เว็บไซต์นี้ ได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานความน่าเชื่อถือโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 2 ปีซ้อน - ดูรายละเอียด
หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน ลงโฆษณางาน ค้นหาใบสมัครงาน

สนใจลงโฆษณา โทร. 0-2275-1900, 0-2612-4900, 0-3839-5000

   สมัครงาน กรุงเทพฯและปริณฑล | สมัครงาน ภาคตะวันออก | สมัครงาน ภาคกลาง |สมัครงาน ภาคใต้ |สมัครงาน ภาคเหนือ |สมัครงาน ภาคอิสาน

 Knowledge Center
knowledge

ไฟหน้าแบบปรับมุมเลี้ยง
 
เรื่องน่ารู้ตามหมวดหมู่

• การแพทย์
• ความรู้ทั่วไป
• เรื่องของผู้หญิง
• กีฬา
• ข่าวและสื่อ

และอื่น ๆ อีกมาก

สมัครเป็น Content Editor
Login เข้าสู่ระบบ
  ค้นหาเรื่องที่คุณสนใจ
ระบุ keyword
 
 

คำค้น :


* กด ถูกใจ (Like) รู้ตำแหน่งงานว่างก่อนใครผ่าน Facebook ของคุณ * พบงานทั้งสิ้น 1,693 ตำแหน่ง จาก 1 บริษัท รวมทั้งสิ้น 3323 อัตรารับ

1. IT Support//ประสบการณ์//ประจำงานอำเภอบางละมุง จ.ชลบุรี//สนใจติดต่อปิยะนันท์081-8896277

Personnel Consultant Manpower (Thailand) Co.,Ltd.

เงินเดือน 18,000 - 25,000 ฿
จำนวนรับ ไม่ระบุ
ลักษณะงาน บริษัททำธุรกิจด้านโลจิสติกส์ (ขนส่ง)
ส่วนงาน Support
1. การสนับสนุนซอฟต์แวร์
1.1 การสนับสนุนภายนอก
1.2 การสนับสนุนด้านไอที
2. ข้อมูลสารอง
2.1 ข้อมูลสารองตามฐานข้อมูลซอฟต์แวร์
2.2 ข้อมูลสารองโดยซอฟต์แวร์ด้วยตนเอง
3. ช่วยเหลือและสนับสนุน
3.1 ฮาร์ดแวร์พีซีและแล็ปท็อป
3.2 ซอฟต์แวร์พีซีและแล็ปท็อป
3.3 PRINTER
3.4 การควบคุมอุปกรณ์เสริม
4. งานเอกสาร
4.1 งานเอกสารทั่วไปเกี่ยวกับ IT
5. งานทั่วไป
5.1 กล้องวงจรปิด
5.2 การควบคุมมือถือ

 
 

1 เมษายน 2563

จังหวัด : ชลบุรี

 
2. เซลส์//ประสบการณ์//ประจำงานอาคารกรีนทาวเวอร์ ถ.พระราม4//สนใจติดต่อปิยะนันท์081-8896277

Personnel Consultant Manpower (Thailand) Co.,Ltd.

เงินเดือน 20,000 - 30,000 ฿
จำนวนรับ ไม่ระบุ
ลักษณะงาน บริษัททำธุรกิจด้านโลจิสติกส์ (ขนส่ง)

ส่วนงำนขำย
1 ค้นหำข้อมูลบริษัท /ผู้รับผิดชอบของกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย เพื่อขอนัดหมำยในกำรนำเสนอกำรบริกำรของทำง บริษัท
2. สร้ำงควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำใหม่
3. จัดทำข้อมูลลูกค้ำ และ ประเมินศักยภำพลูกค้ำ
4 จัดทำใบเสนอรำคำและนำเสนอผู้มีอำนำจเพื่อลงนำมอนุมัติรำคำ (Import, Export, Domestics, Warehouse)
5 นำเสนอรำคำแก่ลูกค้ำพร้อมติดตำมควำมคืบหน้ำ/แนวโน้ม กำรอนุมัติรำคำจำกลูกค้ำ
6 เจรจำต่อรองเงื่อนไขกำรขำย
7 ส่งใบเสนอรำคำที่ได้รับกำรอนุมัตจำกลูกค้ำไปยังแผนกที่รับผิดชอบ (Import, Export, Domestic, Warehouse)เพื่อดำเนินกำรต่อ
8 ติดตำมผลหลังกำรขำยเพื่อประเมินควำมพึงพอใจแก่ลูกค้ำ
9 สรุปรำยงำนประจำสัปดำห์, ประจำเดือน เพื่อนำเสนอแก่ผู้บริหำร
ส่วนงำนสนับสนุน
1 ประสำนงำนกับสำยเรือเพื่อตรวจสอบค่ำขนส่งเรือในแต่ละปลำยทำงตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ
2 จัดทำข้อมูล/ปรับปรุงรำคำค่ำขนส่งแต่ละสำยเรือ/ท่ำเรือ ไปยังส่วนงำนที่รับผิดชอบ (Export)
3 ร่วมแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นตำมกำรร้องขอ
4 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
-ประเมินควำมพึงพอใจของลูกค้ำและควำมคำดหวัง
-ทบทวนข้อเสนอของลูกค้ำประจำปี
-คัดเลือกคลังสินค้ำภำยนอกใหม่

 
 

1 เมษายน 2563

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
3. EDI Staff//ประสบการณ์คีย์ใบขนสินค้า//ประจำงานอาคารกรีนทาวเวอร์ ถ.พระราม4//สนใจติดต่อปิยะนันท์081-8896277

Personnel Consultant Manpower (Thailand) Co.,Ltd.

