หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน ลงโฆษณางาน ค้นหาใบสมัครงาน คู่มือการใช้งาน

สำคัญมาก โปรดอ่าน และรับทราบ

ข้อกำหนดและการอนุญาตการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเว็บไซต์ Jobpub.com


เรียน ท่านสมาชิกผู้ใช้บริการหาคนทำงาน ของเว็บไซต์ Jobpub.com


โปรดทราบว่า ท่านเป็น ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ที่ใช้ฐานข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์ Jobpub.com


      Jobpub.com ซึ่งเป็น ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ในการเป็นสมาชิกเว็บไซต์ระบบสมัครงาน Jobpub.com นั้น ท่านผู้ประกอบการ หรือ บุคคลธรรมดา ที่ใช้บริการหาคนทำงาน หรือ ประกาศรับสมัครงาน ที่เว็บไซต์ Jobpub.com นั้น จะมีหน้าที่โดยอัตโนมัติ ในฐานะ ที่ท่านเป็น ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processor) ที่ใช้ฐานข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์ Jobpub.com ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งท่านมีหน้าที่ตามกฎหมาย ที่จะต้องปฎิบัติตาม ดังนี้


หน้าที่ของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

หน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ได้ระบุไว้ในมาตรา 40 โดยมีหน้าที่ที่จะต้องกระทำดังต่อไปนี้

 

1.
ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น: ในการเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือ เผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจะต้องกระทำภายใต้คำสั่งของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น โดยต้องกระทำภายในขอบเขตคำสั่งที่ได้รับมา
2.
จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลที่เหมาะสม: หน้าที่ในการจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลในส่วนนี้จะเหมือนกับของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล แต่หากเกิดกรณีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลเกิดขึ้น ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงการละเมิดดังกล่าวด้วย
3.
จัดทำและเก็บรักษาบันทึกรายการการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล: หน้าที่การจัดทำบันทึกตามข้อนี้มิใช่กรณีตามมาตรา 39 ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องจัดทำบันทึกรายละเอียดของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนได้ทำไป โดยหลักเกณฑ์และวิธีการทำจะถูกกำหนดโดยคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่อไป
4.
ท่านมีหน้าที่ในการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: เช่นเดียวกันกับหน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หากผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเข้าเกณฑ์ที่ระบุไว้ ก็จะต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเช่นเดียวกันกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

* หากท่านมีความสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายนี้ โปรดศึกษา พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล *

ข้อกำหนด และการอนุญาต การประมวลผล เก็บรวบรวม ใช้ หรือ เผยแพร่ข้อมูลข้อมูลส่วนบุคคล ของ Jobpub.com
 

1.
Jobpub.com อนุญาตให้ท่าน ประมวลผล เก็บรวบรวม ใช้ หรือ เผยแพร่ข้อมูลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อเหตุผลด้านการสมัครงานของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น และไม่อนุญาตให้ใช้สำหรับงานประเภทดังนี้
 
  1.1 งานที่ผิดกฎหมาย
  1.2 งานเครือข่าย Multi-Level Marketing (MLM)
  1.3 งานที่เน้นการหาสมาชิกมาต่อสายงานเพื่อให้เกิดรายได้แก่ต้นสาย
  1.4 งานประเภทที่ต้องซื้อสินค้าหรือบริการของผู้ประกอบการก่อนเพื่อเป็นข้อแลกเปลี่ยนที่จะได้ทำงาน
 

      โดยหลักการแล้ว ท่านต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการสมัครงานที่ Jobpub.com กำหนดเท่านั้น หากพบว่ามีการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน หรือถูกนำไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับสมัครงานตามที่ Jobpub.com กำหนดไว้ ท่านอาจถูกฟ้องร้องโดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ และหากมีการฟ้องร้องเกิดขึ้น ทาง Jobpub.com มีหน้าที่ตามกฎหมาย ที่จะต้องแสดงประวัติการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ที่ท่านเคยทำการประมวลผล ให้กับ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) ได้รับทราบ เพื่อทำการสืบสวน หาสาเหตุของการรั่วไหลของข้อมูล หรือการถูกนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
 
     โดยสรุปแล้ว : โปรดรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ประมวลผล เก็บรวบรวม ใช้ หรือ เผยแพร่ข้อมูล ให้ปลอดภัยที่สุด และ ท่านต้องใช้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการสมัครงานของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น ห้ามนำไปใช้ในวัคถุประสงค์อื่นใดนอกจากนี้
 

