http://www.mcssteel.com/WebSite/images/mainlogo.png

M.C.S. STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED

ผลิตโครงสร้างเหล็ก และผลิตภัณฑ์จากเหล็ก
http://www.mcssteel.com/WebSite/upload/img/98b2ade7-ec49-4ab2-8cf0-99c7142bf05e.jpg
บริษัท เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จำกัด (มหาชน)
70 หมู่ 2 ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290

Tel : 035-372961-6 / FAX : 035-283314, 035-372968


E-mail : wanvilai.Ko@mcssteel.co.th
Website : http://www.mcssteel.com

IT Programmer


- ความสามารถด้านอัลกอริทึม การคำนวณตรรกศาสตร์ วิเคราะห์ ออกแบบและจัดการฐานข้อมูล
- เชี่ยวชาญภาษาโปรแกรมประยุกต์ ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ ได้แก่ VB.NET, C#.NET
- เชี่ยวชาญภาษาบน web server อย่างน้อย 1 ภาษา ได้แก่ asp.net ,jsp ,php
- เชี่ยวชาญ Query command, T-SQL ระบบฐานข้อมูล SQL Server
- ความรู้ทางด้านระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
- ความรู้ด้านการพัฒนา ระบบ multi-platformJob Type : งานประจำ (Full Time)
Job Description :
- รับมอบหมายหน้าที่การทำงานจากผู้บังคับบัญชาตามสายงานรับผิดชอบ - พัฒนาโปรแกรมภายใต้ข้อกำหนดและลักษณะของโปรแกรมที่ได้กำหนดไว้ - เขียนโปรแกรมตามมาตรฐานของการเขียนโปรแกรม เพื่อนำไปใช้งานด้านต่างๆภายในองค์กร - ประสานงาน กับผู้ใช้งานระบบ และนักวิเคราะห์ระบบ ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน - กำหนดขั้นตอนในการทำงานในระบบงานสารสนเทศและแสดงออกมาเป็นชุดคำสั่งเพื่อสั่งให้ระบบทำงานได้ตามความต้องการ - เขียนโปรแกรมและทดสอบการทำงานของโปรแกรมให้ตรงกับข้อกำหนดของโปรแกรม - ทำการแก้ไขโปรแกรมที่มีข้อผิดพลาดหรือมีปัญหาจากการใช้งาน ทดสอบการทำงานของโปรแกรมที่จัดทำขึ้นในทุกเงื่อนไขที่อาจเกิดขึ้น ศึกษาสภาวะการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ที่มีอยู่ในท้องตลาด เพื่อนำมาปรับปรุงให้ใช้กับงานที่มีอยู่ได้ - ศึกษาการใช้เครื่องมือทางด้านซอฟต์แวร์ต่างๆ ที่ช่วยในการเขียนโปรแกรมและศึกาาแนวโน้มของซอฟต์แวร์ที่มีใช้กันในปัจจุบันและอนาคต
Salary : 15,000 - 20,000 ฿
Need : 1 Positions
Location : Ayuthaya

 More Jobs ...
 เจ้าหน้าที่ถอดแบบ/Cutlist
 ล่ามญี่ปุ่น (ชาวไทยและชาวญี่ปุ่น)
 ช่างเชื่อม / ช่างประกอบ / พนักงานฝ่ายผลิตจำนวนมาก
 เจ้าหน้าที่เขียนแบบ
 วิศวกรรมส่วนกลางประจำฝ่ายผลิต
 ล่ามภาษาจีนด่วนมาก...!!
 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายประมาณราคางานโครงสร้างเหล็กด่วนมาก...!!
 พนักงานคนพิการ
 จป.ช่างไฟฟ้าเทคนิค