บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด

ธุรกิจบริการบริหารจัดการบุคลากร
บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 062-245-3207
FAX : 02-158-6148


Website : http://www.eastern-groups.com

Line ID : etemm2019
รับสมัครงานด่วน 68 ตำแหน่ง รวมทั้งสิ้น 396 อัตรารับ

1.
ช่างซ่อมหม้อแปลง ปฏิบัติงาน ที่ อ. บางพลี จ.สมุทรปราการ
บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

คุณสมบัติ  :
1. ***เพศชายหรือเพศหญิง***
2. การศึกษาไม่ต่ำกว่า ปวช. หรือเทียบเท่า สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ ช่างยนต์ ช่างเชื่อม หรือ เครื่องกล
3. อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
4. มีถิ่นฐาน (ที่พำนัก) ใกล้ สถานีไฟฟ้าแรงสูงบางพลี จ.สมุทรปราการ หรือใกล้เคียง
5. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ขยัน อดทน สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นผู้ติดสิ่งเสพติดให้โทษหรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
6. ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่ สุดให้จำคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจำคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่เป็นโทษสำหรับ ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุ โทษ หรือพ้นโทษ หรือพ้นระยะการรอการลงโทษ หรือรอ กำหนดโทษ แล้วแต่กรณี เกินห้าปี
7. ปฏิบัติงานวันจันทร์ - วันศุกร์ หยุดเสาร์ - อาทิตย์ / เวลาทำงาน 07.30 - 16.30 น.
8. พร้อมเริ่มงาน 1 ม.ค. 2567


... ดูรายละเอียดทั้งหมด

4 ธันวาคม 2566

เงินเดือน : 10,000 - 12,000 ฿
จำนวนรับ : 10 อัตรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

2.
ช่างช่วยห้องสอบเทียบไฟฟ้าแรงสูง ปฏิบัติงาน ที่ อ. บางพลี จ.สมุทรปราการ
บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

คุณสมบัติ  :
1. ***เพศชายหรือเพศหญิง***
2. การศึกษาไม่ต่ำกว่า ปวส. หรือเทียบเท่า สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ ช่างยนต์ ช่างเชื่อม หรือ เครื่องกล
3. อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
4. มีถิ่นฐาน (ที่พำนัก) ใกล้ สถานีไฟฟ้าแรงสูงบางพลี จ.สมุทรปราการ หรือใกล้เคียง
5. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ขยัน อดทน สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นผู้ติดสิ่งเสพติดให้โทษหรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
6. ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่ สุดให้จำคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจำคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่เป็นโทษสำหรับ ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุ โทษ หรือพ้นโทษ หรือพ้นระยะการรอการลงโทษ หรือรอ กำหนดโทษ แล้วแต่กรณี เกินห้าปี
7. ปฏิบัติงานวันจันทร์ - วันศุกร์ หยุดเสาร์ - อาทิตย์ / เวลาทำงาน 07.30 - 16.30 น.
8. พร้อมเริ่มงาน 1 ม.ค. 2567


... ดูรายละเอียดทั้งหมด

4 ธันวาคม 2566

เงินเดือน : 12,000 - 13,000 ฿
จำนวนรับ : 5 อัตรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

3.
ช่างช่วยทดสอบและวิจัย ปฏิบัติงานที่ อ. บางพลี จ.สมุทรปราการ
บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

คุณสมบัติ  :
1. ***เพศชายหรือเพศหญิง***
2. การศึกษาไม่ต่ำกว่า ปวส. หรือเทียบเท่า สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ ช่างยนต์ ช่างเชื่อม หรือ เครื่องกล
3. อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
4. มีถิ่นฐาน (ที่พำนัก) ใกล้ สถานีไฟฟ้าแรงสูงบางพลี จ.สมุทรปราการ หรือใกล้เคียง
5. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ขยัน อดทน สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นผู้ติดสิ่งเสพติดให้โทษหรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
6. ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่ สุดให้จำคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจำคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่เป็นโทษสำหรับ ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุ โทษ หรือพ้นโทษ หรือพ้นระยะการรอการลงโทษ หรือรอ กำหนดโทษ แล้วแต่กรณี เกินห้าปี
7. ปฏิบัติงานวันจันทร์ - วันศุกร์ หยุดเสาร์ - อาทิตย์ / เวลาทำงาน 07.30 - 16.30 น.
8. พร้อมเริ่มงาน 1 ม.ค. 2567


