ธุรกิจการศึกษา ตั้งแต่อนุบาล-ปริญญเอก, นานาชาติ

บริษัท เซนต์จอห์นเพื่อการศึกษา จำกัด / มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
1110/5 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Tel : 029388356
FAX : 025138577
Website : http://www.stjohn.ac.th


อาจารย์สาขาวิชาการท่องเที่ยว


  • ชาย/หญิง
  • อายุ 25-45 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาโท สาขาวิขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
  • สามารถ พูด,เขียน และอ่าน ภาษาอังกฤษได้ดี

Job Type :งานประจำ (Full Time)
Job Description :
สอนรายวิชาด้านการท่องเที่ยว และการจัดธุรกิจนำเที่ยว
มัคคุเทศก์ ,การจัดอาหารและเครื่องดื่ม

Salary : 15,000 - 20,000 ฿
Need : 1 Positions
Location : Bangkok

Bookmark and Share

 More Jobs...
 อาจารย์ประจำ
 อาจารย์ประจำ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาการจัดการ
 อาจารย์ ประจำสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 System Developer&Programmer
 ช่างไฟฟ้า
 ช่างประปา
 ผู้บริหารระดับสูง
 พนักงาน IT Support
 อาจารย์ ประจำ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 นิติกร
 เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
 ครูสอนคอมพิวเตอร์
 ครูสอนภาษาไทย
 ครูสอนวิทยาศาสตร์
 ครูสอนภาษาญี่ปุ่น
 ครูสอนวิชานาฏศิลป์
 ครูสอนเคมี
 ครูสอนวิชาฟิสิกส์
 ครูสอนคณิตศาสตร์
 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
 อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์
 ครูสอนประจำวิชาภาษาจีน
 พนักงานส่งเอกสาร
 ครูสอนประจำวิชาคหกรรม
 ครูสอนประจำวิชาช่างยนต์
 พนักงานบัญชี-การเงิน
 อาจารย์