เงินเดือน 17,000 - 25,000 ฿
จำนวนรับ ไม่ระบุ
ลักษณะงาน บริษัททำธุรกิจด้านโลจิสติกส์ (ขนส่ง)
EDI Staff

-บันทึกข้อมูลเพื่อจัดทาใบขนสินค้าทั้งขาเข้า ขาออก และใบกากับการขนย้ายสินค้า
-ตรวจสอบความถูกต้องในการจัดทาใบขนสินค้าก่อนส่งเข้าระบบการตรวจสอบของกรมศุลกากร
และการตัดบัญชีของธนาคาร
-ส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าและใบขนสินค้าขาออกให้กรมศุลกากรเพื่อรับเลขที่ใบขน
ให้ SHIPPING นาไปผ่านพิธีการศุลกากร
-ทาการตัด SHORT จานวนสินค้าที่ไม่ได้ส่งออกจริงของใบขนสินค้าขาออก
-ตรวจสอบข้อมูลรับ-ส่งจากกรมศุลฯ เพื่อตรวจสอบสถานะตรวจปล่อย เช่น ยกเว้นการตรวจ หรือเข้าพบเจ้าหน้าที่ UPDATE STATUS 0409 และส่งให้กับทาง CS EXPORT เพื่อนาไปอ้างอิงในการวางบิลลูกค้า
-จัดทา REPORT ใบขนสินค้าประจาเดือนส่งลูกค้า
-จัดเก็บเอกสาร ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการจัดทาใบขนสินค้า เป็นไฟล์อิเล็คทรอนิกส์ในฐานข้อมูล
-ปฎิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 
 

1 เมษายน 2563

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
4. ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน / มีประสบการณ์ / ประจำงานที่นิคมปิ่นทอง3 ศรีราชา ชลบุรี / สนใจติดต่อ 087-0691333 (ลูกไม้)

Personnel Consultant Manpower (Thailand) Co.,Ltd.

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ ไม่ระบุ
ลักษณะงาน Duty management & control
-Production Section
-Production Control Section
-QA Section
Duty Support Japanese Manager

 
 

1 เมษายน 2563

จังหวัด : ชลบุรี

 
5. Purchase Officer / มีประสบการณ์ / ประจำงานแถวบางนา-ตราด / สัมภาษณ์เบื้องต้นที่อโศก สนใจติดต่อ 087-0691333 (ลูกไม้)

Personnel Consultant Manpower (Thailand) Co.,Ltd.

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ ไม่ระบุ
ลักษณะงาน -Send Forecast and Purchase order to Vender
-Follow up part delivery on time , confirm PO from Vender
-Update delivery check
-Follow up pull in delivery from Vender
Etc.

 
 

1 เมษายน 2563

จังหวัด : สมุทรปราการ

 
6. Sales / มีรถ มีใบ / แถวบางนา /สนใจติดต่อ 081-827-8477 (นภัสวรรณ)

Personnel Consultant Manpower (Thailand) Co.,Ltd.

เงินเดือน 15,000 - 30,000 ฿
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน - งานขาย ออกไปพบลูกค้าบริษัทมีรถให้

 
 

1 เมษายน 2563

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
7. OFFICE ASSISTANT MANAGER 1 POSITION (BRT- WAT PARIWAT, PRARAM 3 RD.)

Personnel Consultant Manpower (Thailand) Co.,Ltd.

เงินเดือน 15,000 - 50,000 ฿
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน - HR&Admin manage overall.
- Support Shipping (Export-Import) and Purchase process.

 
 

1 เมษายน 2563

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
8. บัญชี / ประจำการกทม / สนใจติดต่อพลอย 098-2591483

Personnel Consultant Manpower (Thailand) Co.,Ltd.

เงินเดือน 15,000 - 30,000 ฿
จำนวนรับ 2 อัตรา
ลักษณะงาน - AP
- AR
- ภงด 3,53
- อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 
 

1 เมษายน 2563

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
9. Sales & Marketing representative // ประจำการกทม / สนใจติดต่อพลอย 098-2591483

Personnel Consultant Manpower (Thailand) Co.,Ltd.

เงินเดือน 18,000 - 40,000 ฿
จำนวนรับ 3 อัตรา
ลักษณะงาน 1. Responsible for sales and marketing
2. Handle and manage about After Market of ASEAN area and other area (Support each country’s Distributor, Wholesaler, Retailer)
3. Responsible for general sales jobs
4. Complete all tasks as being assigned by the superior
** Able to go abroad for overseas business trip (2-3times/month, 1 time=3-4days)**

 
 

1 เมษายน 2563

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
10. Shipping (Export&Import) & Purchasing / ประจำการกทม / สนใจติดต่อพลอย 098-2591483

Personnel Consultant Manpower (Thailand) Co.,Ltd.

