เว็บไซต์นี้ ได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานความน่าเชื่อถือโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 2 ปีซ้อน - ดูรายละเอียด
หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน ลงโฆษณางาน ค้นหาใบสมัครงาน

สนใจลงโฆษณา โทร. 0-2275-1900, 0-2612-4900, 0-3839-5000

   สมัครงาน กรุงเทพฯและปริณฑล | สมัครงาน ภาคตะวันออก | สมัครงาน ภาคกลาง |สมัครงาน ภาคใต้ |สมัครงาน ภาคเหนือ |สมัครงาน ภาคอิสาน

 Knowledge Center
knowledge

ความรู้เกี่ยวกับวิชวลเบซิก 6 (VB6 )
 
เรื่องน่ารู้ตามหมวดหมู่

• การแพทย์
• ความรู้ทั่วไป
• เรื่องของผู้หญิง
• กีฬา
• ข่าวและสื่อ

และอื่น ๆ อีกมาก

สมัครเป็น Content Editor
Login เข้าสู่ระบบ
  ค้นหาเรื่องที่คุณสนใจ
ระบุ keyword
 
 

คำค้น :


* กด ถูกใจ (Like) รู้ตำแหน่งงานว่างก่อนใครผ่าน Facebook ของคุณ * พบงานทั้งสิ้น 14 ตำแหน่ง จาก 1 บริษัท รวมทั้งสิ้น 70 อัตรารับ

1. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบสารสนเทศ (IT Audit)

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 2 อัตรา
ลักษณะงาน 1. ศึกษาและจัดทำรายละเอียดระบบงานของหน่วยงานที่รับการตรวจสอบ
2. ร่วมจัดทำแนวทางการตรวจสอบ
3. ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแนวทางการตรวจสอบให้ครอบคลุมถึงการตรวจสอบระบบสารสนเทศประเภทต่างๆ เช่น - การตรวจสอบกระบวนการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Process Audit) - การตรวจสอบด้านเทคนิคของระบบสารสนเทศ (Technical Information Systems Audit) - การตรวจสอบโปรแกรมระบบงาน (Application Information Systems Audit) - การตรวจสอบการพัฒนาระบบ (Systems Development Audit) - การตรวจสอบการนำระบบมาใช้งานจริง (System Implementation Audit) - การตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศของบริษัทฯ หรือกฎ ระเบียบหรือมาตรฐานที่กำหนดไว้ (Compliance Information Systems Audit) - การตรวจสอบด้าน IT อื่นๆ เป็นต้น
4. ทดสอบโปรแกรมระบบงานที่มีการพัฒนาหรือปรับปรุง
5. จัดทำกระดาษทำการ และรวบรวมเอกสารหลักฐานของเรื่องที่ตรวจสอบ
6. ร่วมวิเคราะห์ และประเมินผลข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบ เพื่อนำไปพิจารณาความถูกต้องความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของเรื่องที่ตรวจสอบ
7. สรุปผลการตรวจสอบ โดยนำเสนอข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของเรื่องที่ตรวจสอบ
8. ทบทวนและติดตามหน่วยงานผู้รับการตรวจสอบในการปฏิบัติตามข้อเสนอที่เห็นชอบ
9. ศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ
10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 
 

30 พฤศจิกายน 2563

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
2. พนักงานรักษาความสะอาด

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 9 อัตรา
ลักษณะงาน 1.ทำความสะอาดในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างานให้พร้อมใช้งานเสมอ อาทิ พื้นที่สำนักงาน พื้นที่อาคารห้องน้ำ เฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น
2.ทำความสะอาดโดยใช้เครื่องมือพิเศษ เช่น เครื่องขัดพื้น
3.เช็ดกระจก ล้างพื้น ทั้งพื้นที่สำนักงานและลานจอดรถ(ถ้ามี)
4.สามารถจัดเตรียมและเสริฟอาหารภายในสำนักงานและห้องประชุมได้
5.มีความรวดเร็วในการทำงานและแก้ไขงานได้ทันท่วงที
6.ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับการร้องขอหรือรับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 
 

