หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน ลงโฆษณางาน ค้นหาใบสมัครงาน ล็อกอินเข้าระบบ


ขออภัยค่ะ ตำแหน่งงานนี้ปิดรับสมัครแล้ว

คลิกที่นี่ เพื่อดูตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่คล้ายตำแหน่งนี้รายละเอียดงาน :
ขอบเขตความรับผิดชอบ
1. ร่างและพิมพ์หนังสือราชการและออกเลขที่รับ-ส่งหนังสือภายในและภายนอก
2. พิมพ์เอกสารประกอบการเรียนการสอน ประมวลรายวิชา และภาระงานสอน
3. จัดเก็บเอกสารราชการและข้อมูลสำคัญต่างๆ ของหลักสูตร
4. จัดทำและดำเนินการสั่งซื้อวัสดุและการสั่งซื้อครุภัณฑ์ในหลักสูตร
5. ดูแลครุภัณฑ์และครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์
6. การส่งเอกสารในหลักสูตรไปยังหน่วยงานต่างๆ พร้อมติดตามผล
7. การรับเอกสารจากหน่วยงานอื่นๆ ไปยังหลักสูตรพร้อมติดตามผล
8. ประสานงานอาจารย์พิเศษเรื่องการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนและอำนวยความสะดวก
9. ประสานงานการเรียนการสอนของนิสิต การขอสำเร็จการศึกษาและการปฐมนิเทศ
10. จัดทำเอกสารและดำเนินการเรื่องการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของหลักสูตรและการเบิกทุนการ
ศึกษาของนิสิตในหลักสูตร
11. จัดทำและดำเนินการประเมินผลการเรียนการสอน
12. งานธุรการเกี่ยวกับการรับเข้าศึกษาต่อพร้อมสอบเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร
13. จัดทำคู่มือ และเอกสารต่างๆ สำหรับนิสิตเข้าใหม่และนิสิตปี 2 ของหลักสูตร
14. จัดเตรียมการสอบประมวลความรู้ การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์และการจัดสอบวิทยานิพนธ์
15. จัดทำเอกสารการตั้งงบประมาณประจำปี
16. จัดทำฐานข้อมูลนิสิตในหลักสูตร
17. จัดเก็บข้อมูลการประกันคุณภาพของหลักสูตร
18. พิมพ์รายงานการประชุมและจัดเตรียมเอกสารการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
19. จัดทำเอกสารแผนงบประมาณในระบบและคำนวณค่าใช้จ่ายรายปี
20. ประสานงานการจัดตารางสอนอาจารย์ชาวต่างประเทศและนิสิต
21. จัดทำมคอ แก้ไข ปรับปรุงตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
22. ดูแลการเรียนการสอนออนไลน์ของอาจารย์ชาวต่างประเทศและวิทยากร
23. ประสานงานนิสิตและอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติวิชาชีพปีที่ 1 และ 2
24. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติผู้สมัคร :เงินเดือน : 19,000 - 19,000 ฿
จำนวนรับ (อัตรา) : 1 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร


ดูตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่คล้ายตำแหน่งนี้