เงินเดือน 18,000 - 30,000 ฿
จำนวนรับ 2 อัตรา
ลักษณะงาน Job Description:
--Shipping--
1. Manage import & export document (Invoice, B/L, P/L, FormD etc) cooperate with forwarder.
2. Arrangement of Shipping (Vassel, Track)
3. BOI Procedure
--Purchasing—
1. Issue PO to supplier, Input Invoice from Supplier
2. Coordinate with supplier about quotation, delivery, price, new model etc.
3. Management of inventory

 
 

1 เมษายน 2563

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
11. Marketing Engineer / ประจำกทม / สนใจติดต่อพลอย 098-2591483

Personnel Consultant Manpower (Thailand) Co.,Ltd.

เงินเดือน 15,000 - 30,000 ฿
จำนวนรับ 2 อัตรา
ลักษณะงาน 1. Contacting with existing and also new customer.
2. Understanding customer needs and generate a presentation along with that.
3. Make a presentation in order to get a new inquiry.
4. Clarify the customer’s requirement into specification.
5. Properly communicate the specification to engineer and generate a quotation.
6. Perform closing and inquire PO (sample as well) from customer.
7. Project management by control working process
8. Send a report to customer and responding if claims or additional request.
9. Collecting receivables.

 
 

1 เมษายน 2563

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
12. General Affair / ประจำการที่ปทุมธานี / สนใจติดต่อพลอย 098-2591483

Personnel Consultant Manpower (Thailand) Co.,Ltd.

เงินเดือน 15,000 - 30,000 ฿
จำนวนรับ 2 อัตรา
ลักษณะงาน Admin & General Affair
Job description:
 To submit daily manpower to GA manager
 To control daily petty cash advance (Fuel, Car Parking, Toll way, Taxi, Post mail)
 To control shell fleet card support company car and car rental for company business.
 To daily record external fuel consumption and petty cash in Navision system.
 To arrange car for support employee daily work and work at outside under request of each department.
 To monitor and control OT and SGL employee and input data OT of driver sub-contract.
 To monitor GPS of company car and car rental support company business.
 Make payment voucher for all as on due date.
 To contact with admin braches for rental car company for support company business.
 To check office equipment at Head Office and maintenance or repair for ready to use.
 To register all tools and company fix asset and measurement equipment calibration on schedule department as periods.
 To prepare documents and submit the renewal license for all company vehicle to transport.
 To input goods received data into Navision System support all branches.
 To check and received invoice from suppliers.
 Issue debit note.
 Other tasks that assigned by GA manager.

 
 

1 เมษายน 2563

จังหวัด : ปทุมธานี

 
13. Human Resources / ประจำการที่ปทุมธานี / สนใจติดต่อพลอย 098-2591483

Personnel Consultant Manpower (Thailand) Co.,Ltd.

เงินเดือน 18,000 - 35,000 ฿
จำนวนรับ 2 อัตรา
ลักษณะงาน ไม่ระบุ

 
 

1 เมษายน 2563

จังหวัด : ปทุมธานี

 
14. Warehouse Chief / ประจำการที่ชลบุรี / สนใจติดต่อพลอย 098-2591483

Personnel Consultant Manpower (Thailand) Co.,Ltd.

เงินเดือน 30,000 - 40,000 ฿
จำนวนรับ 2 อัตรา
ลักษณะงาน


Chief Position ( Warehouse dept.)
Job Description:
 Receive / Delivery cargo as per customer request, service custom
 Input data in/out on WMS system.
 Check inventory stock end of month and report to customer.
 Contact with transport department and customers.
 Issue billing (debit note)
 Report entry to customers two times per year.
 Report manpower, OT and attendance record.
 Report stock balance to the internal trade Chonburi record.

 
 

1 เมษายน 2563

จังหวัด : ชลบุรี

 
15. Sales Representative / ประจำการกทม / สนใจติดต่อพลอย 098-2591483

Personnel Consultant Manpower (Thailand) Co.,Ltd.

เงินเดือน 15,000 - 25,000 ฿
จำนวนรับ 2 อัตรา
ลักษณะงาน
Position: Sales Representative

- ดูแลลูกค้าโซนอุตสาหกรรม
- ออกไปพบลูกค้า และกลุ่มซัพไพร์เออร์
- รับออเดอร์การซื้อ-ขาย
- จัดทำเอกสาร Quotation, Purchasing Oder,Purchasing Received, Sales Report
- Sourcing หาสินค้าตามที่ลูกค้าต้องการ
- ประสานงานและติดตามงานด้านการขนส่งสินค้า
- อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 
 

1 เมษายน 2563

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
17. Sales /นิคมเหมราช ชลบุรี/สนใจติดต่อ 081-827-8477 (นภัสวรรณ)

Personnel Consultant Manpower (Thailand) Co.,Ltd.

เงินเดือน 15,000 - 30,000 ฿
จำนวนรับ ไม่ระบุ
ลักษณะงาน - เสนอ บริการ และขายสินค้าของบริษัทให้กับลูกค้าปัจจุบันและกลุ่มเป้าหมาย

 
 

1 เมษายน 2563

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
18. Programmer//ประจำงานแถวอโศก//ใกล้BTS-MRT//เพศหญิงหรือชายก็ได้

Personnel Consultant Manpower (Thailand) Co.,Ltd.

