หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน ลงโฆษณางาน ค้นหาใบสมัครงาน ล็อกอินเข้าระบบแชร์งานนี้ให้เพื่อน


รายละเอียดงาน :
หน้าที่หลัก / กิจกรรมหลัก
1.ช่วยงานด้านเอกสารต่างๆ เช่น งานพิมพ์เอกสาร, ถ่ายเอกสาร, สแกนเอกสาร, จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้มงาน,
2.ช่วยติดต่อประสานงาน ติดตามข้อมูลที่ได้รับมอบหมาย
3.ช่วยงานทั่วไปอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติผู้สมัคร :

พนักงานจ้างเหมาบริการงานสานักงาน ทางานกะ
ลักษณะงาน 1. สามารถทางานของพนักงานจ้างเหมาบริการงานสานักงานระดับ ปวช. ปวส.ได้ดี
2. ติดต่อประสานงาน ติดตามข้อมูลที่ผู้ว่าได้มอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. สามารถสรุปผลของข้อมูลในลักษณะประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลได้ดี
4. สามารถทางานได้ตามชิ้นงานที่กาหนดในแต่ละวัน
5. ทางาน 6 วัน หยุด 2 วัน ตามตารางกะที่บริษัทกาหนด
- กะที่ 1 เวลา 07.00 – 15.00 น.
- กะที่ 2 เวลา 15.00 – 23.00 น.
- กะที่ 3 เวลา 23.00 – 07.00 น.
หรือตามตารางกะที่บริษัทกาหนด
คุณสมบัติ 1. จบการศึกษาขั้นต่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ (ปวส.) + ประสบการณ์
2. มีทักษะในการใช้เครื่องใช้สานักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS WORD,EXCEL,POWER POINT และ ACCESS ได้ดี สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่นๆ เพื่อสนับสนุนการทางานได้
4. สามารถอ่าน – เขียน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษได้ดี และสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้ พอสมควร

วัตถุประสงค์
ก. บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า”ผู้ว่าจ้าง”) มีความประสงค์จะทาสัญญาจ้างเหมาบริการเพื่อทางานสานักงาน (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ทางาน”) ตามสถานที่ต่างๆ ดังต่อไปนี้
ข. สานักงานใหญ่ หรือ
ค. โรงกลั่นน้ามันบางจาก สุขุมวิท 64 หรือ
ง. ส่วนธุรกิจภาคกลางและศูนย์จ่ายน้ามันบางปะอิน จ.นครศรีอยุธยา หรือ
จ. ศูนย์จ่ายน้ามันสมุทรสาคร หรือ
ฉ. ศูนย์จ่ายน้ามันคลังสุขสวัสดิ์ จ.สมุทรปราการ

คลิก ยื่นใบสมัคร เพื่อสมัครผ่าน JOBPUB.COM ได้เลย

เงินเดือน : 10,000 - 15,000 ฿
จำนวนรับ (อัตรา) : 4 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

PCT Katearoon Co., Ltd.
1396 ถนน นวมินทร์ 14 แยก 15 แขวง คลองจั่น
เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240


โทร.
0847246361,023744561มีพนักงานอยู่ในอุตสาหกรรมปิโตรเลี่ยมกว่า 500 คน
PCT Katearoon
210 อาคารซ่อมบำรุง ถนนสุขุมวิท ซอยสุขุมวิท64 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

Tel : 02-335-4086, 084-724-6361
FAX : 02-375-1196

https://www.jobpub.com/img/email_images/542.gif

หมายเหตุ :
ผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกแล้วต้องมาปฎิบัติงานที่ โรงกลั่นน้ำมันบางจาก ซ.สุขุมวิท64 บางจาก พระโขนง กรุงเทพ

แชร์งานนี้ให้เพื่อน

ดูตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่คล้ายตำแหน่งนี้