30 พฤศจิกายน 2563

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
3. โปรแกรมเมอร์,C#

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน 1. กำหนดแผนงานในการพัฒนาและปรับปรุงระบบประจำปีตามนโยบายและตามความต้องการของผู้ใช้งาน
2. หัวหน้าโครงการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์(Project Manager)
3. รวบความความต้องการจากผู้ใช้งานเพื่อนำมาวิเคราะห์และออกแบบระบบ
4. วิเคราะห์และออกแบบระบบ(Application Architecture)
5. กำหนดเทคโนโลยีในการพัฒนาโปรแกรม เช่น Web application, Mobile application, หรือ Window application
6. กำหนดสเปค Hardware ที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรม
7. มอบหมายงานการพัฒนาให้กับ จนท. ใต้บังคับบัญชา
8. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรึกษาและหาแนวทางการพัฒนาระบบเพื่อนำมาช่วยลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน
9. ติดตั้ง IIS และโปรแกรมเพื่อเตรียมเครื่องในการติดตั้งเพื่อใช้งาน
10. อบรมและให้คำปรึกษากับผู้ใช้งาน
11. พัฒนาโปรแกรมตามความต้องการของผู้ใช้งาน
12. ประสานงานในการแก้ไขปัญหาระหว่าง User และ Implementer
13. ดูแลเรื่อง Security ของระบบต่างๆ
14. ดูแลระบบงานปัจจุบัน ระบบที่พัฒนาเองและระบบงานอื่นๆ ทั้ง MBK และบริษัทในเครือเพื่อให้สามารถให้บริการได้อยู่เสมอ

 
 

30 พฤศจิกายน 2563

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
4. เจ้าหน้าที่-เจ้าหน้าที่อาวุโสพื้นที่เช่า leasing

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 6 อัตรา
ลักษณะงาน 1. ดำเนินการสำรวจร้านค้าในตลาดคู่แข่งเพื่อคัดเลือกร้านค้าที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่ศูนย์การค้ากำหนด เช่น ร้านค้าที่สามารถดึงดูดผู้ใช้บริการ และร้านค้าที่มีศักยภาพในตลาด เป็นต้น
2. นำข้อมูลจากการสำรวจศูนย์การค้าคู่แข่งขันมาจัดทำเป็นฐานข้อมูลร้านค้า และนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุมัติ
3. นำเสนอขายพื้นที่ร้านค้ารายใหม่ๆ ทั้งทางโทรศัพท์ และออกพบลูกค้านอกสถานที่
4. ตรวจสอบ และสำรวจพื้นที่ที่นำเสนอขาย เช่น ความถูกต้องของขนาดพื้นที่ ความพร้อมของงานระบบวิศวกรรมอาคาร เป็นต้น
5. จัดทำใบเสนอราคาของพื้นที่ที่จะนำเสนอขาย
6. นัดหมายลูกค้าเยี่ยมชมพื้นที่ที่นำเสนอขาย และแจ้งข้อมูลเงื่อนไขการลงจำหน่าย / การเช่าพื้นที่ให้ทราบ
7. เจรจาต่อรองอัตราค่าเช่ากับลูกค้าให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ
8. ประสานงานกับแผนกพัฒนาพื้นที่ในการวัดพื้นที่จริง และจัดทำไฟล์ CAD ขนาดพื้นที่ เพื่อเตรียมจัดส่งให้ลูกค้า
9. จัดทำเอกสารจองพื้นที่ ( Proposal ) สัญญาบริการพื้นที่ พร้อมทั้งให้ลูกค้าลงนาม และแจ้งเรียกเก็บเงินมัดจำ
10. จัดทำเอกสารใบสรุปรายละเอียดเกี่ยวกับสัญญาเช่า พร้อมส่งผู้บังคับบัญชาลงนามตามคู่มืออำนาจ
11. บันทึกข้อมูลลูกค้าในระบบ ERP เพื่อเป็นฐานข้อมูลผู้เช่า
12. จัดทำใบส่งเงินมัดจำ และใบส่งเงินอากรแสตมป์ของลูกค้าผ่านระบบ ERP เพื่อเตรียมนำส่งให้แผนกสินเชื่อในการออกใบแจ้งหนี้
13. รวบรวมข้อมูลเอกสารฉบับสำเนาใบเสนอราคา เอกสารจองพื้นที่ ( Proposal ) ส่งต่อให้แผนกผู้เช่าสัมพันธ์เพื่อประสานงานการตกแต่งภายใน
14. รวบรวมข้อมูลเอกสารฉบับสำเนาใบเสนอราคา เอกสารจองพื้นที่ ( Proposal ) เอกสารใบสรุปรายละเอียดเกี่ยวกับสัญญาเช่า และใบส่งเงินอากรแสตมป์ฉบับจริง ส่งต่อให้แผนกสินเชื่อเพื่อเป็น ฐานข้อมูลในออกใบหนี้แจ้งหนี้ค่าเช่าเดือนถัดไป

