202.43.34.226 สมัครงานเซเว่น หางานสมัครงานเซเว่น งานสมัครงานเซเว่น สมัครงานสมัครงานเซเว่น หน้าแรก
เว็บไซต์นี้ ได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานความน่าเชื่อถือโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 2 ปีซ้อน - ดูรายละเอียด  
 Login Name Password
 
ลืม Password ?
ผู้สมัครงาน
บริษัท
หางาน เขียนใบสมัครงาน ลงโฆษณางาน ค้นหาใบสมัครงาน
 

หางานสมัครงานเซเว่น สมัครงานสมัครงานเซเว่น งานสมัครงานเซเว่น สมัครงานเซเว่น


คำค้น :
คำค้นที่เกี่ยวข้อง : วุฒิ ม.6 สมัครงานเซเว่น  เซเว่น สมัครงานเซเว่นEleven  ปวส. สมัครงานเซเว่น  สมัครงานเซเว่น แถวรังสิต 

  * กด ถูกใจ (Like)  รู้ตำแหน่งงานว่างก่อนใครผ่าน Facebook ของคุณ *

ติดต่อลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่ พบงานทั้งสิ้น 13 ตำแหน่ง จาก 4 บริษัท รวมทั้งสิ้น 71 อัตรารับ


1. Internal Audit Manager / ผู้ช่วยผู้จัดการ Internal

บริษัท คอมเซเว่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เงินเดือน 30,000 - 70,000 ฿

จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน 1.จัดทำคู่มือการตรวจสอบภายใน (IA Manual) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ -มาตราฐานการปฏิบัติวิชาชีพการตรวจสอบภายใน -กฎบัตรและการบริหารงานฝ่ายตรวจสอบภายใน - วัตถุประสงค์ และประเภทการตรวจสอบภายใน - จรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบ -กระบวนการตรวจสอบภายใน (Audit Procedure) 2. ผู้ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ - จัดทำหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ -จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ -จัดเตรียม และส่งเอกสารการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 3. พิจารณา ทบทวน นโยบายและจัดทำแผนการตรวจประจำปี ( Final Annual Audit Plan) เสนอคณะกรรมการตรวจสอบ - Annual Audit Plan 4. รับผิดชอบการบริหารงานตรวจสอบและบุคลากรในสำนักงานตรวจสอบ เพื่อให้ดำเนินงานเป็นไปตามแผนการตรวจสอบที่ได้กำหนดไว้ - กำหนดคุณสมบัติ และทำการสัมภาษณ์ พนักงานแต่ละตำแหน่งของฝ่ายตรวจสอบภายใน - แผนอัตรากำลังคนประจำปี 5. ทำการติดตามให้ฝ่ายตรวจสอบภายในดำเนินการตามแผนการตรวจสอบประจำปี 6.จัดทำ และสอบทานการจัดทำงบประมาณประจำปี เสนอคณะกรรมการตรวจสอบ 7. สอบทานรายงานผลการตรวจสอบก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ 5. งานที่ได้รับมอบหมาย
 

28 ตุลาคม 2557

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร


2. เจ้าหน้าที่บัญชี (Account Officer)

บริษัท คอมเซเว่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เงินเดือน 10,000 - 40,000 ฿

จำนวนรับ 4 อัตรา
ลักษณะงาน 1.การเปิดใบแจ้งหนี้ในระบบ 2.ยกเลิกใบแจ้งหนี้ในระบบ 3.การบันทึกรายการ CN ใบลดหนี้ 4.การตรวจสอบฐนข้อมุล Customer , การขอเปิดบัญชี Customer ใหม่ 5.การแก้ไข การ Reprint ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี/ใบส่งของ 6.การจัดเก็บเอกสารสำเนาใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี/ใบส่งของที่หน้าร้านส่งมา
 

28 ตุลาคม 2557

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร


3. เจ้าหน้าที่การเงิน (Finance Officer)

บริษัท คอมเซเว่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เงินเดือน 10,000 - 15,000 ฿

จำนวนรับ 3 อัตรา
ลักษณะงาน 1. ตรวจรับเอกสารหน้าร้าน 2. ตรวจสอบการบันทึกรับเงินในระบบกับเอกสาร 3. ตรวจสอบการรับเงิน 4. จัดรายงานต่างๆ 5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
 

