ธุรกิจการศึกษา ตั้งแต่อนุบาล-ปริญญเอก, นานาชาติ

บริษัท เซนต์จอห์นเพื่อการศึกษา จำกัด / มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
1110/5 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Tel : 029388356
FAX : 025138577
Website : http://www.stjohn.ac.th


อาจารย์สาขาวิชาการท่องเที่ยว


  • ชาย/หญิง
  • อายุ 25-45 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาโท สาขาวิขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
  • สามารถ พูด,เขียน และอ่าน ภาษาอังกฤษได้ดี

Job Type :งานประจำ (Full Time)
Job Description :
สอนรายวิชาด้านการท่องเที่ยว และการจัดธุรกิจนำเที่ยว
มัคคุเทศก์ ,การจัดอาหารและเครื่องดื่ม

Salary : 15,000 - 20,000 ฿
Need : 1 Positions
Location : Bangkok

Bookmark and Share

 More Jobs...
 อาจารย์คณะนิติศาสตร์
 System Developer&Programmer
 คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
 ครูสอนวิทยาศาสตร์
 ครูสอนวิชานาฏศิลป์
 เจ้าหน้าการเงิน
 ครูสอนภาษาไทย
 เจ้าหน้าที่บัญชี
 อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์
 อาจารย์ประจำ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 ครูสอนคอมพิวเตอร์
 ครูสอนภาษาญี่ปุ่น
 ครูสอนคณิตศาสตร์
 ครูสอนเคมี
 เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
 อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ (สาขาการตลาด)
 ครูสอนวิชาฟิสิกส์
 บรรณารักษ์
 อาจารย์สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
 นิติกร