 
 

30 พฤศจิกายน 2563

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
5. ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน 1. ศึกษาระบบงานของหน่วยงานที่เข้าดำเนินการตรวจสอบ
2. จัดทำรายละเอียดระบบงานที่เข้าทำการตรวจสอบ
3. ร่วมจัดทำแนวทางการตรวจสอบ
4. ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแนวทางการตรวจสอบ
5. จัดทำกระดาษทำการและรวบรวมเอกสารหลักฐานของเรื่องที่ตรวจสอบ
6. ร่วมวิเคราะห์ และประเมินผลข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบ เพื่อนำไปพิจารณาความถูกต้อง ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของเรื่องที่ตรวจสอบ
7. สรุปผลการตรวจสอบ โดยนำเสนอข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของเรื่องที่ตรวจสอบ
8. ทบทวนและติดตามหน่วยงานผู้รับการตรวจสอบในการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่เห็นชอบ
9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 
 

30 พฤศจิกายน 2563

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
6. ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหารความปลอดภัย

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 2 อัตรา
ลักษณะงาน • ควบคุมดูแล และตรวจสอบการปฎิบัติงานฯ ของพนักงานในสังกัด ทั้ง 2 แผนก คือ แผนกธุรการปฏิบัติการ และแผนกควบคุมร้านค้า
• รับนโยบาย หรือทิศทางในการทำงานนำไปถ่ายทอดให้กับพนักงานฯ ในแผนกต่าง ๆ นำไปปฎิบัติ
• แก้ปัญหาในการทำงาน หรือเกิดข้อบกพร่องในการทำงาน
• พิจารณาอนุมัติการทำงาน การลาหยุดงาน การประเมินผลงานประจำปีของเจ้าหน้าที่-พนักงานภายในฝ่ายฯ ตามอำนาจหน้าที่
• ส่งเสริมระบบงานต่าง ๆ ตามนโยบายบริษัทฯ

 
 

30 พฤศจิกายน 2563

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
7. รปภ.

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน 13,000 - 18,000 ฿
จำนวนรับ จำนวนมาก
ลักษณะงาน - ดูแลอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ในพื้นที่รับผิดชอบ ให้เป็นไปอย่างราบรื่น ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ
- ตรวจสอบยานพาหนะ ก่อนขึ้นลานจอดรถ และ ภายในลานจอดรถ และหากตรวจตราพบสิ่งผิดปกติ ให้ดำเนินการแจ้งผู้บังคับบัญชาและแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ตามข้อกำหนด
- จัดเก็บค่าบริการจอดรถ ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง
- รับแจ้งเหตุร้ายด้านการจราจรภายในศูนย์การค้าฯ พร้อมทั้งป้องกันและเข้าระงับเหตุนั้นๆด้วยความถูกต้อง รวดเร็วตามข้อกำหนดและควบคุมตัวผู้กระทำความผิด เพื่อมอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อไป
- ช่วยเหลือผู้เช่าพื้นที่, ลูกค้าของศูนย์การค้าฯ และพนักงานที่ประสบอุบัติเหตุรถชน
- ประสานงานกับตำรวจจราจร เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณรอบศูนย์การค้าฯ

 
 

