คำค้นที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นห

 
พบงานทั้งสิ้น 8 ตำแหน่ง จาก 2 บริษัท รวมทั้งสิ้น 2 อัตรารับ

1. Interior Project Assistant ผู้ช่วยประสานงานก่อสร้างตกแต่งภายใน
iwa Design (Thailand) Co Ltd

15 พฤศจิกายน 2561
 

เงินเดือน : 20,000 - 30,000 ฿
จำนวนรับ : ไม่ระบุ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ลักษณะงาน  :
Project Assistantมีหน้าที่ในการทำงานร่วมกับ Project Manager ในการประสานงานกับลูกค้า ร่วมวางแผนงาน และจัดทำเอกสารรายงาน 1. PLANNING AND SCHEDULING 2. COORDINATION 3. DOCUMENTATIONS ติดต่อคุณ มนต์ทิพย์ Email: info.th@iwadesign.com.sg Tel: 02 530 1771

2. ผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการ Project Manager
iwa Design (Thailand) Co Ltd

15 พฤศจิกายน 2561
 

เงินเดือน : 40,000 - 80,000 ฿
จำนวนรับ : 1 อัตรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ลักษณะงาน  :
- วางแผนและควบคุมงานตกแต่งภายในให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ทั้งในเชิงคุณภาพ เวลา และงบประมาณ - ควบคุมดูแลบุคลากรในฝ่ายบริหารโครงการและฝ่ายผลิตให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ในระเบียบปฏิบัติของทางบริษัทฯ - เข้าร่วมประชุม และจัดทำรายงานความคืบหน้าเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารโครงการตามวันและเวลาที่บริษัทฯ กำหนด - กำหนดทิศทางการดำเนินการทางเทคนิคและหน้าที่การปฏิบัติงานวันต่อวัน - ประสานงานกับ ลูกค้า เพื่อให้แน่ใจว่าเกิดการถ่ายทอดข้อมูลอย่างถูกต้อง - ติดต่อและประสานงานกับผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถจัดหาและจัดส่งอุปกรณ์ได้ถูกต้องครบถ้วนตามกำหนดระยะเวลา - ตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมของแบบก่อสร้าง - ดูแลรับผิดชอบความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความปลอดภัยภายในโครงการ - ควบคุมการให้บริการหลังส่งมอบโครงการอย่างต่อเนื่อง - ประสานงานกับผู้ร่วมงานทุกแผนก - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

3. Draftman งาน interior
iwa Design (Thailand) Co Ltd

15 พฤศจิกายน 2561
 

เงินเดือน : 15,000 - 20,000 ฿
จำนวนรับ : 1 อัตรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ลักษณะงาน  :
เขียนแบบเพื่อใช้ในการก่อสร้างจริง เขียนแบบงานฝ้า ผนัง พื้น เฟอร์นิเจอร์