2.
เพื่อการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล Jobpub.com อนุญาตให้ ผู้ประกอบการ หรือ บุคคลธรรมดา เข้าใช้งานระบบพร้อมกัน ได้ครั้งละ 1 ท่านเท่านั้น หากมีการ Login เข้าใช้งานพร้อมกันมากกว่า 1 ท่าน ท่านที่ทำการเข้าใช้งานก่อนหน้า จะถูกบังคับให้ออกจากระบบ (Auto Sign Out) เพื่อให้เหลือผู้ที่กำลังใช้งานปัจจุบันได้เพียงคนเดียว
3.
Jobpub.com อาจขอให้ท่านยืนยันตัวตน และส่งเอกสารที่แสดงให้ทางเราทราบว่า ท่านมีตัวตนจริงและติดต่อได้จริง โดยวิธีการดังนี้
 
 
1.
แจ้งหนังสือ ภพ.20
 
2.
หากท่านไม่มี ภพ. 20 ท่านสามารถใช้ หนังสือรับรองนิติบุคคล พร้อมประทับตรานิติบุคคล
 
3.
หากท่านมี Email ที่เป็นลักษณะ email@YourCompany.com ( ไม่ใช่ Email สาธารณะทั่วไป เช่น @Hotmail, @Gmail หรือ @ISP ต่าง ๆ เป็นต้น ) และมีการติดต่อประสานงานกับ Jobpub.com โดยผ่าน Email บริษัทดังกล่าวแล้ว Jobpub.com จะรับทราบและยืนยันตัวตนท่านอัตโนมัติ โดยที่ท่านไม่จำเป็นต้องส่งเอกสารเพิ่มเติมใด ๆ เข้ามา
 
4.
กรณีที่ท่านเป็นบุคคลธรรมดา ท่านอาจยืนยันตัวตนได้โดย แจ้งเข้ามาที่ Line Official ของ Jobpub.com โดยสิ่งที่ท่านต้องแจ้งคือ ระบุ Login Name ที่ท่านใช้งาน และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และพิมพ์คำว่า "อนุญาตให้ Jobpub.com บันทึก และใช้ข้อมูลเหล่านี้ เพื่อยืนยันตัวตนของข้าพเจ้าได้" จากนั้น เจ้าหน้าที่ Jobpub.com จะทำการโทรติดต่อไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านให้ไว้ หากติดต่อได้ เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ท่านทราบว่า ท่านได้รับการยืนยันตัวตนแล้ว

 

Jobpub.com มีการบันทึก การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในเหตุการณ์ต่าง ๆ ดังนี้

1.

 

เมื่อท่านเปิดดูข้อมูลใบสมัครงาน (ข้อมูลส่วนบุคคล) ในเว็บไซต์ Jobpub.com เราจะทำการบันทึก วัน/เวลา ที่ท่านได้เปิดดูข้อมูลส่วนบุคคล และหมายเลข IP Address ของท่าน และ Jobpub.com จะถือว่าท่าน ได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้นแล้ว
2.
เมื่อผู้สมัครงาน ยื่นใบสมัครงานผ่านเว็บไซต์ Jobpub.com ในตำแหน่งที่ท่านได้ประกาศไว้ ทาง Jobpub.com จะถือว่าท่าน ได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้นแล้ว

 

การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและการอนุญาต

     Jobpub.com อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดต่าง ๆ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของข้อกฎหมาย แต่เราจะพยายามให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด แก่ผู้ประกอบการที่ประกอบกิจการถูกกฎหมายตามปกติ ทั้งนี้โปรดเข้าใจว่า Jobpub.com มีความพยายามอย่างยิ่ง ที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก ไม่ให้ข้อมูลตกถึงมือมิจฉาชีพหรือกิจการที่ผิดกฎหมาย หรือกิจการที่ก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล จึงขอให้ท่าน ติดตามและตรวจสอบข้อกำหนดและการอนุญาตการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ที่เว็บไซต์ Jobpub.com อยู่เสมอ


     ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัย หรือแนะนำเพิ่มเติม โปรดติดต่อ dpo@Jobpub.com
 

    ขอแสดงความนับถือ
Jobpub.com