30 พฤศจิกายน 2563

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
8. พนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำบางกะดี ปทุมธานี

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 5 อัตรา
ลักษณะงาน 1. ดูแลอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ในพื้นที่รับผิดชอบ ให้เป็นไปอย่างราบรื่น ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ
2. ตรวจสอบยานพาหนะ ก่อนขึ้นลานจอดรถ และ ภายในลานจอดรถ และหากตรวจตราพบสิ่งผิดปกติ ให้ดำเนินการแจ้งผู้บังคับบัญชา และแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ตามข้อกำหนด
3. จัดเก็บค่าบริการจอดรถ ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง
4. รับแจ้งเหตุร้ายด้านการจราจรภายในศูนย์การค้าฯ พร้อมทั้งป้องกันและเข้าระงับเหตุนั้นๆ ด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว ตามข้อกำหนด และควบคุมตัวผู้กระทำความผิด เพื่อมอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อไป
5. ช่วยเหลือผู้เช่าพื้นที่, ลูกค้าของศูนย์การค้าฯ และพนักงาน ที่ประสบอุบัติเหตุรถชน
6.ประสานงานกับตำรวจจราจร เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณรอบศูนย์การค้าฯ

 
 

30 พฤศจิกายน 2563

จังหวัด : ปทุมธานี

 
9. ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกสินเชื่อเพื่อการพาณิชย์(MBK Guarantee)

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 2 อัตรา
ลักษณะงาน 1. ติดต่อหาผู้มีความต้องการใช้สินเชิ่อ เพื่อเสนอขายผลิตภัณฑ์ด้านการเงิน รวมทั้งผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตคุ้มครองวงเงิน 2. รวบรวมเอกสารหลักฐานประกอบคำขอสินเชื่อให้ครบถ้วนตามนโยบายสินเชื่อ และจัดทำแฟ้มสินเชื่อให้เรียบร้อยเพื่อส่งมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. เจรจาต่อรองเพื่อกำหนดเงื่อนไขสินเชื่อ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ภายใต้กรอบนโยบายสินเชื่อของบริษัท
4. ประสานงานและให้ข้อมูลที่สำคัญกับฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อ เพื่อจัดทำคำขออนุมัติสินเชื่อ (Credit pack)
5. สอบทานความถูกต้องและครบถ้วนคำขออนุมัติสินเชื่อ และให้เป็นไปตามที่ตกลงกับลูกค้า
6. รักษาความสัมพันธ์กับคู่ค้า ซึ่งรวมทั้งนายหน้า ผู้พัฒนาโครงการ เพื่อให้ได้มาซึ่งธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
7. จัดทำบันทึกการติดต่อกับผู้ขอสินเชื่อ เพื่อเป็นหลักฐานจัดเก็บไว้ในแฟ้มสินเชื่อ (เช่น correspondent)
8. จัดทำรายงานประจำเดือน/ไตรมาส/ปี ที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งให้กับผู้บังคับบัญชา
9. ติดตามความคืบหน้าของผลการอนุมัติสินเชื่อ และแจ้งให้กับผู้ขอสินเชื่อได้ทราบในเวลาที่กำหนด
10. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องการจัดเตรียมสัญญา การลงนาม กำหนดการทำนิติกรรมทุกชนิด ตลอดจนบทสรุปของนิติกรรม
11. สอบทานความถูกต้องของสัญญาที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ว่าเป็นไปตามผลอนุมัติ
12. จัดทำงบประมาณรายรับและรายจ่ายทั้งหมดภายในหน่วยงาน
13. จัดฝึกอบรม/เข้าฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถที่ยังต้องพัฒนาและปรับปรุง
14. มีส่วนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนการตลาด
15. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตามผลการชำระหนี้ของลูกหนี้ที่ค้างเกินกำหนด
16. ดำเนินการกับสินเชื่อที่ครบกำหนดชำระ ในเรื่องการเสนออนุมัติต่ออายุวงเงิน สินเชื่อใหม่ หรือปิดวงเงิน
17. รวบรวม feedback จากผู้ใช้สินเชื่อ และนำมาจัดทำเป็นรายงานเพื่อเสนอผู้เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงด้านบริการและผลิตภัณฑ์ต่อไป
18. รายงานผู้บังคับชาในกรณีที่มีเหตุจำเป็น เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด หรือเหตุการณ์ที่ไม่เป็นไปที่ตกลงกันไว้ก่อนล่วงหน้า 19. จัดทำคำพิจารณาสินเชื่อ ตลอดจน presentation กรณีไม่ต้องพิจารณาหลักประกันหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสินเชื่อ และนำเสนอต่อกรรมการผู้เกี่ยวข้อง
20. รักษากฎระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด รวมทั้งหยุดความพยายามในการการขาดงานโดยใช้ข้ออ้างที่ฟังไม่ขึ้น