28 ตุลาคม 2557

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร


4. Online Editor Officer

บริษัท คอมเซเว่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เงินเดือน 12,000 - 20,000 ฿

จำนวนรับ 3 อัตรา
ลักษณะงาน 1. เพศชาย หรือ หญิง   2. อายุระหว่าง  23 - 28 ปี 3. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขา  วิทยาการคอมพิวเตอร์ , คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 4. มีพื้นฐานความรู้ SEO 5. มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ HTML และการทำเว็บ โดยสามารถใช้โปรแกรมในการออกแบบเว็บไซต์ เช่น Front Page , Dreamweaver หรือ Editplus ในระดับใช้งานได้ 6. มีความสามารถในการใช้งานโปรแกรม Photoshop , Illustrator   7. ประสบการณ์ทำงาน ในการบริหารจัดการข้อมูลใน website อย่างน้อย 2 ปี   8. มีความคิดสร้างสรรค์ อดทนต่อการทำงานภายใต้ความกดดัน  9. มีทัศนคติการทำงานในเชิงบวก 10. มีความสนใจในสินค้าและผลิตภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน ไอที 
 

28 ตุลาคม 2557

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร


5. เลขานุการบริษัท (Company Secretary)

บริษัท คอมเซเว่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เงินเดือน 20,000 - 40,000 ฿

จำนวนรับ 2 อัตรา
ลักษณะงาน 1. เป็นผู้ดูแลประสานงานให้ทางคณะกรรมการของบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2. เป็นตัวกลางที่คอยประสานงานกับบุคคลทั้งภายในบริษัท 3. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารที่สำคัญต่าง ๆ ของบริษัท 4. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆด้วยความรับผิดชอบ
 

28 ตุลาคม 2557

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร


6. ผู้จัดการการเงิน (Finance Manager)

บริษัท คอมเซเว่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เงินเดือน 40,000 - 70,000 ฿

จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน 1. วางแผนและกำหนดเป้าหมายเพื่อให้การบริการงานของบุคลากรฝ่ายการเงินเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด(KPIs) -  รับผิดชอบในการวางแผนและกำหนดเป้าหมาย -  กำหนดการทำงานให้สอดคล้องตามนโยบายที่บริษัทกำหนด -  ปรับปรุงประสิทธิภาพของฝ่ายการเงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย -  แนะนำ ฝึกฝน อบรม และให้คำปรึกษาในฝ่ายการเงิน 2.  ควบคุมทั้งด้านรับ และด้านจ่าย 3.  บริหารเงินสดในมือ 4.  จัดสรร บริหาร Source of Fund and Use of Fund 5.  งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาตามหน้าที่ความรับผิดชอบ -  ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -  งานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ
 

28 ตุลาคม 2557

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร


7. พนักงานขายหน้าร้าน ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน ผู้จัดการร้าน (ฺBanana it / iStudio / iBeat / Bycomseven)

บริษัท คอมเซเว่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เงินเดือน 9,000 - 15,000 ฿

จำนวนรับ จำนวนมาก
ลักษณะงาน 1. ปฏิบัติตามขั้นตอนการขายที่ถูกต้องให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทฯ และผู้บังคับบัญชากำหนดไว้ 2. บริการลูกค้าด้วยความสุภาพ รวดเร็ว เป็นกันเองและสร้างความประทับใจเพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจสูงสุด 3. รักษาความสะอาด และจัดเรียงสินค้าในส่วนที่รับผิดชอบหรือได้รับมอบหมายจากผู้จัดการสาขา 4. รักษาบรรยากาศการทำงานและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสาขาโดยรวม 5. ดูแล รักษาสภาพสินค้า ของตกแต่ง รวมถึงสื่อการขายทุกชนิดให้อยู่ในสภาพดีและเป็นไปตามมาตรฐานอยู่เสมอ 6. สอน ชี้แจง แนะนำ แก้ไขข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น พร้อมให้เวลาและความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการขายกับพนักงานขายใหม่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการสาขา 7. ดูแลรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงเครื่องใช้สำนักงานของบริษัทฯ ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 8. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้าทุกชนิด และขั้นตอนการขาย รวมถึงรายการส่งเสริมการขายต่าง ๆ เป็นอย่างดี 9. ติดต่อสื่อสารและประสานงานในกรณีที่ต้องทำการติดต่อกับเจ้าหน้าที่หรือฝ่ายหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 10. นำเสนอขายสินค้าและบริการลูกค้าให้ได้ตามมาตรฐานของบริษัทฯ และทำเอกสารเกี่ยวกับการขาย รวมถึงบันทึกข้อมูลลูกค้าอย่างถูกต้องตามขั้นตอนการทำงาน 11. รักษาวินัยในการทำงาน และปฏิบัติตามกฎระเบียบ นโยบายต่าง ๆ ของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด 12. การนับสต็อกสินค้า ,การทำความสะอาด ,การร่วมดูแลสินค้า ,Demo product ให้เป็นไปตาม Merchandise Guide line 13. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 

