หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน ลงโฆษณางาน ค้นหาใบสมัครงาน ล็อกอินเข้าระบบ

พนักงานจ้างเหมาบริการงานสำนักงาน
แชร์งานนี้ให้เพื่อน


รายละเอียดงาน :
หน้าที่หลัก / กิจกรรมหลัก
1.ช่วยงานด้านเอกสารต่างๆ เช่น งานพิมพ์เอกสาร, ถ่ายเอกสาร, สแกนเอกสาร, จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้มงาน,
2.ช่วยติดต่อประสานงาน ติดตามข้อมูลที่ได้รับมอบหมาย
3.ช่วยงานทั่วไปอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติผู้สมัคร :

หน้าที่หลัก / กิจกรรมหลัก
1.ช่วยงานด้านเอกสารต่างๆ เช่น งานพิมพ์เอกสาร, ถ่ายเอกสาร, สแกนเอกสาร, จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้มงาน,
2.ช่วยติดต่อประสานงาน ติดตามข้อมูลที่ได้รับมอบหมาย
3.ช่วยงานทั่วไปอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติพนักงานจ้างเหมาบริการสานักงาน
ทุกตาแหน่งงาน 1. เพศชาย / หญิง
2. อายุไม่ต่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 30 ปี
3. ปฏิบัติงานปกติ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น.
4. มีความกระตือรือร้นในการทางานเพื่อให้ได้ปริมาณและคุณภาพงานตามที่ได้รับมอบหมาย
5. มีความประพฤติเรียบร้อย
พนักงานจ้างเหมาบริการงานสานักงาน ระดับวุฒิปวช.
ลักษณะงาน 1. สามารถทางานของพนักงานจ้างเหมาบริการสานักงาน ระดับ ปวช. ได้ดี
2. สามารถสรุปผลของข้อมูลในลักษณะประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลได้
3. ติดต่อประสานงาน ติดตามข้อมูลที่ผู้ว่าจ้างได้มอบหมายได้
4. สามารถทางานได้ตามชิ้นงานที่กาหนดในแต่ละวัน
คุณสมบัติ 1. จบการศึกษาขั้นต่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) + ประสบการณ์
2. มีทักษะในการใช้เครื่องใช้สานักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. สามารถพิมพ์เอกสารได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 35 คา/นาที
4. สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS WORD EXEL ได้ดี และมีความสามารถใช้
MS POWER POINT ได้
5. สามารถอ่าน – เขียน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษได้ และสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้
จานวน ประมาณ คน


วัตถุประสงค์
ก. บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า”ผู้ว่าจ้าง”) มีความประสงค์จะทาสัญญาจ้างเหมาบริการเพื่อทางานสานักงาน (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ทางาน”) ตามสถานที่ต่างๆ ดังต่อไปนี้
ข. สานักงานใหญ่ หรือ
ค. โรงกลั่นน้ามันบางจาก สุขุมวิท 64 หรือ
ง. ส่วนธุรกิจภาคกลางและศูนย์จ่ายน้ามันบางปะอิน จ.นครศรีอยุธยา หรือ
จ. ศูนย์จ่ายน้ามันสมุทรสาคร หรือ
ฉ. ศูนย์จ่ายน้ามันคลังสุขสวัสดิ์ จ.สมุทรปราการ

คลิก ยื่นใบสมัคร เพื่อสมัครผ่าน JOBPUB.COM ได้เลย

เงินเดือน : 10,000 - 15,000 ฿
จำนวนรับ (อัตรา) : จำนวนมาก
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

PCT Katearoon Co., Ltd.
1396 ถนน นวมินทร์ 14 แยก 15 แขวง คลองจั่น
เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240


โทร.
0847246361,023744561มีพนักงานอยู่ในอุตสาหกรรมปิโตรเลี่ยมกว่า 500 คน
PCT Katearoon
210 อาคารซ่อมบำรุง ถนนสุขุมวิท ซอยสุขุมวิท64 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

Tel : 02-335-4086, 084-724-6361
FAX : 02-375-1196

https://www.jobpub.com/img/email_images/542.gif

หมายเหตุ :
ผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกแล้วต้องมาปฎิบัติงานที่ โรงกลั่นน้ำมันบางจาก ซ.สุขุมวิท64 บางจาก พระโขนง กรุงเทพ

แชร์งานนี้ให้เพื่อน

ดูตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่คล้ายตำแหน่งนี้