 
 

30 พฤศจิกายน 2563

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
10. หัวหน้าพนักงานรักษาความสะอาดหน่วยงาน

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน 18,000 - 18,000 ฿
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน 1.ทำแผนประจำวัน,ประจำเดือนและประจำปี
2.กำหนดขั้นตอนการทำงานของพนักงานในหน่วยงาน
3.ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกบริษัทเพื่อให้การทำงานของหน่วยงานมีประสิทธิภาพ
4.สรุปผลการดำเนินงานเพื่อนำเสนอผู้ว่าจ้าง
5.ฝึกอบรมพนักงานในหน่วยงานให้สามารถทำงานได้และรู้จักการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
6.ตรวจรายงานประจำวันของพนักงานในหน่วยงาน
7.ควบคุมการทำงานของพนักงานภายในหน่วยงาน
8.ประสานงาน เสนอแนะ ผู้ว่าจ้างในกรณีพบปัญหาในพื้นที่
9.ดำเนินการประสานงาน สนับสนุนส่งเสริมและร่วมมือดำเนินงานกับผู้เกี่ยวข้อง
10.รายงานผลการทำงาน ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขให้ผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อขอรับการสนับสนุน
11.แก้ไขปัญหาให้หน่วยงานอย่างรวดเร็ว
12.ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับการร้องขอหรือรับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 
 

30 พฤศจิกายน 2563

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
11. ผู้จัดการบริหารอาคาร

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน 1.จัดทำงบประมาณและงานโครงการประจำปี ของแผนกฯ
2.ดูแลงานว่าจ้างผู้รับเหมาในงานที่เกี่ยวเนื่องกับแผนกฯ ตั้งแต่ ออก PR จนถึงการเข้าร่วมต่อรองราคา เพื่อคัดเลือกผู้รับเหมา
3.ควบคุม กำกับ ดูแล การให้บริการของหน่วยงานรับจ้างเหมาทำความสะอาดให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามข้อกำหนดภายในบริเวณพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
4.เข้าเยี่ยมหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย เข้าพบผู้ดูแลและประชุม หารือ เพื่อรับฟังคำติ ชม และหาแนวทางการแก้ปัญหา
5.ดูแล ควบคุมการให้บริการสุขอนามัยภัณฑ์ รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ให้ใช้งานได้ตามปกติเป็นไปตามสัญญาจ้าง
6.ควบคุม และตรวจสอบห้องพักขยะให้อยู่ในสภาพที่สะอาด สมบูรณ์
7.ประสานงานกับเขตปทุมวันเกี่ยวกับการให้บริการงานจัดเก็บขยะ
8.ดูแล ควบคุมการให้บริการเครื่องลดปริมาณกลิ่นให้เป็นไปตามสัญญา รวมถึงตรวจสอบการตรวจรับมอบงานที่เรียกเก็บเงิน ตามสัญญา
9.ดูแล ควบคุมการให้บริการของบริษัทรับจ้างเหมางาน ไม้ประดับ ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง
10.ตรวจสอบสัญญาว่าจ้างบริษัทรับจ้างเหมางานไม้ประดับ ตรวจสอบการตรวจรับมอบงานที่เรียกเก็บค่าบริการตามสัญญาจ้าง
11.ดูแล ควบคุมการกำจัดแมลงของผู้รับเหมา ให้เป็นไปตามสัญญา
12.ตรวจสอบสัญญาว่าจ้างบริษัทรับจ้างเหมางานกำจัดแมลง ตรวจสอบการตรวจรับมอบงานที่เรียกเก็บค่าบริการตามสัญญา
13.สรุป รวบรวมข้อมูลดัชนีชี้วัดของแผนกฯ
14.ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 
 