28 ตุลาคม 2557

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร


8. Product Manager Apple (CPU/ IPOD)

บริษัท คอมเซเว่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เงินเดือน 3,000 - 70,000 ฿

จำนวนรับ 2 อัตรา
ลักษณะงาน 1. คัดสรรและค้นหาสินค้าเพื่อขาย -  ค้นหาสินค้าที่เหมาะสมกับหน้าร้านและจะช่วยเพิ่มยอดขายได้ -  วิเคราะห์สินค้าเวลามีผู้ขายมานำเสนอขายสินค้าว่าสินค้านี้เหมาะกับหน้าร้านหรือไม่ 2.  ต่อรองต่างๆ กับผู้ขายเพื่อให้ได้ขอเสนอที่ดีที่สุด -  ต่อรองเรื่องราคาที่ดีที่สุดให้กับทางบริษัท เพื่อให้ได้กำไรสูงสุด -  ต่อรองผลประโยชน์อื่นๆ ที่ทางบริษัทจะได้รับเพิ่มเติมนอกเหนือจากราคา เช่น Buy-in Incentive,Price Pro ,พนักงานขายสินค้า, โปรโมชั่นในการออกงานต่างๆ หรือในแต่ละเดือน และอื่นๆ -  ต่อรองเกี่ยวกับสินค้าให้ได้สินค้าเพียงพอต่อการขายหน้าร้าน 3.  วิเคราะห์ยอดขายและกำหนดราคาพร้อมทั้งคิดการทำโปรโมชั่นเพื่อเพิ่มยอดขาย -  คาดคะเนยอดขายของหน้าร้านและงานต่างๆ ล่วงหน้า เพื่อหาสินค้าให้เพียงพอต่อยอดขายที่คาดคะเน -  วิเคราะห์ยอดขายของหน้าร้านและงานต่างๆ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่ว่างไว้หรือไม่ และควรทำอย่างไรให้ได้ยอดขายตามเป้าหมายที่ว่างไว้ -  เมื่อมีสินค้าใหม่เข้ามาหรือสินค้าเก่าที่กำหนดจะ EOL ทาง Buyer มีหน้าที่ในการกำหนดราคาว่าควรจะเป็นเท่าไร และติดต่อผลว่าราคากำหนดไปนั้นสอดคล้องกับตลาดหรือไม่ -  คิดโปรโมชั่นในการขายหน้าร้านและงานต่างๆ เพื่อผลักดันยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ -  วิเคราะห์โปรโมชั่นที่ทำว่าสามารถสร้างยอดขายให้ถึงตามเป้าหมายหรือไม่ ถ้าไม่จะมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขโปรโมชั่นอย่างไร ให้ไปเป็นตามเป้าหมายที่วางไว้ 4.  เปรียบเทียบเรากับคู่แข่งในตลาดทั้งเรื่องราคา, การจัดเรียงสินค้า, ความหลากหลายของสินค้าและอื่นๆ -  สำรวจตลาดและคู่แข่งของบริษัท ว่าขณะนั้นมีการทำราคาหรือโปรโมชั่นอะไร และส่งผลกระทบกับทางบริษัทอย่างไรบ้างและจะแก้ไขให้สามารถแข่งขันได้อย่างไร -  สำรวจตลาดและสังเกตุว่ามีสินค้าชนิดไหนที่คู่แข่งมีและเป็นสินค้าที่ขายดี น่าจะสร้างยอดขายให้กับทางบริษัทได้ 5.  กำหนดรูปแบบการจัดเรียงสินค้าของหน้าร้านและนำสินค้าเข้ามาขายให้สอดคล้องกัน -  กำหนดรูปแบบการจัดเรียงสินค้าของตู้กระจกหรือชั้นวางหน้าร้านให้สอดคล้องกับสินค้าที่มี -  กำหนดสินค้าที่ส่งไปหน้าร้านให้สอดคล้องกับรูปแบบตู้กระจกหรือชั้นวางหน้าร้านที่โชว์ -  อัพเดตรูปแบบการจัดเรียงสินค้าตู่กระจกหรือชั้นวางหน้าร้านเมื่อมีสินค้าใหม่เข้ามา 6.  