เงินเดือน 20,000 - 25,000 ฿
จำนวนรับ ไม่ระบุ
ลักษณะงาน Software Pre-cut CAD System (MP-CAD8)
Structural stability system
Panel system
Various interface programs
Production support system (BRAIN8)

 
 

1 เมษายน 2563

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
19. Sales/เพศหญิง/ทำงานที่ศรีราชา ชลบุรี/สื่อสารภาษาอังกฤษพอดี/สนใจติดต่อ 081-9175569 (ไอซ์)

Personnel Consultant Manpower (Thailand) Co.,Ltd.

เงินเดือน 20,000 - 30,000 ฿
จำนวนรับ ไม่ระบุ
ลักษณะงาน - หาลูกค้าใหม่ในพื้นที่ชลบุรี และบริเวณข้างเคียง
- ดูแลฐานลูกค้าเดิม
- อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 
 

1 เมษายน 2563

จังหวัด : ชลบุรี

 
20. SALES 1 POSITION (NEAR BTS-CHIT LOM, BANGKOK)

Personnel Consultant Manpower (Thailand) Co.,Ltd.

เงินเดือน 20,000 - 50,000 ฿
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน Type of Business: ดำเนินธุรกิจด้านการขาย และโปรโมท อสังหาริมทรัพย์ คอนโดใหม่ให้กับลูกค้าชาวญี่ปุ่น
Work place: Near BTS-Chit Lom, Bangkok
Working Day: Monday – Friday (9.00 a.m. – 18.00 p.m.)

Job Detail:
- ประสานงานกับทีมเซลล์ญี่ปุ่น และบริษัท Developer ในไทย
- ดูแลเรื่อง การขายคอนโดให้กับชาวญี่ปุ่น/ชาวต่างชาติ
- พาลูกค้าชมห้องตัวอย่าง
- ออกงาน Event
- ประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปิดการขาย
- รายงานยอดขายประจำเดือน
- อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 
 

1 เมษายน 2563

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
21. Sales//ประสบการณ์สินค้าอุตสาหกรรม//ประจำงานอาคาร42 ทาวเวอร์//สนใจติดต่อปิยะนันท์081-8896277

Personnel Consultant Manpower (Thailand) Co.,Ltd.

เงินเดือน 30,000 - 40,000 ฿
จำนวนรับ ไม่ระบุ
ลักษณะงาน ธุรกิจเทรดดิ้งตู้แช่น้ำ ตู้แช่น้ำแข็ง ตู้แช่ไวน์ เป็นต้น

-BUSINESS PLANNING SUPPORT
-SALES FORECAST
-SALES PLANNING
-QUOTATION
-COORDINATE WITH FACTORY
-COORDINATE ABOUT QUALITY
-COORDINATE ABOUT ISO
-WEEKLY MEETING
-OTHER ASSIGNMENT

 
 

1 เมษายน 2563

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
22. เปิดรับ PROGRAMMER // ประสบการณ์ //เชี่ยวชาญ PHP HTML //ปฏิบัติงานเขตบางบอน กรุงเทพฯ // สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ 063-832-7792 คุณแคท

Personnel Consultant Manpower (Thailand) Co.,Ltd.

เงินเดือน 25,000 - 40,000 ฿
จำนวนรับ 2 อัตรา
ลักษณะงาน ไม่ระบุ

 
 

1 เมษายน 2563

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
23. เปิดรับ BUSINESS DEVELOPMENT ASSISTANT (JAPANESE SKILL) //ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ //ปฏิบัติงานที่เพลินจิต//สัมภาษณ์เบื้องต้นที่อโศก สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ 063-8327792 คุณแคท

Personnel Consultant Manpower (Thailand) Co.,Ltd.

เงินเดือน 25,000 - 50,000 ฿
จำนวนรับ 2 อัตรา
ลักษณะงาน - Support to create new business opportunities
- Contact with new potential Thai clients for new business development
- Information research as request
- Other support on handle incoming call and inquiries

 
 

1 เมษายน 2563

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
24. ACCOUNTANT LEADER / เพศหญิงและชาย / มีประสบการณ์การทำบัญชีในโรงงานอุตสาหกรรม / ประจำแถวนิคมบางปู / สนใจติดต่อ สุมาลี 098-2591480

Personnel Consultant Manpower (Thailand) Co.,Ltd.

เงินเดือน 25,000 - 35,000 ฿
จำนวนรับ ไม่ระบุ
ลักษณะงาน ธุรกิจของบริษัท : เป็นบริษัทญี่ปุ่นดำเนินธุรกิจผลิตและส่งออกแฟ้มเอกสารและเครื่องเขียนที่ใช้ในสำนักงาน เป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมมีชื่อเสียงเป็นอันดับหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นและมีจำหน่ายในหลายประเทศทั้งในยุโรป, อเมริกา, เอเซีย บริษัทต้องการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าร่วมงานและเติบโตไปพร้อมกับบริษัท

 
 

1 เมษายน 2563

จังหวัด : สมุทรปราการ

 
25. Maketing Online/เพศชาย/ทำงานที่พระราม9/สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี/สนใจติดต่อ 081-9175569 (ไอซ์)

Personnel Consultant Manpower (Thailand) Co.,Ltd.