4. โฟร์แมนงานตกแต่งภายใน Interior Foreman
iwa Design (Thailand) Co Ltd

15 พฤศจิกายน 2561
 

เงินเดือน : 18,000 - 25,000 ฿
จำนวนรับ : 1 อัตรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ลักษณะงาน  :
Foreman/Site Supervisor เป็นศูนย์กลางของการก่อสร้างที่หน้างาน ทำหน้าที่ในการควบคุมช่างและคนงานให้ทำงานอย่างถูกขั้นตอนและปลอดภัย มีความสามารถในการลำดับความสำคัญของเนื้องานและแจกจ่ายงานได้อย่างถูกต้อง ทำหน้าที่ในการควบคุมงานให้เป็นไปตามแผน จัดประชุมกับทีมช่างและรายงาน Project Manager อย่างสม่ำเสมอ Foreman จะต้องสามารถทำได้หลายอย่างพร้อมๆกัน สามารถจัดการกับสถานการณ์กดดันได้ดีและสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องเข้าใจและเข้มงวดในเรื่องกฎระเบียบความปลอดภัยระหว่างปฏิบัติงาน 1.PLANNING AND SCHEDULING: จัดประชุมกับทีมทุกวันก่อนเริ่มงาน แจกจ่ายแผนงาน ควบคุมงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เสนอปรับแผนและเพิ่มกำลังคน 2. SUPERVISION: ตรวจสอบงานก่อสร้างอย่างใกล้ชิด ทั้งด้านปริมาณ คุณภาพ เวลา โดยใช้รายงานการตรวจงาน 3. SHOP DRAWINGS: จัดทำ Shop Drawing หน้าไซต์งาน เพื่อใช้สื่อสารกับช่างและฝ่ายต่างๆ 4. STOCK: เบิกวัสดุจาก store และจัดการการส่งของคืน store 5. FINANCIAL CONTROL: ควบคุมการใช้วัสดุให้อยู่ในปริมาณที่กำหนด ควบคุมการใช้เวลาของทีมช่างอย่างมีประสิทธิภาพ 6. HEALTH & SAFETY: ตรวจสอบ ควบคุม และจดบันทึก ในประเด็นเรื่องความสะอาดและปลอดภัยของไซต์งาน 7. ADMIN: จัดทำ Daily Report รายงานความคืบหน้ารายวัน จำนวนคนงาน ปัญหาทั่วไป ความปลอดภัย การละเมิดกฎระเบียบ ติดต่อคุณ มนต์ทิพย์ Email: info.th@iwadesign.com.sg Tel: 02 530 1771

5. ผู้ประสานงานก่อสร้างตกแต่งภายใน Project Coordinator
iwa Design (Thailand) Co Ltd

15 พฤศจิกายน 2561
 

เงินเดือน : 30,000 - 60,000 ฿
จำนวนรับ : 1 อัตรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ลักษณะงาน  :
Project Coordinator/ Project Executive มีหน้าที่หลักในการวางแผน จัดการ ประสานงาน และควบคุม เพื่อให้แน่ใจว่าโครงการสำเร็จตามความต้องการของลูกค้า เสร็จงานตามเวลา อยู่ในงบประมาณที่กำหนด และผู้เกี่ยวข้องในโครงการทุกคนทำงานอย่างถูกต้อง 1. PLANNING AND SCHEDULING: ก่อนการก่อสร้าง: ศึกษาวิเคราะห์แบบ และ BQ วางแผนการก่อสร้าง วางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำการประกันภัยก่อสร้าง เตรียมงาน ณ สถานที่ก่อสร้าง Set out & Site marking ระหว่างการก่อสร้าง: จัดประชุมกับทีมทุกวันก่อนเริ่มงาน แจกจ่ายแผนงาน ควบคุมงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เสนอปรับแผนและเพิ่มกำลังคน 2. COORDINATION: ประสานงานกับลูกค้า designer และผู้ร่วมงานทุกแผนก เพื่อการถ่ายทอดข้อมูลที่ถูกต้อง 3. SUPERVISION: ตรวจสอบงานก่อสร้าง ทั้งด้านปริมาณ คุณภาพ เวลา โดยใช้รายงานการตรวจงาน ส่งมอบต่อ Director ทำหน้าที่ตรวจสอบงานทุกๆโครงการ โดยเข้าตรวจแต่ละหน่วยอย่างสม่ำเสมอทั่วถึง 4. SHOP DRAWINGS: ตรวจสอบ รวมถึงจัดทำ Shop Drawing เพื่อการประชุม รวมถึงส่งอนุมัติจากฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง 5. STOCK: เบิกวัสดุจาก store และจัดการการส่งของคืน store 6. FINANCIAL CONTROL: ควบคุมงบประมาณในการก่อสร้าง วางแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง ประชุมหารือกับ Foreman และฝ่ายผลิต เกี่ยวกับการควบคุมปริมาณวัสดุ ประสานงานจัดการกำลังคน จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 7. HEALTH & SAFETY: ตรวจสอบและควบคุมความสะอาดและปลอดภัยของไซต์งาน 8. ADMIN: จัดทำและตรวจสอบ Daily-Weekly-Monthly Report รายงานการควบคุมงบประมาณ จัดทำQC Report จัดทำการประกันภัยก่อสร้าง ทำเรื่องเอกสารขออนุญาตก่อสร้างต่าง 9. AFTER SALES SERVICE: ควบคุมการให้บริการหลังส่งมอบโครงการอย่างต่อเนื่อง ติดต่อคุณ มนต์ทิพย์ Email: info.th@iwadesign.com.sg Tel: 02 530 1771