วิเคราะห์สินค้าทั้งในเรื่อง SKU, Inventory, GP, Aging, EOL -  วิเคราะห์ SKU ที่จะนำเข้ามาขายว่าสามารถแข่งขันกับตลาดได้หรือไม่ และเกินโค้ดต้า SKU ที่ได้รับหรือไม่ -  วิเคราะห์จำนวนสต๊อกและการหมุนของรอบสินค้าให้อยู่ในเกณฑ์ที่เพียงพอต่อการขายในแต่ละเดือน -  วิเคราะห์กำไรของแต่ละ SKU ว่าเป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทหรือไม่ -  วิเคราะห์สินค้าค้างคงคลังว่ามีจำนวนมากไปหรือไม่ และจะทำการระบายอย่างไรให้สินค้าค้างคงคลังหมดไป -  วิเคราะห์และทำการเคลียร์สินค้าตกรุ่นแล้วออกจากสต๊อก 7.  กำหนดสินค้า EOL และทำการเคลียร์สินค้าที่เป็น EOL -  กำหนดสินค้ารุ่นที่กำหนดจะตกรุ่นและหาวิธีในการเคลียร์สินค้าดังกล่าวออกจากสต๊อก 8.  คำนวณและการกระจายสินค้าและวิเคราะห์สินค้าอยู่หน้าร้านว่าขายได้ไหม -  ประมาณการขายสินค้าหน้าร้านและส่งสินค้าไปให้พอต่อการขายของหน้าร้าน -  วิเคราะห์สินค้าที่ส่งไปขายหน้าร้านว่าสามารถขายได้เพียงพอต่อการขายหรือไม่ และจะทำอย่างไรกับสินค้าที่ขายไม่ได้และค้างอยู่หน้าร้าน 9.  ประชุมกับผู้ขายเพื่ออัพเดตข้อมูลสินค้าและเพื่อเพิ่มยอดขาย -  นัดประชุมกับผู้ขายสินค้าเพื่ออัพเดตข้อมูลสินค้าปัจจุบันและสินค้าใหม่ -  นัดประชุมกับผู้ขายสินค้าเพื่อสร้างยอดขายให้เดือนหน้าและทำการคาดคะเนเป้าหมายล่วงหน้ากับผู้ขายสินค้าและจะทำอย่างไรให้ถึงเป้าหมายที่วางไว้ -  นัดประชุมกับผู้ขายสินค้าเพื่อสรุปยอดขายของสัปดาห์หรือเดือนที่ผ่านมาว่าเป็นไปตามเป้าที่วางไว้หรือเปล่า 10.  ออกไปพบลูกค้ากับแผนกขายส่ง  -  ออกไปพบลูกค้าเพื่อแนะนำสินค้าและกำหนดข้อตกลงกับทางลูกค้า เพื่อแผนกขายส่งจะได้ดำเนินการขายให้กับลูกค้า 11.  คาดคะเนสินค้าล่วงหน้าให้เพียงพอกับสต๊อก -  ทำการคาดคะเนเป้าหมายยอดขายและคาดคะเนการสั่งสินค้าเพื่อให้เพียงพอกับการขายของหน้าร้านและทำให้มีสต๊อกสินค้าคงคลังเพียงพอต่อการขายในแต่ละเดือน 12.  เป็นที่ปรึกษาให้กับฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องสินค้า -  ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องทั่วไปของสินค้าที่ดูแลในทุกๆ ฝ่าย เช่น หน้าร้าน, เซอร์วิส และอื่นๆ -  ตัดสินใจเกี่ยวกับการให้ราคาสำหรับโปรเจคหรือลูกค้าซื้อเป็นจำนวนมากให้กับทางหน้าร้าน -  ตัดสินใจเกี่ยวกับการที่จะให้หน้าร้านเปลี่ยนสินค้าในกรณี DOA สินค้าได้หรือไม่ 13.  ช่วยประสานงานเกี่ยวกับฝ่ายต่างๆ ของบริษัทและผู้ขาย -  ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับเรื่องต่างๆระหว่างผู้ขายสินค้าและฝ่ายต่างๆ ของบริษัท -  ติดตามสิ่งที่ทางฝ่ายต่างๆ ของบริษัทต้องการกับทางผู้ขายสินค้ายังค้างอยู่ 14.  กำหนด ตารางราคาสำหรับขายส่ง และ CTO เครื่อง CPU ที่ระบุ spec พิเศษ -  ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับเรื่องต่างๆระหว่างผู้ขายสินค้าและฝ่ายต่างๆ ของบริษัท -  ติดตามสิ่งที่ทางฝ่ายต่างๆ ของบริษัทต้องการกับทางผู้ขายสินค้ายังค้างอยู่
 