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ ไม่ระบุ
ลักษณะงาน - ดูแลในส่วนของการตลาดออนไลน์ (ทำสื่อ เฟสบุ๊ค ไอจี)
- อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 
 

1 เมษายน 2563

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
26. Procurement & Supply Chain/เพศชายหรือหญิง/ทำงานที่บางพลี สมุทรปราการ/สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี/สนใจติดต่อ 081-9175569 (ไอซ์)

Personnel Consultant Manpower (Thailand) Co.,Ltd.

เงินเดือน 25,000 - 35,000 ฿
จำนวนรับ 2 อัตรา
ลักษณะงาน *Procurement & Supply Chain Officer*

Prepare the various documentations and visit the various ministers or custom for:
- Importation process & procedures of our chemical raw materials
- Exportation process & procedures for our fragrances compounds,

Assist the inner supply chain activities physically and in our software including:
- Reception of chemical and natural raw materials
- Order shipping operation
- Preparing, presenting and keeping in good order the billing: Tax Invoice/Invoice/Delivery Order
- the Material & Packaging items stock and inventory

Perform Duties in Procurement Department according to Good Manufacturing Practice (GMP) and other related
standard operating procedures.

*Procurement & Supply Chain Supervisor*

- Manage, organize and conduct with our clearing forwarding agents, various ministries and customs :
- Importation process & procedures of our chemical raw materials
- Exportation process & procedures for our fragrances compounds,
- Manage & Coordinate the inner supply chain activities physically and in our software including:
- Reception of chemical and natural raw materials,
- Shipping order management,
- Preparing, presenting and keeping in good order the billing: Tax Invoice/Invoice/Delivery Order
- Control & upgrade the Material & Packaging items stock and inventory with the Operation Manager,
- Perform Duties in Procurement Department according to Good Manufacturing Practice (GMP) and other related
standard operating procedures.
Profil required

 
 

1 เมษายน 2563

จังหวัด : สมุทรปราการ

 
27. ACCOUNTING 1 POSITION (RAMKHAMHEANG, BANGKOK)

Personnel Consultant Manpower (Thailand) Co.,Ltd.

เงินเดือน 15,000 - 35,000 ฿
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน - จัดทำใบสำคัญรับ - จ่าย ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี หนังสือภาษีหัก ณ ที่จ่าย ฯลฯ
- จัดทำรายงานภาษีซือ - ภาษีขาย และสรุปภาษีต่างๆ
- จัดทำทะเบียนเช็คจ่าย
- ติดตามลูกหนี่ครบกำหนดชำระ/ค้างชำระ
- จัดเตรียมเอกสารจ่ายต่างๆ
- ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานบัญชีด้านต่างๆ
- ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร พร้อมแก้ปัญหาด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
- จัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 
 

1 เมษายน 2563

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
28. บัญชี//ประสบการณ์//สื่อสารภาษาอังกฤษได้ปานกลาง//ประจำงานอาคารชิโน-ไทย อโศก//สนใจติดต่อปิยะนันท์ 081-8896277

Personnel Consultant Manpower (Thailand) Co.,Ltd.

เงินเดือน 30,000 - 35,000 ฿
จำนวนรับ ไม่ระบุ
ลักษณะงาน บริษัทญี่ปุ่น เทรดดิ้งชิ้นส่วนรถยนต์
เปิดรับตำแหน่งงานด้านบัญชี

 
 

1 เมษายน 2563

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
29. Programmer / เพศชายและหญิง / มีประสบการณ์การด้านโปรแกรมเมอร์ / ประจำแถวบางพลี สมุทรปราการ / สนใจติดต่อ สุมาลี 098-2591480

Personnel Consultant Manpower (Thailand) Co.,Ltd.

เงินเดือน 30,000 - 50,000 ฿
จำนวนรับ ไม่ระบุ
ลักษณะงาน ธุรกิจของบริษัท : Sales Machinery and Tool, Export parts for japan from Thailand, Sales and Marketing of Machine Tools, Cutting Tools, Machine Equipment and Spare Parts. ประกอบกิจการผลิต-ประกอบจำหน่าย ชิ้นส่วนอะไหล่,แม่พิมพ์,เครื่องมือ,เครื่องจักร

 
 

1 เมษายน 2563

จังหวัด : สมุทรปราการ

 
30. รับสมัครเจ้าหน้าที่บัญชี / เพศหญิงและชาย / มีประสบการณ์การทำบัญชีในโรงงานอุตสาหกรรม / ประจำนิคมเวลโกรว์ / สนใจติดต่อ สุมาลี 098-2591480

Personnel Consultant Manpower (Thailand) Co.,Ltd.

เงินเดือน 30,000 - 45,000 ฿
จำนวนรับ ไม่ระบุ
ลักษณะงาน ธุรกิจของบริษัท : บริษัทญี่ปุ่น ก่อตั้งเมื่อปี 1989 ดำเนินธุรกิจเป็นบริษัทฉีดพลาสติก ฝาครอบล้อ, ฝาครอบเครื่องยนต์

- Experience Accountant of AR/GL/Inventory

 
 

1 เมษายน 2563

จังหวัด : ฉะเชิงเทรา

 
31. ด่วน!!!! รับสมัครตำแหน่ง LEGAL HR //มีประสบการณ์ด้านกฎหมาย หรือฝ่ายบุคลลด้านกฎหมายแรงงาน//ชลบุรี-ระยอง//TOEIC 500 UP หรือใช้ภาษาญี่ปุ่นในการทำงาน//ทำงานจ.-ศ.//สมุทรปราการ//สนใจติดต่อ คุณมิ้นท์ 092-379

Personnel Consultant Manpower (Thailand) Co.,Ltd.

