https://live.staticflickr.com/65535/49533616667_dbfc8caee1_o.jpg
โรงพยาบาลเอกชน จังหวัดหนองบัวลำภู ขนาด 50 เตียง
โรงพยาบาลวีระพลการแพทย์
12 หมู่ 15 ถนนวิจารณ์รังสรรค์ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000
Tel : 042-312344-6,  FAX : 042-312340
 
Facebook : https://www.facebook.com/Veerapolkanpat
E-Mail : veerapolkarnpat@hotmail.com
Website : https://www.veerapolkanpathospital.com
รับสมัครงานด่วน 6 ตำแหน่ง รวมทั้งสิ้น 11 อัตรารับ

 
1. ช่างอาคาร
โรงพยาบาลวีระพลการแพทย์

 
5 ธันวาคม 2566
  คุณสมบัติ  :
1. เพศชาย อายุ 20 - 35 ปี
2. วุฒิการศึกษำรู้ขั้นต่ำ ม.6
3. มีบ้ำนพักในเขตอำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู หรือพื้นที่ไกล้เคียง
4. บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี
5. มีความประพฤติดี ซื่อสัตย์สุจริต ไม่ต้องคดีอาญา
6. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว
7. มีประสบการณ์การทำงานเฉพาะตำแหน่งจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


ลงประกาศงานดูรายละเอียดทั้งหมด

เงินเดือน : 10,000 - 13,000 ฿
จำนวนรับ : 1 อัตรา
ทำงานที่ : หนองบัวลำภู

 
2. นักกายภาพบำบัด
โรงพยาบาลวีระพลการแพทย์

 
5 ธันวาคม 2566
  คุณสมบัติ  :
1. จบการศึกษาปริญญาตรีสาขากายภาพบำบัดบัณฑิต
2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
3. เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
4. มีความพร้อมในการขึ้นทำงาน
5. มีประสบการณ์การทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
6. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว มีใจบริการ


ลงประกาศงานดูรายละเอียดทั้งหมด

เงินเดือน : 18,000 - 20,000 ฿
จำนวนรับ : 1 อัตรา
ทำงานที่ : หนองบัวลำภู

 
3. พยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลวีระพลการแพทย์

 
5 ธันวาคม 2566
  คุณสมบัติ  :
1. เพศหญิง อายุไม่เกิน 37 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์บัณฑิตและการผดุงครรภ์
3. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
4. มีความพร้อมในการขึ้นทำงานเวรกะ เช้า บ่าย ดึก
5. มีประสบการณ์การทำงานในแผนกผู้ป่วยใน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
6. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว มีใจบริการ
7. มีบ้านพักในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู


ลงประกาศงานดูรายละเอียดทั้งหมด

เงินเดือน : 18,000 - 40,000 ฿
จำนวนรับ : 4 อัตรา
ทำงานที่ : หนองบัวลำภู

 
4. เจ้าหน้าที่บัญชี
โรงพยาบาลวีระพลการแพทย์

 
5 ธันวาคม 2566
  คุณสมบัติ  :
1. เพศหญิง อายุระหว่าง 23 -35 ปี
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี
3. มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
5. มีความซื่อสัตรย์ สุจริต ขยัน อดทน
6. สามารถรักษาข้อมูลที่เป็นความลับได้ดี
7. มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงาน
8. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว


ลงประกาศงานดูรายละเอียดทั้งหมด

เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : 1 อัตรา
ทำงานที่ : หนองบัวลำภู

 
5. เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย (NA)
โรงพยาบาลวีระพลการแพทย์

 
5 ธันวาคม 2566
  คุณสมบัติ  :
- เพศหญิง อายุระหว่าง 20 – 35 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 ขึ้นไป
- มีวุฒิหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก (บริบาล) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ
- มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความขยัน อดทน
- สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้ / เป็นกะได้
- มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน


ลงประกาศงานดูรายละเอียดทั้งหมด

เงินเดือน : 10,000 - 11,000 ฿
จำนวนรับ : 2 อัตรา
ทำงานที่ : หนองบัวลำภู

 
6. เจ้าหน้าที่เข็นเปล
โรงพยาบาลวีระพลการแพทย์

 
5 ธันวาคม 2566
  คุณสมบัติ  :
1. เพศชาย อายุ 20 - 35 ปี
2. วุฒิการศึกษำรู้ขั้นต่ำ ม.6
3. สำมำรถขึ้นเวรเป็นกะได้ และทำงำนล่วงเวลำได้
4. มีบ้ำนพักในเขตอำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู หรือพื้นที่ไกล้เคียง
5. บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี
6. มีความประพฤติดี ซื่อสัตย์สุจริต ไม่ต้องคดีอาญา
7. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว
8. มีประสบการณ์การทำงานเฉพาะตำแหน่งจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


ลงประกาศงานดูรายละเอียดทั้งหมด

เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : 2 อัตรา
ทำงานที่ : หนองบัวลำภู


Go to page :   1 |


Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2023 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com