หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน ลงโฆษณางาน ค้นหาใบสมัครงาน ล็อกอินเข้าระบบ


ขออภัยค่ะ ตำแหน่งงานนี้ปิดรับสมัครแล้ว

คลิกที่นี่ เพื่อดูตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่คล้ายตำแหน่งนี้รายละเอียดงาน :
-เป็นผู้บริหารจัดการโครงการ ทำหน้าที่ผู้กำกับดูแลการส่งมอบงานของผู้ปฏิบัติงานประจำช่องบริการทั้งหมด
และเข้าร่วมประชุม หรือร่วมดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการตามที่ อย.กำหนด

รายละเอียดการให้บริการ
1.การให้บริการรับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพที่อยู่ในการกำกับของ อย.
มีขอบเขตการทำงานอย่างน้อยดังนี้
-รับเอกสารด้วยวิธีการที่ อย. กำหนด เช่น ผู้รับบริการที่เดินทางมาติดต่อด้วยตนเอง
(walk in) ผ่านระบบสารสนเทศ ส่งไปรษณีย์ หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เป็นตัน
-พิจารณา คัดกรอง ตรวจสอบถูกต้องและความครบถ้วนของเอกสารเบื้องต้น
-ออกใบสั่งชำระค่าธรรมเนียมด้วยวิธีการที่ อย. กำหนด
-รวบรวมเอกสารตามคำขอ และเอกสารอื่นๆ ที่ อย. กำหนด
-เตรียมการส่งมอบเอกสารตามคำขอ และเอกสารอื่นๆ ให้หน่วยงานภายใน อย. เพื่อดำเนินการ
พิจารณาอนุญาต หรือออกใบรับรองต่อไป

2.จัดส่งเอกสารคำขอ และรับเอกสารที่ดำเนินการเสร็จแล้ว กับหน่วยงานภายใน อย.
-จัดทำใบปะหน้าส่งเอกสารคำขอที่รับจากผู้รับบริการ ตามรูปแบบที่ อย. กำหนด
-ส่งเอกสารคำขอ และแบบตรวจสอบคำขอ พร้อมยืนยันผลการส่งเอกสารคำขอกับ
หน่วยงานภายใน อย.
-รับเอกสารที่เตรียมส่งมอบให้ผู้ประกอบการจากหน่วยงานภายใน อย. ตรวจสอบ
ความครบถ้วน สอดคล้องของเอกสาร ที่เกี่ยวข้องตามที่ อย.กำหนด
-ยืนยันรับเอกสารจากหน่วยงานภายใน อย. เตรียมการส่งมอบให้ผู้ประกอบการ
ด้วยวิธีการ ช่องทาง ที่กำหนด

3.ส่งมอบเอกสาร เช่น ใบสำคัญ เป็นต้น ที่ดำเนินการแล้วเสร็จให้ผู้ประกอบการ โดยมี
ขั้นตอนดังนี้
-กรณีต้องชำระค่าธรรมเนียมก่อนส่งมอบเอกสาร
-แจ้งผู้รับบริการเกี่ยวกับเอกสารที่แล้วเสร็จ และนัดหมายการส่งมอบ
-ออกใบสั่งชำระค่าธรรมเนียมด้วยวิธีการที่อย.กำหนด
ตรวจสอบการชำระค่าธรรมเนียม และความสอดคล้องของเอกสารที่เกี่ยวข้อง
-ส่งมอบเอกสาร
กรณีชำระค่าธรรมเนียมไว้แล้วก่อนส่งมอบเอกสาร
-ตรวจสอบความสอดคล้องของเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบมอบอำนาจ
จากผู้รับอนุญาต เป็นตัน
-ส่งมอบเอกสารที่ดำเนินการแล้วเสร็จให้ผู้ประกอบการ ตามช่องทางที่
ผู้ประกอบการแจ้งความประสงค์ไว้ เช่น ส่งมอบให้กับผู้ประกอบการ ณ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพ
เบ็ดเสร็จ ไปรษณีย์ หรือจตหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่องทางอื่นๆ เป็นต้น

4.การให้บริการนัดหมาย เพื่อเข้ารับบริการยื่นคำขอ - รับเอกสารแล้วเสร็จ แก้ไขเอกสาร
คืนคำขอ บริการให้คำปรึกษา หรือการเข้ารับบริการอื่นๆ ของ อย. ประกอบด้วยการดำเนินงานโดยสรุป
ดังนี้
-รับนัดหมายผ่านช่องทางต่างๆ เช่น โทรศัพท์ Walk in หรือ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
เป็นต้น นำเข้าข้อมูลการนัดหมายในระบบสารสนเทศ อย.
-จัดคิวผู้รับบริการล่วงหน้า ในระบบสารสนเทศ อย.
-ยืนยันนัตหมายกับผู้รับบริกร และเจ้าหน้าที่อย. ล่วงหน้าตามที่ อย.กำหนด
-แก้ไข หรือจัดคิว หากมีการเปลี่ยนแปลง พร้อมแจ้งยืนยันกับผู้เกี่ยวข้อง
-สรุปรายงานการนัดหมายรายสัปดาห์ ตามรูปแบบที่อย.กำหนด พร้อมแจ้งยืนยัน
ผู้เกี่ยวข้องในการนัดหมายของสัปดาห์ถัดไป
-ให้บริการ และบริหารจัดการช่องบริการ ให้สอดคล้องตามที่ได้นัดหมายให้สอดคล้องที่ได้นัดหมายไว้ และ
จัดการสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เช่น ระบบการประชุมทางไกล จองห้องประชุม เป็นต้น

5.บริการตรวจสอบเอกสารล่วงหน้าก่อนยื่นคำขอ
-รับมอบเอกสารตามช่องทางที่ อย.กำหนด เช่น รับเอกสารที่ OSSC อิเล็กทรอนิกส์
หรือ ไปรษณีย์ เป็นต้น
-ตรวจความครบถ้วน และความถูกต้องของเอกสารเบื้องต้น
-ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณีเอกสารไม่เป็นไปตามที่อย.กำหนด
-แจ้งผู้รับบริการ เกี่ยวกับผลการตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น พร้อมทั้งให้คำปรึกษา
และแนวทางการแก้ไข

6.การแก้ปัญหาที่เกิดจากการให้บริการ และสรุปข้อมูลปัญหา
-ระบุปัญหา รายงานให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทราบ
-แจ้งผู้เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแก้ไข
-ให้บริการด้วยกระบวนการสำรองตามแผนที่กำหนด
-รวบรวมสรุปข้อมูล และรายงานปัญหาจากการให้บริการ พร้อมเสนอวิธีการ
ป้องกัน แก้ไขปัญหาที่ได้ดำเนินการแจ้ง แจ้งอย.เป็นรายเดือน

7.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย อันเกี่ยวข้องกับการอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพของ อย.


คุณสมบัติผู้สมัคร :เงินเดือน : 20,000 ฿ ขึ้นไป
จำนวนรับ (อัตรา) : 5 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี


ดูตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่คล้ายตำแหน่งนี้