เงินเดือน 30,000 - 50,000 ฿
จำนวนรับ ไม่ระบุ
ลักษณะงาน - Administration of the contract management process, as well as supporting of specific standards for bidding and submission, contract negotiations and document management.
-Track and review all legal and commercial contracts such as leasing agreements, professional services etc.
-Conflict management with all issues regarding contracts
-Coordinate about HR Division Job.

 
 

1 เมษายน 2563

จังหวัด : สมุทรปราการ

 
32. Sales Support 1 position (RAMKHAMHEANG, BANGKOK)

Personnel Consultant Manpower (Thailand) Co.,Ltd.

เงินเดือน 15,000 - 20,000 ฿
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน Job detail:
- สนับสนุนการประสานงานให้กับฝ่ายขาย
- ทำเอกสารส่งออกต่างประเทศ
- ติดต่อประสานงานขนส่งสินค้า
- ตรวจเอกสาร Invoice & Packing list Document for Export shipment
- Check customs document (Export entry, Goods Control list, BL, AWB, INV, PKG, CO)
- Contact oversea customer and freight forwarder or Thai customs

 
 

1 เมษายน 2563

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
33. ล่าม(ภาษาญี่ปุ่น)//สัญญาจ้างปีต่อปี//ประจำงานถนนสุขสวัสดิ์ จ.สมุทรปราการ//สนใจติดต่อปิยะนันท์081-8896277

Personnel Consultant Manpower (Thailand) Co.,Ltd.

เงินเดือน 25,000 - 40,000 ฿
จำนวนรับ ไม่ระบุ
ลักษณะงาน ล่ามซัพพอร์ตแผนกวิศวกรรมและเซลส์ เป็นพนักงานสัญญาจ้างปีต่อปี แต่ในอนาคตบริษัทอาจจะพิจารณารับเป็นพนักงานประจำ

 
 

1 เมษายน 2563

จังหวัด : สมุทรปราการ

 
34. Sales & Marketing/ ประจำพื้นที่ กทม. /มีประสบการณ์ในการทำงาน /สัมภาษณ์งานรอบแรกที่อโศก /สนใจติดต่อมรกต 089-2009965

Personnel Consultant Manpower (Thailand) Co.,Ltd.

เงินเดือน 25,000 - 30,000 ฿
จำนวนรับ ไม่ระบุ
ลักษณะงาน - ดูแลเรื่องการตลาดออนไลน์ (การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คิดโปรโมชั่น)
- จัดทำแผนการตลาดเพื่อขยายการตลาดเพิ่ม

 
 

1 เมษายน 2563

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
35. HR&GA REPRESENTATIVE 1 POSITION (BRT- WAT PARIWAT, PRARAM 3 RD.)

Personnel Consultant Manpower (Thailand) Co.,Ltd.

เงินเดือน 17,000 - 30,000 ฿
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน Type of Business: ส่งออก ประกอบ และบรรจุอุปกรณ์ส่วนประกอบของอะไหล่โซ่รถจักรยานยนต์และรถยนต์
Work place: BRT-WAT PARIWAT, PRARAM 3 RD.
Working Day: Monday – Friday and every others week. (8.30 a.m. – 17.30 p.m.)

Job Detail:
1. Various Cost Management (Petty cash, Medical, Car etc)
2. Company Car management (Car arrangement, Driver management)
3. Foreign staff support (Visa, Work permit, Apartment etc)
4. Sales staff support (Business Trip arrangement, Visa etc)
5. Various Insurance, Tax management
6. Document Management (Internal document, External document)
7. Company license Management (BOI, DBD)
8. Company Event Management (Company Trip, Party etc)
9. HR legal document Management (Rule & Regulation, Welfare instruction)
10. Shareholder Meeting
11. Internal Audit Management
12. IT Management (Control Outside IT team)
13. Salary Management support
14. Evaluation system Management

 
 

1 เมษายน 2563

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
36. Sales & Marketing representative / ประจำการ กทม สนใจติดต่อพลอย 098-2591483

Personnel Consultant Manpower (Thailand) Co.,Ltd.

เงินเดือน 15,000 - 30,000 ฿
จำนวนรับ 5 อัตรา
ลักษณะงาน 1. Responsible for sales and marketing
2. Handle and manage about After Market of ASEAN area and other area (Support each country’s Distributor, Wholesaler, Retailer)
3. Responsible for general sales jobs
4. Complete all tasks as being assigned by the superior

 
 

1 เมษายน 2563

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
37. Website Development (Front End)/เพศชายหรือหญิง/ทำงานที่บางนา/สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี/สนใจติดต่อ 081-9175569 (ไอซ์)

Personnel Consultant Manpower (Thailand) Co.,Ltd.