... ดูรายละเอียดทั้งหมด

4 ธันวาคม 2566

เงินเดือน : 12,000 - 13,000 ฿
จำนวนรับ : 5 อัตรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

4.
ช่างซ่อมหม้อแปลงเครื่องมือวัด ปฏิบัติงาน ที่ อ. บางพลี จ.สมุทรปราการ
บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

คุณสมบัติ  :
1. ***เพศชายหรือเพศหญิง***
2. การศึกษาไม่ต่ำกว่า ปวส. หรือเทียบเท่า สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ ช่างยนต์ ช่างเชื่อม หรือ เครื่องกล
3. อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
4. มีถิ่นฐาน (ที่พำนัก) ใกล้ สถานีไฟฟ้าแรงสูงบางพลี จ.สมุทรปราการ หรือใกล้เคียง
5. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ขยัน อดทน สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นผู้ติดสิ่งเสพติดให้โทษหรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
6. ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่ สุดให้จำคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจำคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่เป็นโทษสำหรับ ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุ โทษ หรือพ้นโทษ หรือพ้นระยะการรอการลงโทษ หรือรอ กำหนดโทษ แล้วแต่กรณี เกินห้าปี
7. ปฏิบัติงานวันจันทร์ - วันศุกร์ หยุดเสาร์ - อาทิตย์ / เวลาทำงาน 07.30 - 16.30 น.
8. พร้อมเริ่มงาน 1 ม.ค. 2567


... ดูรายละเอียดทั้งหมด

4 ธันวาคม 2566

เงินเดือน : 12,000 - 13,000 ฿
จำนวนรับ : 5 อัตรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

5.
พนักงานขับรถผู้บริหาร ปฏิบัติงานที่ การท่าอากาศยานดอนเมือง
บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

คุณสมบัติ  :
1. เพศชาย สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์
2. วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
3. มีใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก และ ใบอนุญาตนั้นยังไม่หมดอายุ
4. มีบุคลิกลักษณะดี และประวัติดี เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ขับรถ
5. มีความชำนาญในการขับรถ และรู้จักเส้นทางในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมลฑล และต่างจังหวัด ในเส้นทางหลักเป็นอย่างดี
6. มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และไม่ติดยาเสพติดทุกชนิด
7. ไม่เคยต้องโทษทางคดีอาญาถึงจำคุก เว้นแต่คดีกระทำโดยประมาทในความผิดลหุโทษ
8. ปฏิบัติงานวันจันทร์ - วันศุกร์ หยุดเสาร์ - อาทิตย์ / เวลาทำงาน 08.00 - 17.00 น.
9. พร้อมเริ่มงานทันที


... ดูรายละเอียดทั้งหมด

4 ธันวาคม 2566

เงินเดือน : 11,000 - 14,000 ฿
จำนวนรับ : 3 อัตรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

6.
ช่างเทคนิค (ตำแหน่งช่างสโตร์) ปฏิบัติงานที่ วิทยุการบินแห่งประเทศไทย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

คุณสมบัติ  :
1. เพศชาย
2. อายุ 20-35 ปี
3. วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปวส. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์, สาขาวิชาไฟฟ้า ,หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
4. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ขยัน อดทน สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง
5. สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี , แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
6. มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานและมีทักษะในการติดต่อประสานงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
7. ทำงานจันทร์ - ศุกร์ หยุดเสาร์ - อาทิตย์ / เวลาทำงาน 08.00 - 17.00 น.
8. สามารถรับเงื่อนไขการจ้าง ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดได้
9. พร้อมเริ่มงานวันที่ 1 ก.ค. 2566


