยอมรับของผู้ว่าจ้าง
2. มีประวัติการทำงานดีและมีประสบการณ์ทำงานในโรงกลัน่ ตามที่กำหนดในคุณสมบัติเฉพาะ
3. มีความประพฤติที่ดี ไม่เคยต้องโทษทางกฎหมายหรือคดีอาญาและไม่ติดสารเสพติดใดๆ
4. มีความรู้เกี่ยวกับวิธีปฎิบัติในเรื่องการรักษาความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมตามระเบียบของผู้ว่าจ้าง
5. มีความรับผิดชอบทำงานที่ได้รับมอบหมายได้โดยต่อเนื่องจนแล้วเสร็จด้วยดี
6. ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 18 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี ร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวหรือโรคติดต่อ
ร้ายแรง
7. ต้องผ่านการทดลองงาน 3 เดือน
8. ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่ระบุท้ายนี้

ช่างประกอบ
1. อ่านแบบเรื่องท่อทางในโรงกลัน่ น้ำมัน หรืออุตสาหกรรมเคมีได้
2. ประกอบท่อทางน้ำมัน/ก๊าซในโรงกลัน่ น้ำมันหรืออุตสาหกรรมเคมีได้
3. ประกอบท่อเหล็กที่ต้องต่อด้วยเกลียวหรือท่อ PVC ได้
4. ถอด ล้าง ประกอบ STRAINER FILTER และหน้าแปลนของอุปกรณ์ท่อทางต่าง ๆ ได้
5. มีประสบการณ์การทำงานในโรงกลัน่ น้ำมันมากกว่า 10 ปี และผ่านการทดสอบความสามารถ
พิเศษโดยผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง
ระดับพิเศษ มีความสามารถทำรายการที่ 1-5 ได้ ประสบการณ์ บางจาก 5-10 ปี
ระดับ A มีความสามารถทำรายการที่ 1-4 ได้ ประสบการณ์ บางจาก 4-5 ปี
ระดับ B มีความสามารถทำรายการที่ 2-4 ได้ ประสบการณ์ บางจาก 2-3 ปี
ระดับ C มีความสามารถทำรายการที่ 3-4 ได้ ประสบการณ์ บางจาก 1-2 ปี
ทุกตำแหน่งเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาอนุมัติบรรจุโดย Supervisor ในแต่ละกลุ่มงาน

หมายเหตุค่าจ้างและสวัสดิการ: มีการปรับค่าจ้างประจำปี มีค่าล่วงเวลาในอัตรา 1.5เท่า ค่าทำงานในวันหยุดในอัตรา 2เท่า ค่าสวัสดิการประกันสังคม เบี้ยเลี้ยง เบี้ยขยัน ตรวจสุขภาพประจำปี

คิดค่าเเรง วันละ 535 บาท
ทำงานที่โรงกลั่นบางจากและศูนย์จ่ายน้ำมันบางจาก
210 ถนนสุขุมวิท 64 แขวงบางจาก เขตพระโขนง
กรุงเทพฯ 10260 โทร 084-7246361 คุณณัฐฐิยา
Job Type : งานประจำ (Full Time)
Job Description :
คุณสมบัติทั่วไปของผู้ทำงาน 1. คุณสมบัติและประสบการณ์เหมาะสมกับการทำงานโรงกลัน่ ซึ่งต้องผ่านการทดสอบตามประเภทของผู้ ทำงานและเป็นที่ยอมรับของผู้ว่าจ้าง 2. มีประวัติการทำงานดีและมีประสบการณ์ทำงานในโรงกลัน่ ตามที่กำหนดในคุณสมบัติเฉพาะ 3. มีความประพฤติที่ดี ไม่เคยต้องโทษทางกฎหมายหรือคดีอาญาและไม่ติดสารเสพติดใดๆ 4. มีความรู้เกี่ยวกับวิธีปฎิบัติในเรื่องการรักษาความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมตามระเบียบของผู้ว่าจ้าง 5. มีความรับผิดชอบทำงานที่ได้รับมอบหมายได้โดยต่อเนื่องจนแล้วเสร็จด้วยดี 6. ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 18 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี ร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวหรือโรคติดต่อ ร้ายแรง 7. ต้องผ่านการทดลองงาน 3 เดือน 8. ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่ระบุท้ายนี้
Salary : 15,000 - 25,000 ฿
Need : 1 Positions
Location : Bangkok

 More Jobs ...
 ผู้ควบคุมคุณภาพงาน (QC)
 ช่างไฟฟ้า
 ช่างปั้๊ม
 ผู้ควบคุมคุณภาพงาน (QC) ผู้ควบคุมคุณภาพงาน ระดับ C
 ช่างซ่อมเครื่องจักรกล
 ผู้ควบคุมคุณภาพงาน (QC)ผู้ควบคุมคุณภาพงานระดับ B
 ผู่ช่วยช่างซ่อมเครื่องจักรกล
 ช่างซ่อมเครื่องจักกล
 ช่างปั้มเเละซ่อมอุปกรณ์จ่ายน้ำมัน
 ผู้ช่วยช่างประกอบท่อ (Pipe fitter)
 ช่างประกอบท่อ (Pipe fitter)
 หัวหน้าช่างซ่อมเครื่องจักกล
 พนักงานขับรถmessenger
 พนักงานจ้างเหมาบริการงานสานักงาน ทางานกะ
 พนักงานจ้างเหมาบริการงานสำนักงาน
 ผู้ควบคุมคุณภาพงาน (QC)ผู้ควบคุมคุณภาพงานระดับ A
 พนักงานจ้างเหมาบริการงานสานักงาน
 ผู้ควบคุมคุณภาพงาน (QC)ผู้ควบคุมคุณภาพงาน ระดับ D
 บัญชี