28 ตุลาคม 2557

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร


9. Product Manager Apple (IPAD / Iphone)

บริษัท คอมเซเว่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เงินเดือน 30,000 - 70,000 ฿

จำนวนรับ 2 อัตรา
ลักษณะงาน JOB DESCRIPTION 1. คัดสรรและค้นหาสินค้าเพื่อขาย -  ค้นหาสินค้าที่เหมาะสมกับหน้าร้านและจะช่วยเพิ่มยอดขายได้ -  วิเคราะห์สินค้าเวลามีผู้ขายมานำเสนอขายสินค้าว่าสินค้านี้เหมาะกับหน้าร้านหรือไม่ 2.  ต่อรองต่างๆ กับผู้ขายเพื่อให้ได้ขอเสนอที่ดีที่สุด -  ต่อรองเรื่องราคาที่ดีที่สุดให้กับทางบริษัท เพื่อให้ได้กำไรสูงสุด -  ต่อรองผลประโยชน์อื่นๆ ที่ทางบริษัทจะได้รับเพิ่มเติมนอกเหนือจากราคา เช่น Buy-in Incentive,Price Pro ,พนักงานขายสินค้า, โปรโมชั่นในการออกงานต่างๆ หรือในแต่ละเดือน และอื่นๆ -  ต่อรองเกี่ยวกับสินค้าให้ได้สินค้าเพียงพอต่อการขายหน้าร้าน 3.  วิเคราะห์ยอดขายและกำหนดราคาพร้อมทั้งคิดการทำโปรโมชั่นเพื่อเพิ่มยอดขาย -  คาดคะเนยอดขายของหน้าร้านและงานต่างๆ ล่วงหน้า เพื่อหาสินค้าให้เพียงพอต่อยอดขายที่คาดคะเน -  วิเคราะห์ยอดขายของหน้าร้านและงานต่างๆ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่ว่างไว้หรือไม่ และควรทำอย่างไรให้ได้ยอดขายตามเป้าหมายที่ว่างไว้ -  เมื่อมีสินค้าใหม่เข้ามาหรือสินค้าเก่าที่กำหนดจะ EOL ทาง Buyer มีหน้าที่ในการกำหนดราคาว่าควรจะเป็นเท่าไร และติดต่อผลว่าราคากำหนดไปนั้นสอดคล้องกับตลาดหรือไม่ -  คิดโปรโมชั่นในการขายหน้าร้านและงานต่างๆ เพื่อผลักดันยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ -  วิเคราะห์โปรโมชั่นที่ทำว่าสามารถสร้างยอดขายให้ถึงตามเป้าหมายหรือไม่ ถ้าไม่จะมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขโปรโมชั่นอย่างไร ให้ไปเป็นตามเป้าหมายที่วางไว้ 4.  เปรียบเทียบเรากับคู่แข่งในตลาดทั้งเรื่องราคา, การจัดเรียงสินค้า, ความหลากหลายของสินค้าและอื่นๆ -  สำรวจตลาดและคู่แข่งของบริษัท ว่าขณะนั้นมีการทำราคาหรือโปรโมชั่นอะไร และส่งผลกระทบกับทางบริษัทอย่างไรบ้างและจะแก้ไขให้สามารถแข่งขันได้อย่างไร -  สำรวจตลาดและสังเกตุว่ามีสินค้าชนิดไหนที่คู่แข่งมีและเป็นสินค้าที่ขายดี น่าจะสร้างยอดขายให้กับทางบริษัทได้ 5.  กำหนดรูปแบบการจัดเรียงสินค้าของหน้าร้านและนำสินค้าเข้ามาขายให้สอดคล้องกัน -  กำหนดรูปแบบการจัดเรียงสินค้าของตู้กระจกหรือชั้นวางหน้าร้านให้สอดคล้องกับสินค้าที่มี -  กำหนดสินค้าที่ส่งไปหน้าร้านให้สอดคล้องกับรูปแบบตู้กระจกหรือชั้นวางหน้าร้านที่โชว์ -  อัพเดตรูปแบบการจัดเรียงสินค้าตู่กระจกหรือชั้นวางหน้าร้านเมื่อมีสินค้าใหม่เข้ามา 6.  