เงินเดือน 25,000 - 35,000 ฿
จำนวนรับ ไม่ระบุ
ลักษณะงาน - Website and web application designing, building, or maintaining.
- Website and web application UI/UX design.
- Evaluating code to ensure it meets industry standards, is valid, is properly structured, and is compatible with browsers, devices, or operating systems.
- Conferring with teams to resolve conflicts, prioritize needs, develop content criteria, or choose solutions.

 
 

1 เมษายน 2563

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
38. Project Manager/เพศชาย/ทำงานที่พระราม4/สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี/สนใจติดต่อ 081-9175569 (ไอซ์)

Personnel Consultant Manpower (Thailand) Co.,Ltd.

เงินเดือน 25,000 - 30,000 ฿
จำนวนรับ ไม่ระบุ
ลักษณะงาน - Manage and organize the parking car system
- Coordinate with a customer
- Prepare department report
- Negotiate and make contact with customers

 
 

1 เมษายน 2563

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
39. PROJECT ENGINEER 1 POSITION (NEAR BTS-CHITLOM, BANGKOK)

Personnel Consultant Manpower (Thailand) Co.,Ltd.

เงินเดือน 20,000 - 45,000 ฿
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน Type of Business: POS system development and ASP Services.
Work place: NEAR BTS-CHITLOM, BANGKOK
Working Day: Monday – Friday (9.00 a.m. – 18.00 p.m.)

Allowances:
- Bonus
- OT
- Social insurance
- Others

Job Detail:
- ติดตามและตรวจสอบแผนโปรเจค กำหนดระยะเวลา และงบประมาณต่างๆ
- ประสานงานโปรเจค ระหว่างบริษัททลูกค้า ทีมฝ่ายขาย นายญี่ปุ่น และบริษัทแม่ที่ประเทศญี่ปุ่น
- สนับสนุนบริษัทลูกค้าเกี่ยวกับข้อมูล และระบบที่ให้บริการ
- วิเคราะห์และสรุปข้อมูล โดยใช้ Microsoft Power BI
- ประสานการส่งมอบงาน และงานที่ปรึกษาหลังงานขาย
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 
 

1 เมษายน 2563

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
40. เปิดรับ SALES ENGINEER // เพศชาย // จบเคมี // ปฏิบัติงานที่บางพลี สมุทรปราการ // สัมภาษณ์เบื้องต้นที่อโศก // สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ 063-832-7792 คุณแคท

Personnel Consultant Manpower (Thailand) Co.,Ltd.

เงินเดือน 30,000 - 40,000 ฿
จำนวนรับ 2 อัตรา
ลักษณะงาน - Handle sales and marketing process to get order
- Maintain existing customers and expand new customers
- Make schedule customer visit plan & sales approach
- Approach and present information to customers about the company's products and services
- Make proposal and quotation for sales
- Follow up project progress and control time schedule to chieve the sales target
- Troubleshoot for customer comments and cooperate with delivery team to satisfy customer requirement

 
 

1 เมษายน 2563

จังหวัด : สมุทรปราการ

 
41. Cam Engineer / บางปู / สนใจติดต่อ 081-3768510 (พงศ์ลดา)

Personnel Consultant Manpower (Thailand) Co.,Ltd.

เงินเดือน 20,000 - 30,000 ฿
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน - Programming of NC tools.
- Input drawing information to NC, CNC machine, other dutting tools.

สวัสดิการ
- ค่าอาหาร
- ค่าภาษา
- ค่าเดินทาง
- เบี้ยขยัน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- โบนัส
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ยูนิฟอร์ม
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ตรวจสุขภาพประจำปี

 
 

1 เมษายน 2563

จังหวัด : สมุทรปราการ

 
42. ด่วนนน Construction inspector (Leader)//ผู้ชายอายุ 30-35ปี//ประสบการณ์คุมโปรเจคไซต์งาน//สถานที่ทำงานลาดพร้าว//สัมภาษณ์เบื้องต้นที่อโศก//สนใจติดต่อสุรัตนา 063-8327417

Personnel Consultant Manpower (Thailand) Co.,Ltd.

เงินเดือน 25,000 - 30,000 ฿
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน - ดูแลควบควมโปรเจคให้เป็นไปตามแบบแผนที่วางไว้
- ควบคุมไซต์งานติดตั้งสัญญาณโทรศัพท์
- ประสานงานลูกค้า/sub contract/ราชการ

 
 

1 เมษายน 2563

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
43. Sales Coordinator (Japanese N3 up)/เพศหญิง/ทำงานที่ศรีราชา ชลบุรี/สนใจติดต่อ 081-9175569 (ไอซ์)

Personnel Consultant Manpower (Thailand) Co.,Ltd.

เงินเดือน 20,000 - 40,000 ฿
จำนวนรับ ไม่ระบุ
ลักษณะงาน - ทำใบเสนอราคา
- เปิดพีโอ
- ออกอินวอยซ์
- ประสานงานภายใน

 
 

1 เมษายน 2563

จังหวัด : ชลบุรี

 
44. Online Marketing/เพศชาย/ทำงานที่พระราม9/สื่อสารภาษาอังกฤษพอได้/สนใจติดต่อ 081-9175569 (ไอซ์)

Personnel Consultant Manpower (Thailand) Co.,Ltd.

