งาน หางาน สมัครงาน ใบสมัครงาน Resume

เว็บไซต์นี้ ได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานความน่าเชื่อถือโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 2 ปีซ้อน - ดูรายละเอียด
ค้นหาด่วน
หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน ลงโฆษณางาน ค้นหาใบสมัครงาน

สนใจลงโฆษณา โทร. 0-2275-1900, 0-2612-4900, 0-3839-5000

   สมัครงาน กรุงเทพฯและปริณฑล | สมัครงาน ภาคตะวันออก | สมัครงาน ภาคกลาง |สมัครงาน ภาคใต้ |สมัครงาน ภาคเหนือ |สมัครงาน ภาคอิสาน
   ค้นบ่อย : หางานบัญชี, หางานธุรการ, หางานจัดซื้อ, หางานผู้จัดการ, หางานขับรถ, หางานบุคคล, หางานคลังสินค้า, หางานครู, หางานวิศวกร, หางานเขียนแบบ, หางานคีย์ข้อมูล, หางานการตลาด, หางานโรงแรม, หางานสิ่งแวดล้อม, หางานคอมพิวเตอร์, หางาน Programmer, หางานประชาสัมพันธ์, หางานช่าง, หางานสถาปนิก
 
 Knowledge Center
knowledge

ควรระวังไว้ ใครที่ใช้บัตรเครดิต
 
เรื่องน่ารู้ตามหมวดหมู่
• การแพทย์
• ความรู้ทั่วไป
• เรื่องของผู้หญิง
• กีฬา
• ข่าวและสื่อ

และอื่น ๆ อีกมาก

สมัครเป็น Content Editor
Login เข้าสู่ระบบ
  ค้นหาเรื่องที่คุณสนใจ
ระบุ keyword
 
 

หางานบ่อย : ทรัยพกรบุคคล นิคมบางปู เจ้าหน้าที่ธุรการแถวสยาม เจ้าหน้าจุลชีววิทยา ธุรการ สำโรง สมุทรปราการ ฝัง เข็ม ธุรการ นรราชสีมา ครู เพชรบุรี สมัครงานวุฒิ ม.6 กทม.เขตบางนา เจริญนคร แม๊คโค ชุมพร 2347929 งานขับรถจังหวัดนนทบุรี Autocat แกมมาโก้ wputyppy ผู้ช่วยผู้ จัดการ แผนก บัญชี วิศวกรโครงการ(ไฟฟ้า) การบัญชี การเงิน ประมาณราคาไฟฟ้า การตลาด จ.นนทบุรี ความหมายโดเมนเนม ผูจัดการสปา พนักงานนวด ทำเล็บ สาขาสยาม บริการความสวย งานชีววิทยา งานoffshore โรงแรมวุฒม.3ลาดพร้าว งานธุรการ เสมียน สมัครงานนวดสปาชลบุรี หางาน วุฒิ ม.6 นวนคร โรงแรมในภูเก็ตที่รับสจ๊วต ปะเทศลาว ลุ สุขภาพและความงาม หางานลพบุลี ประสาน แถวสีลม ธุรการแถวแหลมฉบัง บริษัท smc ผู้จัดการโรงแรม พัทยา แคชเชียร ติดสถานีรถไฟฟ้า BTS โรงงานในตำบลสวนส้มสมุทรสาคร ดุสิต งานขายต่างจังหวัด ตรีทัช งานมีรถส่วนตัว Ltec เจ้าหน้าที่ธุรการ บางนา กม.8 hy dro

  เรื่อง ตัวอย่างหลักสูตรสถานศึกษา
  เขียนโดย ศตพชร พูลแก้ว
 
ดูบทความทั้งหมดที่เขียนโดย ศตพชร พูลแก้ว
Rated: 
by 5 users
 

คุณคิดย่างไรกับเรื่องนี้?

 

 
หลักสูตรโรงเรียนสตรีระนอง

พุทธศักราช ๒๕๕๓

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

 

 

 

 

 

 

 


 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระนอง

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

 

 

คำนำ


โรงเรียนสตรีระนองเป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จึงได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ หลักการ จุดมุ่งหมาย สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ป็นกรอบแนวทางในการจัดทำ

โรงเรียนสตรีระนอง มีความมั่นใจว่า หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสตรีระนอง พุทธศักราช 2551 จะทำให้โรงเรียนสามารถพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสตรีระนอง พุทธศักราช 2551 ฉบับนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครู นักเรียน ผู้ปกครอง นักเรียนโรงเรียนสตรีระนองอย่างดียิ่ง โรงเรียนสตรีระนองจึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
                                                                                           (                                        )

                                                                       อำนวยการโรงเรียนสตรีระนอง

 


บทที่ 1

ส่วนนำ


ความนำ

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ให้เป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีระดับโลก นอกจากนั้นยังได้มีการปรับกระบวนการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2552 ที่เน้นการกระจายอำนาจทางการศึกษาให้ท้องถิ่นและสถานศึกษาที่มีส่วนร่วมและมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของตนเอง ผลการวิจัยและประเมินผลการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2544 ในช่วงระยะ 6 ปีที่ผ่านมา พบว่ามีจุดดีหลายประการ คือ ส่งเสริมการกระจายอำนาจทางการศึกษาให้ท้องถิ่นและสถานศึกษามีส่วนร่วม เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น และส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวม อย่างไรก็ตาม พบว่า หลักสูตรบางส่วนยังมีปัญหาและความไม่ชัดเจนบางประการที่ทำให้การนำหลักสูตรสู่การปฏิบัติที่ไม่สะท้อนมาตรฐานการเรียนรู้

ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้พัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และการนำหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีความชัดเจน เหมาะสม และสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้

โรงเรียนสตรีระนอง ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2552 จึงได้นำกรอบของหลักสูตรแกนการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และกรอบหลักสูตรท้องถิ่น จุดเน้นของโรงเรียนสตรีระนองมาเชื่อมโยงให้สอดคล้องกับเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษา โดยโรงเรียนสตรีระนองได้พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาพุทธศักราช 2552 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประกอบด้วย วิสัยทัศน์โรงเรียน สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ประกอบด้วยโครงสร้างเวลาเรียน และโครงสร้างหลักสูตรชั้นปี คำอธิบายรายวิชา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาเพิ่มเติม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน( ลูกเสือ –ยุวกาชาด- เนตรนารี , ชุมนุม) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ และเกณฑ์การจบการศึกษาระดับประถมศึกษา เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และการนำหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติในระดับโรงเรียน มีความชัดเจน เหมาะสม และสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ เพื่อจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักเรียนของโรงเรียนสตรีระนองทุกคนให้มีคุณภาพด้านความรู้ และทักษะที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง และแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

สาระของการศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของโรงเรียนสตรีระนองในครั้งนี้ ได้จัดให้มีรายวิชาเพิ่มเติมให้มีความยืดหยุ่น หลากหลาย สอดคล้องกับศักยภาพ ความถนัด และความสนใจจองการพัฒนาผู้เรียน บุคลากรทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียนสตรีระนอง ได้วางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมสนับสนุน ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไขเพื่อพัฒนานักเรียนของโรงเรียนสตรีระนอง ก้าวไปสู่ตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนดไว้


วิสัยทัศน์

ภายในปี การศึกษา 2555 โรงเรียนสตรีระนอง มุ่งเน้นจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล โดยพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจ การประกอบอาชีพ ตระหนักถึงการเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นผู้นำทางวิชาการ ด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน ก้าวไกลทันเทคโนโลยี สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย มีใจรักสิ่งแวดล้อม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ


ภาระกิจ

  1. จัดการศึกษาให้กับนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

  2. นักเรียนได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ

  3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เสริมกิจกรรม ตามนโยบายของ สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอและสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด และกระทรวงศึกษาธิการ

    เป้าหมาย

  1. นักเรียนจบการศึกษาภาคบังคับทุกคน

  2. นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานครบทุกสาระการเรียนรู้

  3. นักเรียนทุกคนดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข


สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

โรงเรียนสตรีระนองมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ ซึ่งการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนดนั้น จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ ๕ ประการ ดังนี้

1. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา ถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่างๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม

2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ เกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม

3. ความสามารถในการการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆในสังคม แสวงความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น ต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม

4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการนำกระบวนการต่างๆไปใช้ในการดำเนินชีวิต ประจำวัน การเรียนรู้ตนเอง การเรียนอย่างต่อเนื่อง การทำงาน และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการแก้ปัญหาและความขัดแย้งต่างๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆและมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้องเหมาะสมและมีคุณธรรม


คุณลักษณะอันพึงประสงค์

โรงเรียนสตรีระนองมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สังคมต้องการ ในด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสำนึก เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

2. ซื่อสัตย์ สุจริต

3. มีวินัย

4. ใฝ่เรียนรู้

5. อยู่อย่างพอเพียง

6. มุ่งมั่นในการทำงาน

7. รักความเป็นไทย

8. มีจิตสาธารณะ
โครงสร้างเวลาเรียน

หลักสูตรแกนกลางศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ของโรงเรียนสตรีระนอง


กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เวลาเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

.1

.2

.3

.4 -6

รายวิชาพื้นฐาน

ภาษาไทย

120/3

120/3

120/3

240/6

คณิตศาสตร์

120/3

120/3

120/3

240/6

วิทยาศาสตร์

120/3

120/3

120/3

240/6

สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม

ประวัติศาสตร์

120/3


40/1

120/3


40/1

120/3


40/1

240/6


80/2

สุขศึกษาและพลศึกษา

80/2

80/2

80/2

120/3

ศิลปะ

80/2

80/2

80/2

120/3

การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

80/2

80/2

80/2

120/3

ภาษาต่างประเทศ

120/3

120/3

120/3

240/6

รวมเวลาเรียนรายวิชาพื้นฐาน

880/22

880/22

880/22

1,640/41

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

120

120

120

360

รายวิชาเพิ่มเติม

200/5

200/5

200/5

2,000/50-2,160/54

รวมเวลาเรียนทั้งหมด

1,200/27

1,200/27

1,200/27

4,000/91-4,160/95
ความคิดเห็นของคุณกับบทความนี้ ...


Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2008 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
Contact Webmaster :
Webmaster@Jobpub.com