วิเคราะห์สินค้าทั้งในเรื่อง SKU, Inventory, GP, Aging, EOL -  วิเคราะห์ SKU ที่จะนำเข้ามาขายว่าสามารถแข่งขันกับตลาดได้หรือไม่ และเกินโค้ดต้า SKU ที่ได้รับหรือไม่ -  วิเคราะห์จำนวนสต๊อกและการหมุนของรอบสินค้าให้อยู่ในเกณฑ์ที่เพียงพอต่อการขายในแต่ละเดือน -  วิเคราะห์กำไรของแต่ละ SKU ว่าเป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทหรือไม่ -  วิเคราะห์สินค้าค้างคงคลังว่ามีจำนวนมากไปหรือไม่ และจะทำการระบายอย่างไรให้สินค้าค้างคงคลังหมดไป -  วิเคราะห์และทำการเคลียร์สินค้าตกรุ่นแล้วออกจากสต๊อก 7.  กำหนดสินค้า EOL และทำการเคลียร์สินค้าที่เป็น EOL -  กำหนดสินค้ารุ่นที่กำหนดจะตกรุ่นและหาวิธีในการเคลียร์สินค้าดังกล่าวออกจากสต๊อก 8.  คำนวณและการกระจายสินค้าและวิเคราะห์สินค้าอยู่หน้าร้านว่าขายได้ไหม -  ประมาณการขายสินค้าหน้าร้านและส่งสินค้าไปให้พอต่อการขายของหน้าร้าน -  วิเคราะห์สินค้าที่ส่งไปขายหน้าร้านว่าสามารถขายได้เพียงพอต่อการขายหรือไม่ และจะทำอย่างไรกับสินค้าที่ขายไม่ได้และค้างอยู่หน้าร้าน 9.  ประชุมกับผู้ขายเพื่ออัพเดตข้อมูลสินค้าและเพื่อเพิ่มยอดขาย -  นัดประชุมกับผู้ขายสินค้าเพื่ออัพเดตข้อมูลสินค้าปัจจุบันและสินค้าใหม่ -  นัดประชุมกับผู้ขายสินค้าเพื่อสร้างยอดขายให้เดือนหน้าและทำการคาดคะเนเป้าหมายล่วงหน้ากับผู้ขายสินค้าและจะทำอย่างไรให้ถึงเป้าหมายที่วางไว้ -  นัดประชุมกับผู้ขายสินค้าเพื่อสรุปยอดขายของสัปดาห์หรือเดือนที่ผ่านมาว่าเป็นไปตามเป้าที่วางไว้หรือเปล่า 10.  ออกไปพบลูกค้ากับแผนกขายส่ง  -  ออกไปพบลูกค้าเพื่อแนะนำสินค้าและกำหนดข้อตกลงกับทางลูกค้า เพื่อแผนกขายส่งจะได้ดำเนินการขายให้กับลูกค้า 11.  คาดคะเนสินค้าล่วงหน้าให้เพียงพอกับสต๊อก -  ทำการคาดคะเนเป้าหมายยอดขายและคาดคะเนการสั่งสินค้าเพื่อให้เพียงพอกับการขายของหน้าร้านและทำให้มีสต๊อกสินค้าคงคลังเพียงพอต่อการขายในแต่ละเดือน 12.  เป็นที่ปรึกษาให้กับฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องสินค้า -  ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องทั่วไปของสินค้าที่ดูแลในทุกๆ ฝ่าย เช่น หน้าร้าน, เซอร์วิส และอื่นๆ -  ตัดสินใจเกี่ยวกับการให้ราคาสำหรับโปรเจคหรือลูกค้าซื้อเป็นจำนวนมากให้กับทางหน้าร้าน -  ตัดสินใจเกี่ยวกับการที่จะให้หน้าร้านเปลี่ยนสินค้าในกรณี DOA สินค้าได้หรือไม่ 13.  ช่วยประสานงานเกี่ยวกับฝ่ายต่างๆ ของบริษัทและผู้ขาย -  ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับเรื่องต่างๆระหว่างผู้ขายสินค้าและฝ่ายต่างๆ ของบริษัท -  ติดตามสิ่งที่ทางฝ่ายต่างๆ ของบริษัทต้องการกับทางผู้ขายสินค้ายังค้างอยู่
 