เงินเดือน 20,000 - 25,000 ฿
จำนวนรับ ไม่ระบุ
ลักษณะงาน - ทำการตลาดออนไลน์
- คิดโปรโมชั่น ทำสื่อโฆษณาผ่านทางเว็บไซต์ เฟสบุ๊ค

 
 

1 เมษายน 2563

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
45. Sales Japanese Speaking/เพศชายหรือหญิง/ทำงานที่บางปะกง ฉะเชิงเทรา/ สนใจติดต่อ 081-9175569 (ไอซ์)

Personnel Consultant Manpower (Thailand) Co.,Ltd.

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ ไม่ระบุ
ลักษณะงาน - ติดต่อต่างประเทศ
- สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้ (Business Trip)

 
 

1 เมษายน 2563

จังหวัด : ฉะเชิงเทรา

 
46. MOLD MAINTENANCE ENGINEER - Hemaraj Saraburi Industrial Land, Saraburi

Personnel Consultant Manpower (Thailand) Co.,Ltd.

เงินเดือน 10,000 - 30,000 ฿
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน Type of Business: Manufacturer and supplier of Equipment and Tripod for Camera.
Work place: Hemaraj Saraburi Industrial Land, Saraburi
Working Day: Monday – Friday and Saturday- As per Company’s Rule (8.00 a.m.-17.00 p.m.)

-Manufacture die cast for Aluminium parts, injection molding for plastic parts.
-Planning for production plan.
-Improve the error products’ s process.
-Work at Production line as well.

Allowances:
– Food Allowance
– Transportation Allowance
– Social Security
– OT
– Diligent
– Night shift

 
 

1 เมษายน 2563

จังหวัด : สระบุรี

 
47. ด่วน!! รับสมัครตำแหน่งSALES//ใช้ภาษาอังกฤษในการทำงาน(TOEIC 800 UP)//BTSเอกมัย//ยินดีรับนศ.จบใหม่//มีรถยนต์ส่วนตัว//+COMMISSION//สนใจติดต่อ คุณมิ้นท์ 092-3793077

Personnel Consultant Manpower (Thailand) Co.,Ltd.

เงินเดือน 20,000 - 35,000 ฿
จำนวนรับ ไม่ระบุ
ลักษณะงาน - ดูแลฐานลูกค้าเก่าและใหม่
- ซัพพอร์ตลูกค้า
- ออกพบลูกค้า

 
 

1 เมษายน 2563

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
48. Chief Sales Coordinator/ Bangkok -- สนใจติดต่อ Siripa/Ploy : 098-2591483

Personnel Consultant Manpower (Thailand) Co.,Ltd.

เงินเดือน 18,000 - 40,000 ฿
จำนวนรับ 2 อัตรา
ลักษณะงาน Responsibilities:
Co-ordinate with Sale team and other Determent
Prepare necessary documents for BOI processing shipment Import and Export
Prepare necessary document for import product
Coordinate with BOI officer for all concern regulations

 
 

1 เมษายน 2563

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
49. ด่วน!!!! รับสมัครตำแหน่ง SALES//ใช้ภาษาอังกฤษ(TOEIC 850 UP) - เกาหลีในการทำงาน(TOPIK5-6)//BTSเอกมัย-ทองหล่อ//สนใจติดต่อ คุณมิ้นท์ 092-3793077

Personnel Consultant Manpower (Thailand) Co.,Ltd.

เงินเดือน 17,000 - 25,000 ฿
จำนวนรับ ไม่ระบุ
ลักษณะงาน 1.Visit customers (MMR, KOR, HK, TWN) and sales company products to Myanmar market. (Zipper, T&P)
2.Coordinate with production team for lead time management to meet customer’s request.
3.Gather market/customers information and report to manager/management.

 
 

1 เมษายน 2563

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
50. ด่วนบริษัทญี่ปุ่นปฏิบัติงานโรงงานสมุทรสาคร/ช่างเทคนิคเครื่องจักรเย็บผ้า และ วางแผนการผลิตเสื้อผ้า /รับวุฒิปวช.ขึ้นไป/มีประสบการณ์ด้านการตัดเย็บผ้า ไม่น้อยกว่า2ปี/เงินเดือน18000-25000 บาท/ติดต่อคุณนิก 087-0663111

Personnel Consultant Manpower (Thailand) Co.,Ltd.

เงินเดือน 18,000 - 25,000 ฿
จำนวนรับ จำนวนมาก
ลักษณะงาน -ควบคุมแผนการผลิต
-ซ่อมแซ่มบำรุง เครื่องจักร / แก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดในการผลิต
-จัดซื้อสินค้าในการผลิต
-ตรวจดูหน้างานในไลน์การผลิต
-ทุกวันจันทร์ เว้น จันทร์ ของแต่ละเดือนต้องเข้ามารีพอตนายญี่ปุ่นในออฟฟิศกรุงเทพ

 
 

1 เมษายน 2563

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 

   

Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |

 

 
 

 บริการส่งตำแหน่งงานทาง E-mail  (ส่งสัปดาห์ละครั้ง)

หมายเหตุ : ไม่คิดค่าบริการ

 E-mail ของคุณ
 สายงาน
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป 
 ภาค
 จังหวัด
 
 

Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2008 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
Contact Webmaster :
[email protected]
Live Chat