... ดูรายละเอียดทั้งหมด

4 ธันวาคม 2566

เงินเดือน : 15,000 - ฿
จำนวนรับ : 5 อัตรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

7.
ช่างเทคนิค ปฏิบัติงานที่วิทยุการบินแห่งประเทศไทย ศูนย์ควบคุมการบินสุวรรณภูมิ
บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

คุณสมบัติ  :
1. เพศชาย
2. อายุ 20-35 ปี
3. วุฒิ ปวส.สาขาไฟฟ้ากำลัง หรือ สาขาอิเล็กทรอนิกส์
4. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ขยัน อดทน สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง
5. สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี , แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
6. มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานและมีทักษะในการติดต่อประสานงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
7. ทำงานจันทร์-ศุกร์ หยุดเสา-อาทิตย์ เข้างานเวลา 08.00-17.00 น.
8. สามารถรับเงื่อนไขการจ้าง ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดได้
9. พร้อมเริ่มงานทันที


... ดูรายละเอียดทั้งหมด

4 ธันวาคม 2566

เงินเดือน : 15,000 ฿ ขึ้นไป
จำนวนรับ : 5 อัตรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

8.
ล่ามภาษาอังกฤษ ปฏิบัติงานที่กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว (จังหวัดสุราษฎร์ธานี)
บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

คุณสมบัติ  :
1. ***เพศชายหรือเพศหญิง***
2. อายุ 18-50 ปี
3. วุฒิการศึกษาไม่จำกัด
4. สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี มีอัธยศัยดี
5. สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี , แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
6. สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้ดี ,มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
7. มีความขยัน อดทน และความรับผิดชอบสูง
8. ทำงานจันทร์-ศุกร์ หยุดเสาร์และอาทิตย์ เวลาทำงาน 08.00 - 17.00 น.

รับสมัครด่วน!!!
สามารถติดต่อได้ในวันทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ หยุดเสาร์-อาทิตย์
สนใจสมัครงานโปรดลงทะเบียนทางโทรศัพท์:
คุณชีวานันท์ 062-245-3207
(หากไม่รับสายทันที โทรกลับคะ)

ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นในการสมัครงาน
ห้ามพลาด!!!!!

สมัครด้วยตัวเองหรือทางไปรษณีย์ สนใจติดต่อสอบถามและสมัครงานได้ที่:บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) สำนักงานกรุงเทพฯ 88 ซ.โยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10230


... ดูรายละเอียดทั้งหมด

4 ธันวาคม 2566

เงินเดือน : 10,000 - 12,000 ฿
จำนวนรับ : 5 อัตรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

9.
ล่ามแปลภาษาอังกฤษ ประจำกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว (ราชดำเนิน)
บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

คุณสมบัติ  :
1. เพศชาย / หญิง
2. อายุ 18-45 ปี
3. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
4. มีความรู้ในภาษาต้นฉบับและภาษาที่ใช้ในการแปลได้เป็นอย่างดี
5. มีวิจารณญาณ ในการแปล มีความละเอียดรอบคอบ และความละเอียดอ่อนในการแปล
6. มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานและมีทักษะในการติดต่อประสานงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
7. มีความขยัน อดทน และความรับผิดชอบสูง
8. เข้างาน 24 ชม พัก 3 วัน ตามตารางกะของหน้างาน
9. สามารถเริ่มงานได้ทันที


... ดูรายละเอียดทั้งหมด

4 ธันวาคม 2566

เงินเดือน : 11,000 - 12,000 ฿
จำนวนรับ : ไม่ระบุ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

10.
สแปร์งานเลขานุการสำหรับผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ทดแทนกรณีพนักงานประจำ ลางาน (บางกรวย จ.นนทบุรี)
บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

คุณสมบัติ  :
1. วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
2. เพศหญิง สัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 22 ปี ขึ้นไป
3. มีประสบการณ์ในการทำงานในหน้าที่เลขาบุการผู้บริหารมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
4. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ในการติดต่อสื่อสารได้เป็นอย่างดี
5. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน Microsoft Ofice เข่น Word, Excel , Outlook ได้เป็นอย่างดี
6. มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ดี
7. สามารถประสานงาน ติดตามงานได้เป็นอย่างดี และสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
8. ปฏิบัติงานวันจันทร์ - วันศุกร์ หยุดเสาร์ - อาทิตย์ / เวลาทำงาน 08.00 - 17.00 น.

