หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน ลงโฆษณางาน ค้นหาใบสมัครงาน ล็อกอินเข้าระบบ

เจ้าหน้าที่การเงินขออภัยค่ะ ตำแหน่งงานนี้ปิดรับสมัครแล้ว

คลิกที่นี่ เพื่อดูตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่คล้ายตำแหน่งนี้รายละเอียดงาน :
1. ดำเนินการด้านเงินรับ เงินจ่าย ด้วยความเข้าใจและสามารถตรวจสอบและดำเนินการด้านการรับจ่ายเงินด้วยวิธีการต่างๆ เช่น เช็ค หรือการโอนเงิน ฯลฯ ให้เป็นไปตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด มีเอกสารถูกต้องครบถ้วน
2. การรวบรวมข้อมูลด้านการเงิน และจัดทำตัวเลขทางการเงินตามที่ได้รับมอบหมาย อันรวมถึงการคำนวณและจัดทำรายงานทางการเงินต่างๆ ตามมาตรฐานหรือ Ratio ที่ได้กำหนดไว้
3. ดำเนินการด้านภาษี ด้านการชำระภาษี และให้คำแนะนำ แก่ฝ่ายต่างๆ ในบริษัท ให้ถูกต้องเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และเป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใส
4. ติดตามและตรวจสอบเอกสารเงินยืมทดรองจ่าย/เอกสารเบิกเงินต่างๆ /เอกสารภาษี ฯลฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย
5. งานบริหารงานทั่วไป/งานธุรการของฝ่าย
6. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการฝ่าย


คุณสมบัติผู้สมัคร :

1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาใดสาขาหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง หากสำเร็จการศึกษาด้านการเงิน/บัญชี/การธนาคาร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2. มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 1 ปี ในด้านการเงิน/การตรวจสอบเอกสารเงินยืมทดรองจ่าย/เอกสารค่าใช้จ่ายต่างๆ /เอกสารภาษี
3. มีความสามารถในการใช้กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับของบริษัทได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน
4. มีความสามารถใช้ คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป ได้ในระดับดีมาก โดยเฉพาะโปรแกรม Excel
5. มีทักษะในการสื่อสารและการติดตามงานที่ดี
6. มีมนุษยสัมพันธ์ ความรับผิดชอบสูง และ Proactive

มีสวัสดิการ ค่าทำงานล่วงเวลา โบนัส และอื่นๆ

คลิก ยื่นใบสมัคร เพื่อสมัครผ่าน JOBPUB.COM ได้เลย

เงินเดือน : 15,000 - 20,000 ฿
จำนวนรับ (อัตรา) : 1 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร


ดูตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่คล้ายตำแหน่งนี้