ค้นหางาน
ระบุ keyword

Knowledge Center

 

"ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ คือการเอาชนะความอยากได้ใคร่มีจนเกินขอบเขตของตนเอง หากเรายังไม่สามารถเอาชนะในข้อจำกัดนี้ได้ อย่าได้คิดหวังที่จะไปเอาชนะผู้อื่นเลย"
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  

 

ปัจเจกชนคนธรรมดา ร่วมส่งเสริมคุณค่าความดีงามให้แผ่นดิน

แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความคิดเห็น ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมร่วมกัน

....เพราะเราคือ คนไทย.... 


 

 ค้นหา  

 Articles
Title Rating
เรียนรู้ตัวเราด้วยบทเรียนที่เป็นรูปธรรม (ขั้นตั้งและทดสอบสมมติฐาน)

บทเรียนจากชีวิตจริง : เบื้องหลังแห่งความแข็งแกร่ง

ภารกิจของเราตอบสนองต่อสิ่งใด?

กรณีศึกษา : การเรียนรู้แบบสืบสาวเหตุและปัจจัย

จากดวงดาวอันไกลโพ้น สู่ดวงจิตที่ยึดติดอยู่กับเรา

บันทึกบทเรียนของน้องกาฟิลด์ ช่วงปิดเทอม

คุณธรรมและจริยธรรม : สิ่งที่สังคมไทยต้องตระหนัก

Teacher isn't just a Presenter!

กฎสำหรับคนทำงานของ Jerry Zucker (๑๙๕๐ ผู้กำกับและอำนวยการสร้างภาพยนตร์ ชาวอเมริกัน เรื่อง "Ghost")

ที่แท้ก็อยู่ที่ตัวเรานี่เอง

สุนทรียภาพกับการสร้างแรงบันดาลใจในปัจเจกชน

พฤติกรรมองค์กร : ความเชื่อมโยงจากปัจเจกสู่กลุ่มชน

จินตภาพของหัวหน้า จากสุนทรียะของลูกน้อง

ศักยภาพของสมองในการประมวลข้อมูลจากการรับรู้

การได้เป็นตัวของตัวเองคือสิ่งที่วิเศษที่สุด

ความสุขที่แท้จริงของมนุษย์ ตอนที่๓ (ขั้นพยายามต่อยอดองค์ความรู้)

ความสุขที่แท้จริงของมนุษย์ ตอนที่๒ (ขั้นให้เนื้อหาข้อเท็จจริง)

วิถีการทำงานร่วมกันอย่างมีสุนทรียภาพ

จริยศาสตร์กับสิทธิและหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากร

ศักยภาพในการจดจำของมนุษย์ สร้างนกแก้วนกขุนทองให้เป็นพญาอินทรีย์ที่ยิ่งใหญ่

ดูทั้งหมด...
 
 

ค้นหา  

 กระทู้ล่าสุด
Title From
ดูทั้งหมด...
 

"ครูอาชีพไม่ใช่ผู้ที่มีอาชีพครู (The teacher is not presenter) ครูขายความจริงไม่ขายความเชื่อ แต่ความเชื่อและศรัทธาจะเกิดขึ้นเองหลังจากความจริงได้ปรากฏต่อชีวิตของผู้เรียน ซึ่งอาจจะใช้เวลานานมากก็ไม่ใช่เรื่องที่แปลก ถึงเวลานั้นมันอาจจะไม่สำคัญว่าครูจะยังมีชีวิต หรือไม่มีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ เพียงแค่ระลึกถึงกันบ้างเท่านั้นก็พอ...."

 

ธนากรณ์  ใจสมานมิตร

ครุศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม รุ่นที่๕

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

 
 

ปรัชญาการดำเนินชีวิต 

·       สุตะ-ธรรมมารมณ์  จงเป็นผู้ฟังที่รับรู้ด้วยหู แต่ให้ฟังด้วยใจที่เป็นธรรม

·       จินต-ปัญญา  จงเป็นผู้รับรู้ที่เก็บข้อเท็จจริงด้วยสมอง แต่คิดด้วยปัญญาที่ผ่านการพิจารณาอย่างแยบคาย

·       ปุจฉา-ปิยวาจา จงเป็นผู้สื่อสารด้วยคำพูดที่เหมาะสมกับกาลเทศะ แต่สิ่งที่พูดต้องมาจากการกระทำที่เป็นพฤติกรรมของตนเอง (พูดในเรื่องที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมา เรื่องที่ไร้ประโยชน์ไม่ควรเสียเวลาไปกล่าวถึง ได้แก่ เรื่องในอดีตที่เกิดผลแล้ว , เรื่องเพ้อฝันหลอกลวงเพื่อสร้างภาพ , เรื่องความไม่ดีของผู้อื่น , เรื่องที่ไม่จรรโลงใจในอนาคต , เรื่องที่ไม่ผ่านกระบวนการใช้ปัญญาพิจารณาอย่างถี่ถ้วนมาก่อน)

·       ลิขิต-กรรม จงเป็นผู้ที่เรียนรู้จากการกระทำของตนเองเพื่อปรับปรุงความไม่เหมาะสม ไม่ถูก ไม่ควร ของตนเองไปตลอดชีวิต (จดบันทึกความบกพร่องเพื่อปรับการกระทำของตนเอง)

 

“ไม่มีใครในโลกนี้มีอิทธิพลกับเรามากไปกว่าตัวเราเอง  ดี-ชั่วอยู่ที่ตัวของเราเอง อย่ามุ่งโทษผู้อื่น  ศัตรูที่น่ากลัวที่สุดของเรา ก็คือ ตัวเรานั่นเอง”