รับสมัครด่วน!!!
สามารถติดต่อได้ในวันทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ หยุดเสาร์-อาทิตย์
สนใจสมัครงานโปรดลงทะเบียนทางโทรศัพท์:
คุณชีวานันท์ 062-245-3207
(หากไม่รับสายทันที โทรกลับคะ)

ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นในการสมัครงาน
ห้ามพลาด!!!!!

สมัครด้วยตัวเองหรือทางไปรษณีย์ สนใจติดต่อสอบถามและสมัครงานได้ที่:บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) สำนักงานกรุงเทพฯ 88 ซ.โ
... ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม


... ดูรายละเอียดทั้งหมด

4 ธันวาคม 2566

เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : 5 อัตรา
จังหวัด : นนทบุรี

11.
ล่ามแปลภาษาจีน ปฏิบัติงานที่กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว (สนามศุภชลาศัย)
บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

คุณสมบัติ  :
1. เพศชาย/หญิง อายุ 18-45 ปี
2. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ดี ,พิมพ์ดีดคล่อง Thai , Eng
4. สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี , แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
5. สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้ดี ,มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
6. มีความขยัน อดทน และความรับผิดชอบสูง
7. สามารถทำงานล่วงเวลาได้ หรือตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด
8. ปฏิบัติงานต่อเดือน 11 วัน ตามตารางกะของหน้างาน

รับสมัครด่วน!!!
สามารถติดต่อได้ในวันทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ หยุดเสาร์-อาทิตย์
สนใจสมัครงานโปรดลงทะเบียนทางโทรศัพท์:
คุณชีวานันท์ 062-245-3207
(หากไม่รับสายทันที โทรกลับคะ)

ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นในการสมัครงาน
ห้ามพลาด!!!!!

สมัครด้วยตัวเองหรือทางไปรษณีย์ สนใจติดต่อสอบถามและสมัครงานได้ที่:บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) สำนักงานกรุงเทพฯ 88 ซ.โยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10230


... ดูรายละเอียดทั้งหมด

4 ธันวาคม 2566

เงินเดือน : 14,000 ฿ ขึ้นไป
จำนวนรับ : 5 อัตรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

12.
ล่ามแปลภาษาจีน ปฏิบัติงานที่กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว (สนามศุภชลาศัย)
บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

คุณสมบัติ  :
1. ***เพศหญิง***
2. อายุ 18-45 ปี
3. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
4. มีความรู้ในภาษาต้นฉบับและภาษาที่ใช้ในการแปลได้เป็นอย่างดี
5. มีวิจารณญาณ ในการแปล มีความละเอียดรอบคอบ และความละเอียดอ่อนในการแปล
6. มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานและมีทักษะในการติดต่อประสานงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
7. มีความขยัน อดทน และความรับผิดชอบสูง
8. เข้างาน 1 วัน 24 ชม พัก 2 วัน ตามตารางเข้างาน
9. พร้อมเริ่มงานทันที

รับสมัครด่วน!!!
สามารถติดต่อได้ในวันทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ หยุดเสาร์-อาทิตย์
สนใจสมัครงานโปรดลงทะเบียนทางโทรศัพท์:
คุณชีวานันท์ 06-2245-3207
(หากไม่รับสายทันที โทรกลับคะ)

ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นในการสมัครงาน
ห้ามพลาด!!!!!

