http://www.mcssteel.com/WebSite/images/mainlogo.png

M.C.S. STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED

ผลิตโครงสร้างเหล็ก และผลิตภัณฑ์จากเหล็ก
http://www.mcssteel.com/WebSite/upload/img/98b2ade7-ec49-4ab2-8cf0-99c7142bf05e.jpg
บริษัท เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จำกัด (มหาชน)
70 หมู่ 2 ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290

Tel : 035-372961-6 / FAX : 035-283314, 035-372968


E-mail : wanvilai.Ko@mcssteel.co.th
Website : http://www.mcssteel.com

พนักงานวิจัยพัฒนา(1)


1.เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือจบ รด.แล้ว
2.วุฒิการศึกษาระดับ ปวช-ปริญญาตรี สาขาเทคนิคโลหะ/สาขาช่างเชื่อม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3.มีประสบการณ์ในการทำงานตั้งแต่ 0 - 1 ปี ขึ้นไป

Job Type : งานประจำ (Full Time)
Job Description :
1.ถ่ายรูปขั้นตอนการผลิต 2.ทำ Temparature Control 3.ทำเอกสารการตรวจงาน (Photo report) 4.สอบเทียบเครื่องมือวัดที่เกี่ยวข้องกับการผลิต 5.งานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาตามสายงาน 6.ดำเนินงานด้านบริหารอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน(OHSAS 18001)
Salary : 15,000 - 20,000 ฿
Need : 1 Positions
Location : Ayuthaya

 More Jobs ...
 เจ้าหน้าที่ถอดแบบ/Cutlist
 ล่ามญี่ปุ่น (ชาวไทยและชาวญี่ปุ่น)
 ช่างเชื่อม / ช่างประกอบ / พนักงานฝ่ายผลิตจำนวนมาก
 เจ้าหน้าที่เขียนแบบ
 วิศวกรรมส่วนกลางประจำฝ่ายผลิต
 ล่ามภาษาจีนด่วนมาก...!!
 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายประมาณราคางานโครงสร้างเหล็กด่วนมาก...!!
 จป.ช่างไฟฟ้าเทคนิค