ธุรกิจภาพยนต์
Sahamongkolfilm International Co., Ltd.
55/5 Soi Phaholyothin 2 Phaholyothin Rd., Samsen-nai, Phayathai, Bangkok 10400
Tel : 02-279-2555


E-mail : hr@sahamongkolfilm.com

ช่างอาคาร


หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับเหมา, Supplier, บริษัทให้บริการภายนอก ให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้
2. ควบคุม ดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบของผู้รับเหมา ในการต่อเติม ตกแต่งพื้นที่เช่า
3. ให้บริการและอำนวยความสะดวก ให้กับผู้เช่าและผู้มาติดต่อ
4. ควบคุม ดูแลให้ผู้เช่า ปฏิบัติตามระเบียบและคู่มือการใช้อาคาร อย่างเคร่งครัด
5. ตรวจสอบและจัดทำรายการทรัพย์สินต่างๆ ของอาคาร รวมถึงการจัดเก็บกุญแจของพื้นที่ว่าง
6. รายงานปัญหาต่าง ๆและการแก้ไขเบื้องต้นที่เกิดขึ้นให้ผู้จัดการอาคารทราบ
7. สามารถแก้ไขเบื้องต้นระบบอาคาร ในกรณีตรวจพบอุปกรณ์ที่ต้องมีการแก้ไข หรือซ่อมแซมได้ มีประสบการณ์ตรงและสามารถดูระบบแอร์, MDB ตู้จ่ายไฟฟ้า ระบบไฟ, ระบบน้ำเบื้องต้นได้
8. จัดการจอดรถ และการจราจรในลานจอดรถเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เช่าและผู้มาติดต่อ
9. จัดหาและเปรียบเทียบราคาการบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลอาคารเพื่อนำเสนอต่อผู้จัดการอาคาร ในการปรับปรุงอาคาร
10. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น เรื่องการรักษาความสะอาด การซ้อมอพยพหนีไฟ การไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์
11. ตรวจสอบและรับเงินค่าที่จอดรถจากพนักงานรักษาความปลอดภัยและนำส่งฝ่ายการเงิน
12. ควบคุมการออกบัตรจอดรถยนต์ รถจักยานยนต์ ตามที่ได้รับการแจ้งจากผู้ว่าจ้าง
13. ประสานงานกับผู้เช่าในกรณีที่ผู้เช่าจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่เช่าและอำนวยความสะดวก
14. จัดการประชุมร่วมกับบริษัทผู้ให้บริการภายนอกเป็นระยะพร้อมทำรายงานสรุปปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้กับผู้จัดการอาคารทราบ
15. จัดทำรายงานประจำสัปดาห์ ประจำเดือน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดูแลอาคารเพื่อให้เลขานุการรวบรวมและทำรูปเล่มเสนอต่อผู้ว่าจ้างต่อไป


คุณสมบัติผู้สมัคร

1. มีประสบการณ์ในด้านการดูแลอาคารสูงขนาดใหญ่จะได้รับการพิจาณาเป็นพิเศษ
2. ใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
3. วุฒิการศึกษาระดับ ปวช ปวส ปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
4. เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
5. หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ และ/หรือมีความรู้ด้าน จป.วิชาชีพ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
6. สามารถทำงานวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ ได้
7. มีความอดทนและรักงานบริการ สามาถทานภายใต้ความกดดันได้ดี
8. มีความรู้ด้านการรจัดซื้อ จัดจ้าง วางแผนการทำงานรายเดือน
9. มีความสารถในการจัดลำดับงานก่อนหลัง
10. คล่องแคล่ว ว่องไว
11. มีความรู้เกี่ยวกับระบบประกอบอาคารเป็นอย่างดี( ไฟฟ้ ประปา โทรศัพท์ เครื่องปรับอากาศ ลิฟท์ internet ระบบความคุมเพลิงไหม้ เป็นต้น)Sahamongkolfilm International Co., Ltd.
55/5 Soi Phaholyothin2 Phaholyothin rd., Samsen-nai
Phayathai , Bangkok 10400 Thailand
T: 02-279-2555 # 708
hr@sahamongkolfilm.com
suwanna@sahamongkolfilm.com
Job Type : งานประจำ (Full Time)
Job Description :
Not specify
Salary : Not specify
Need : Not specify
Location : Bangkok

 More Jobs ...
 PR (TV/RADIO + ONLINE + สิ่งพิมพ์)
 นักศึกษาฝึกงาน Production/ Graphic / PR / Event / Creative
 นักกฎหมาย (Lawyer)
 แม่ครัวประกอบอาหาร นักโภชนาการประกอบอาหาร
 Event Marketing /เจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมทางการตลาด (2 ตำแหน่ง)
 เลขานุการผู้บริหาร
 Marketing Executive /เจ้าหน้าที่ตลาด (2 ตำแหน่ง)
 Editor
 ธุรการจัดซื้อ