สมัครด้วยตัวเองหรือทางไปรษณีย์ สนใจติดต่อสอบถามและสมัครงานได้ที่:บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) สำนักงานกรุงเทพฯ 88 ซ.โยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10230


... ดูรายละเอียดทั้งหมด

4 ธันวาคม 2566

เงินเดือน : 13,000 - 14,000 ฿
จำนวนรับ : 5 อัตรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

13.
เจ้าหน้าที่งานด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ปฏิบัติงานที่การไฟฟ้าอินเตอร์เนชั่นแนล (บางกรวย จ.นนทบุรี)
บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

คุณสมบัติ  :
- เพศชาย อายุ 25 ปี่ขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ด้านวิศวกรรมสาขาคอมพิวเตอร์ หรือ ด้านวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในการพัฒนา website หรือระบบ Content Management System อื่นๆ
- มีประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Helpdesk) ไม่ต่ำกว่า 1 ปี มีประสบการณ์ด้าน ระบบเครือข่าย Network
- สามารถใช้งาน Graphic โปรแกรม เช่น Adobe Photoshop หรือ Adobe Illustrator ได้เป็นอย่างดี
- มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office เช่น Word, Excel ,Outlook และ PowerPoint ได้เป็นอย่างดี
- มีความสามารถในการใช้งานระบบ Windows, อุปกรณ์มือถือ Android และ IOS
- รักงานบริการ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ สามารถปฏิบัติงานที่รับผิดชอบและได้รับมอบหมายได้โดยลำพัง และ มีทักษะการสื่อสารที่ดี
- มีความสามารถในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา python ด้วย Flask Framnework และ PHP
- มีความสามารถในการเขียนเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML และ CSS

รับสมัครด่วน!!!
สามารถติดต่อได้ในวันทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ หยุดเสาร์-อาทิตย์
สนใจสมัครงานโปร
... ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม


... ดูรายละเอียดทั้งหมด

4 ธันวาคม 2566

เงินเดือน : 20,000 ฿ ขึ้นไป
จำนวนรับ : 5 อัตรา
จังหวัด : นนทบุรี

14.
ล่ามแปลภาษาจีน ปฏิบัติงานที่กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว (ราชดำเนิน)
บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

คุณสมบัติ  :
1. เพศชาย/หญิง อายุ 18-45 ปี
2. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ดี ,พิมพ์ดีดคล่อง Thai , Eng
4. สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี , แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
5. สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้ดี ,มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
6. มีความขยัน อดทน และความรับผิดชอบสูง
7. สามารถทำงานล่วงเวลาได้ หรือตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด
8. ปฏิบัติงาน 1 วัน 24 ชม. หยุดพัก 3 วัน

รับสมัครด่วน!!!
สามารถติดต่อได้ในวันทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ หยุดเสาร์-อาทิตย์
สนใจสมัครงานโปรดลงทะเบียนทางโทรศัพท์:
คุณชีวานันท์ 062-245-3207
(หากไม่รับสายทันที โทรกลับคะ)

ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นในการสมัครงาน
ห้ามพลาด!!!!!

สมัครด้วยตัวเองหรือทางไปรษณีย์ สนใจติดต่อสอบถามและสมัครงานได้ที่:บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) สำนักงานกรุงเทพฯ 88 ซ.โยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10230


... ดูรายละเอียดทั้งหมด

4 ธันวาคม 2566

เงินเดือน : 14,000 - 14,000 ฿
จำนวนรับ : 5 อัตรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

15.
ล่ามแปลภาษาฝรั่งเศส ปฏิบัติงานที่กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว (สนามศุภชลาศัย)
บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

คุณสมบัติ  :
- เพศชายหรือเพศหญิง
- อายุ 18-55 ปี
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
- มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สุขภาพร่างกายแข็งแรง(มีใบรับรองแพทย์)
- บุคลิกภาพดี อัธยาศัยดี รักในงานบริการ และมีความขยันอดทน
- สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี,แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- มีความขยัน อดทน และความรับผิดชอบสูง
- ทำงาน 1 วัน 24 ชั่วโมง หยุด 2 วัน

รับสมัครด่วน!!!
สามารถติดต่อได้ในวันทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ หยุดเสาร์-อาทิตย์
สนใจสมัครงานโปรดลงทะเบียนทางโทรศัพท์:
คุณชีวานันท์ 062-245-3207
(หากไม่รับสายทันที โทรกลับคะ)

ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นในการสมัครงาน
ห้ามพลาด!!!!!