28 ตุลาคม 2557

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร


10. พีซีนมดูเม็กซ์

บริษัท แมกซ์มาร์ท จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง

จำนวนรับ 8 อัตรา
ลักษณะงาน รับสมัครพีซีนมดูเม็กซ์ ลงห้างและร้านค้าทั่วประเทศ รายได้รวม 15,000 บาทขึ้นไป สถานที่ปฏิบัติงาน: - โลตัส สาขาฟอร์จูน, ลาดพร้าว - โลตัส สาขาคลอง 2 - บิ๊กซี, ท็อปส์ สาขาพระราม 2 - บิ๊กซี สาขาบางปะกอก - บิ๊กซี มาร์เก็ต สาขาคู้บอน, หทัยราษฎร์, สุขาภิบาล 5, สายไหม - โลตัส, แม็คโคร สาขาอุดรธานี - วิถีเทพ, เทพธัญญะ สาขานครสวรรค์ - เซเว่นซุปเปอร์, อภิชาติ, รุ่งเรือง, ทีเคแอล, ไซเรน สาขาลพบุรี
 

28 ตุลาคม 2557

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร


11. JAPANESE INTERPRETER (ล่ามภาษาญี่ปุ่น)

บริษัท การ์ด แอสโซซิเอท(ไทยแลนด์) จำกัด

เงินเดือน 20,000 - 30,000 ฿

จำนวนรับ ไม่ระบุ
ลักษณะงาน 1.ล่ามแปลให้กับเจ้านายชาวญี่ปุ่น 2.ประสานงานระหว่างคนไทย กับ คนญี่ปุ่น 3.แปลเอกสาร
 

27 ตุลาคม 2557

จังหวัด : ชลบุรี


12. พนักงานStaff QC & QA ประจำบริษัท คาวาเบะ พรีซิชั่น (นิคมฯ อมตะนคร) ชลบุรี

บริษัท การ์ด แอสโซซิเอท(ไทยแลนด์) จำกัด

เงินเดือน 9,000 - 20,000 ฿

จำนวนรับ จำนวนมาก
ลักษณะงาน - ตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพ - สามารถ ใช้เครื่องวัด เครื่องมือวัด ได้ ** สถานที่ปฏิบัติงาน บริษัท คาวาเบะ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด อมตะนคร ชลบุรี
 

25 ตุลาคม 2557

จังหวัด : ชลบุรี


13. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (เซล์ล)

บริษัท นิธิทัศน์ เอโอเอ จำกัด

เงินเดือน 15,000 - 20,000 ฿

จำนวนรับ 2 อัตรา
ลักษณะงาน เปิดลูกค้าใหม่ตามปั้มน้ำมัน/ร้านขายของฝาก/ซูปเปอร์มาร์เก็ตประจำตำบล/อำเภอ มินิมาร์ท ดูแลลูกค้า
 

15 ตุลาคม 2557

จังหวัด : นนทบุรี
Go to page :   1 |

 

Privacy Policy | About Us
Copyright © 200
0-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com
Run at : 202.43.34.226