30 พฤศจิกายน 2563

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
12. พนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำ ศรีนครินทร์

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 5 อัตรา
ลักษณะงาน 1. ดูแลอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ในพื้นที่รับผิดชอบ ให้เป็นไปอย่างราบรื่น ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ
2. ตรวจสอบยานพาหนะ ก่อนขึ้นลานจอดรถ และ ภายในลานจอดรถ และหากตรวจตราพบสิ่งผิดปกติ ให้ดำเนินการแจ้งผู้บังคับบัญชา และแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ตามข้อกำหนด
3. จัดเก็บค่าบริการจอดรถ ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง
4. รับแจ้งเหตุร้ายด้านการจราจรภายในศูนย์การค้าฯ พร้อมทั้งป้องกันและเข้าระงับเหตุนั้นๆ ด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว ตามข้อกำหนด และควบคุมตัวผู้กระทำความผิด เพื่อมอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อไป
5. ช่วยเหลือผู้เช่าพื้นที่, ลูกค้าของศูนย์การค้าฯ และพนักงาน ที่ประสบอุบัติเหตุรถชน
6.ประสานงานกับตำรวจจราจร เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณรอบศูนย์การค้าฯ

 
 

30 พฤศจิกายน 2563

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
13. ผู้จัดการแผนกบัญชี 1

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน 1. ตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ทางบัญชี
2. ทำรายการปรับปรุงบัญชีข้อผิดพลาดต่าง ๆ ที่ตรวจพบ
3. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่รับโอนมาจากแผนกหรือฝ่ายอื่น
4. ตรวจสอบรายการนำส่งภาษีอากร
5. จัดทำ และตรวจสอบงบการเงิน พร้อมทั้งรายละเอียดประกอบงบการเงิน
6. วางระบบงานทางการบัญชีเบื้องต้นเพื่อให้เกิดการควบคุมภายในที่ดี
7. ควบคุมดูแล เจ้าหน้าที่ภายใต้บังคับบัญชา

 
 

30 พฤศจิกายน 2563

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
14. พนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำ บางนากม.4

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 13 อัตรา
ลักษณะงาน 1. ดูแลอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ในพื้นที่รับผิดชอบ ให้เป็นไปอย่างราบรื่น ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ
2. ตรวจสอบยานพาหนะ ก่อนขึ้นลานจอดรถ และ ภายในลานจอดรถ และหากตรวจตราพบสิ่งผิดปกติ ให้ดำเนินการแจ้งผู้บังคับบัญชา และแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ตามข้อกำหนด
3. จัดเก็บค่าบริการจอดรถ ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง
4. รับแจ้งเหตุร้ายด้านการจราจรภายในศูนย์การค้าฯ พร้อมทั้งป้องกันและเข้าระงับเหตุนั้นๆ ด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว ตามข้อกำหนด และควบคุมตัวผู้กระทำความผิด เพื่อมอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อไป
5. ช่วยเหลือผู้เช่าพื้นที่, ลูกค้าของศูนย์การค้าฯ และพนักงาน ที่ประสบอุบัติเหตุรถชน
6.ประสานงานกับตำรวจจราจร เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณรอบศูนย์การค้าฯ

 
 

30 พฤศจิกายน 2563

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 

 
Go to page :   1 |

 

 
 

 บริการส่งตำแหน่งงานทาง E-mail  (ส่งสัปดาห์ละครั้ง)

หมายเหตุ : ไม่คิดค่าบริการ

 E-mail ของคุณ
 สายงาน
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป 
 ภาค
 จังหวัด
 
 

Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2008 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
Contact Webmaster :
Webmaster@Jobpub.com
Live Chat