สมัครด้วยตัวเองหรือทางไปรษณีย์ สนใจติดต่อสอบถามและสมัครงานได้ที่:บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) สำนักงานกรุงเทพฯ 88 ซ.โยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10230


... ดูรายละเอียดทั้งหมด

4 ธันวาคม 2566

เงินเดือน : 16,000 - 16,000 ฿
จำนวนรับ : 5 อัตรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

16.
สแปร์ช่างเทคนิค ปฏิบัติงานที่ วิทยุการบินแห่งประเทศไทย (สุวรรณภูมิ)
บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

คุณสมบัติ  :
1.เพศชาย
2.อายุ 20-45ปี
3.วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปวส. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาไฟฟ้ากำลัง
4.สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word , Excel ได้
5.สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี , แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
6.สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้ตามที่ได้รับมอบหมาย
7.สามารถปฏิบัติงานบนที่สูงได้ตามที่ได้รับมอบหมาย (ถ้ามี)
8.มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย (ถ้ามี)
9.ทำงานจันทร์-ศุกร์ หยุดเสาร์-อาทิตย์ เวลาทำงาน 08.00-17.00น.

รับสมัครด่วน!!!
สามารถติดต่อได้ในวันทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ หยุดเสาร์-อาทิตย์
สนใจสมัครงานโปรดลงทะเบียนทางโทรศัพท์:
คุณชีวานันท์ 062-245-3207
(หากไม่รับสายทันที โทรกลับคะ)

ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นในการสมัครงาน
ห้ามพลาด!!!!!

สมัครด้วยตัวเองหรือทางไปรษณีย์ สนใจติดต่อสอบถามและสมัครงานได้ที่:บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) สำนักงานกรุงเทพฯ 88 ซ.โยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10230


... ดูรายละเอียดทั้งหมด

4 ธันวาคม 2566

เงินเดือน : 12,000 - ฿
จำนวนรับ : 5 อัตรา
จังหวัด : สมุทรปราการ

17.
ช่างช่วยทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง ปฏิบัติงาน ที่ อ. บางพลี จ.สมุทรปราการ
บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

คุณสมบัติ  :
1. ***เพศชายหรือเพศหญิง***
2. การศึกษาไม่ต่ำกว่า ปวส. หรือเทียบเท่า สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ ช่างยนต์ ช่างเชื่อม หรือ เครื่องกล
3. อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
4. มีถิ่นฐาน (ที่พำนัก) ใกล้ สถานีไฟฟ้าแรงสูงบางพลี จ.สมุทรปราการ หรือใกล้เคียง
5. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ขยัน อดทน สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นผู้ติดสิ่งเสพติดให้โทษหรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
6. ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่ สุดให้จำคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจำคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่เป็นโทษสำหรับ ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุ โทษ หรือพ้นโทษ หรือพ้นระยะการรอการลงโทษ หรือรอ กำหนดโทษ แล้วแต่กรณี เกินห้าปี
7. ปฏิบัติงานวันจันทร์ - วันศุกร์ หยุดเสาร์ - อาทิตย์ / เวลาทำงาน 07.30 - 16.30 น.
8. พร้อมเริ่มงาน 1 ม.ค. 2567


... ดูรายละเอียดทั้งหมด

4 ธันวาคม 2566

เงินเดือน : 12,000 - 13,000 ฿
จำนวนรับ : 10 อัตรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

18.
พนักงานช่วยเหลือตำรวจท่องเที่ยว (สายตรวจ) ปฏิบัติงานที่กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว (อ.เมือง จ.ภูเก็ต)
บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