6. Personal Assistant to MD
iwa Design (Thailand) Co Ltd

15 พฤศจิกายน 2561
 

เงินเดือน : 30,000 - 60,000 ฿
จำนวนรับ : 1 อัตรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ลักษณะงาน  :
o ติดตามผู้บริหาร o ดูแลตารางนัดหมายผู้บริหาร o ประสานนัดหมาย จัดเตรียมเอกสารการประชุม ภายนอก ภายใน และระหว่างกลุ่มบริษัท o ดูแล ต้อนรับ ลูกค้า supplier ที่เข้ามาประชุมที่บริษัท o ตรวจสอบเอกสารก่อนเสนอผู้บริหารเซ็น o ดูแลเรื่องส่วนตัวผู้บริหาร เช่น อาหารกลางวัน จองที่พัก ตั๋วเครื่องบิน (ผ่าน Agency) ดูแลเอกสารเคลมผู้บริหาร o จัดเตรียม Presentation ต่างๆ สำหรับการขาย o ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ทั้งภายใน ภายนอก และระหว่างกลุ่มบริษัท o ติดตามและตรวจสอบ Report จากฝ่ายโครงการ ฝายผลิต จัดซื้อ บัญชีและการเงิน ตามที่นัดหมาย o ติดตามงานด้าน Public Relations ให้เป็นไปตามกำหนดระยะเวลา o ดูแลเอกสารสำคัญของบริษัท o งานแปลเอกสารทั่วไป Thai – English – Thai o ดูแลภาพรวม ความเรียบร้อยภายในบริษัท o ดูแลเอกสารด้าน HR ทั่วไป o ดูแลสวัสดิการ และสวัสดิภาพพนักงาน เงินเดือน ค่าแรง เบี้ยเลี้ยง โบนัส เคลม ฯลฯ o ประสานจัดงานเลี้ยงต่างๆทั้งภายในและภายนอกบริษัท o นัดสัมภาษณ์พนักงาน o จัดทำสรุปข้อมูลรายงานด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการประจำเดือน ประจำไตรมาส o จัดทำแผนฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร o งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ติดต่อคุณ มนต์ทิพย์ Email: info.th@iwadesign.com

7. ช่างเฟอร์นิเจอร์ ช่างไม้ ช่างฝีมือ หัวหน้าช่าง
iwa Design (Thailand) Co Ltd

15 พฤศจิกายน 2561
 

เงินเดือน : 20,000 - 35,000 ฿
จำนวนรับ : 3 อัตรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ลักษณะงาน  :
ทำงานเฟอร์นิเจอร์ งานไม้ ในโรงงานและที่ไซต์งาน ทำงานตามแบบ ทำงานให้ได้ตามมาตรฐานสิงคโปร์ สามารถเป็นผู้นำทีมช่างได้ โรงงานอยู่บริเวณปากเกร็ด นนทบุรี มีที่พักให้

8. *** พนักงานขาย เซ็นทรัลอีสวิลล์(ลาดพร้าว71) ***
ด่วนมาก

บริษัท สปาชา บิวตี้ แอนด์ สลิม จำกัด

15 พฤศจิกายน 2561
 

เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : ไม่ระบุ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ลักษณะงาน  :
ให้คำปรึกษากับลูกค้าเกี่ยวกับการลดน้ำหนัก ผิวพรรณและขายคอร์สความงาม สิวฝ้า กะ ลดรอยเหี่ยวย่นบนใบหน้า -ปิดการขาย - เงินเดือน13,000-15,000 +คอมมิชชั่น สนใจสมัครงานติดต่อ สอบถาม ตั้งแต่เวลา 9.00 - 17.00 น. คุณจ๊ะโอ๋ 087-7465419 / 081-173-5107Go to page :   1 |