คุณสมบัติ  :
1. เพศชาย / หญิง
2. อายุ 22 ปีขึ้นไป
3. วุฒิการศึกษา ป.ตรี (นิติศาสตร์, ศิลปศาสตร์ ,สังคมศาสตร์)
4. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ขยัน อดทน สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง
5. มีความรู้ในภาษาต้นฉบับและภาษาที่ใช้ในการแปลได้เป็นอย่างดี
6. มีวิจารณญาณ ในการแปล มีความละเอียดรอบคอบ และความละเอียดอ่อนในการแปล
7. มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานและมีทักษะในการติดต่อประสานงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
8. ปฏิบัติงานวันจันทร์ - วันศุกร์ หยุดเสาร์ - อาทิตย์ / เวลาทำงาน 08.00 - 17.00 น.
9. พร้อมเริ่มงานทันที


... ดูรายละเอียดทั้งหมด

4 ธันวาคม 2566

เงินเดือน : 10,000 - 11,000 ฿
จำนวนรับ : 5 อัตรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

19.
เจ้าหน้าที่ด้านงาน IT Support Helpdesk ปฏิบัติงานที่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (บางกรวย)
บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

คุณสมบัติ  :
1. เพศชาย/หญิง สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 23 ปี
2. วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ด้านวิศวกรรมสาขาคอมพิวเตอร์ หรือ ด้านวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในการพัฒนา website หรือระบบ Content Management System มีประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Helpdesk) ไม่ต่ำกว่า 1 ปี
4. มีความสามารถในการใช้งานระบบ Windows, อุปกรณ์มือถือ Android และ IOS . รักงานบริการ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ สามารถปฏิบั"ติงานที่รับผิดชอบและได้รับมอบหมายได้โดยลำพัง และ มีทักษะการสื่อสารที่ดี
5. มีความสามารถในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python ด้วย Flask Framework และ PHP
6. มีความสามารถในการเขียนเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML และ CSS ขอบเขตงานที่ผู้ว่าจ้างมอบหมายงานสารสนเทศ พัฒนา ปรับปรุง แก้ไข เว็บไชต์ของบริษัท (Internet และ Intranet) ออกแบบและพัฒนาระบบงานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย Troubleshoot ปัญหาด้าน IT ในเรื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ ระบบ Email และระบบเครื่อข่าย บริหารจัดการระบบ Microsoft Active Directory บริหารจัดการระบบงานบริหารองค์กรของผู้ว่าจ้าง ออก
... ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม


... ดูรายละเอียดทั้งหมด

4 ธันวาคม 2566

เงินเดือน : 20,000 - 20,000 ฿
จำนวนรับ : 5 อัตรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

20.
เจ้าหน้าที่ประสานงานหน้างาน ควบคุมดูแล พนง.หน้างานขับรถ ปฏิบัติงานที่ บมจ. อสมท. ถนนพระราม9
บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

คุณสมบัติ  :
1. เพศชาย
2. อายุ 25-55 ปี
3. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ดี ,พิมพ์ดีดคล่อง Thai , Eng
5. สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี , แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
6. มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานและมีทักษะในการติดต่อประสานงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
7. มีความขยัน อดทน และความรับผิดชอบสูง
8. ทำงานจันทร์ - ศุกร์ หยุดเสาร์-อาทิตย์ / เวลาทำงาน 08.00-17.00 น.
9. สามารถรับเงื่อนไขการจ้าง พร้อมเริ่มงานทันที

รับสมัครด่วน!!!
สามารถติดต่อได้ในวันทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ หยุดเสาร์-อาทิตย์
สนใจสมัครงานโปรดลงทะเบียนทางโทรศัพท์:
คุณชีวานันท์ 06-2245-3207
(หากไม่รับสายทันที จะโทรกลับคะ)

ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นในการสมัครงาน
ห้ามพลาด!!!!!

สมัครด้วยตัวเองหรือทางไปรษณีย์ สนใจติดต่อสอบถามและสมัครงานได้ที่:บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) สำนักงานกรุงเทพฯ 88 ซ.โยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10230
รับสมัครผ่าน E-mail :cheewanun@eastern-groups.com


... ดูรายละเอียดทั้งหมด

4 ธันวาคม 2566

เงินเดือน : 12,000 - 13,000 ฿
จำนวนรับ : 5 อัตรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

next page

Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 |


Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2023 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com