เว็บไซต์นี้ ได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานความน่าเชื่อถือโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 2 ปีซ้อน - ดูรายละเอียด
ค้นหาด่วน
หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน ลงโฆษณางาน หาใบสมัครงาน

 

 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
 
หางาน ภาคใต้
|สมัครงาน ชุมพร|สมัครงาน กระบี่|สมัครงาน นครศรีธรรมราช|สมัครงาน นราธวาส|สมัครงาน พังงา|สมัครงาน ปัตตานี|สมัครงาน พัทลุง|สมัครงาน ภูเก็ต|สมัครงาน ระนอง|สมัครงาน สตูล|สมัครงาน สงขลา|สมัครงาน สุราษฎร์ธานี|สมัครงาน ตรัง|สมัครงาน ยะลา| 
 
 
พบงานทั้งสิ้น 550 ตำแหน่ง จาก 96 บริษัท รวมทั้งสิ้น 1934 อัตรารับ

1. แม่บ้าน

ไวท์ เฮาส์ บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา

เงินเดือน 9,000 - 12,000 ฿

จำนวนรับ 2 อัตรา
ลักษณะงาน ไม่ระบุ
  20 ตุลาคม 2560

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี

 
2. ผู้ดูแลปรับภูมิทัศน์

บริษัท ธนาปาล์มโปรดักส์ จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง

จำนวนรับ 2 อัตรา
ลักษณะงาน 1. ดูเเลรักษาต้นไม้ /รดน้ำ/พรวนดิน/ใส่ปุ๋ยเร่งใบ เร่งดอก จัดตกแต่งความสวยงามสม่ำเสมอ 2.กำจัดวัชพืช ฉีดยาป้องกันและกำจัดโรและแมลง 3.ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ ให้ต้นไม้มีมีความสูง ตามมาตรฐาน 4.ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณรอบๆโรงงาน 5.ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  20 ตุลาคม 2560

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี

 
3. วิศวกรซ่อมบำรุง

บริษัท ธนาปาล์มโปรดักส์ จำกัด

เงินเดือน ฿ ขึ้นไป

จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน 1. วางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยประสานงานกับหัวหน้ากะแผนกผลิต หัวหน้าแผนกวิเคราะห์ตรวจสอบและผู้จัดการโรงงาน 2. ตรวจสอบควบคุมและตรวจรับงานติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ 3. ควบคุมการทำงานของแผนกและให้คำปรึกษากับพนักงานในแผนก ตลอดจนช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ภายในแผนก 4. วางแผนและจัดทำแผนซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM), ทบทวนแผนซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกัน, การดำเนินงานโครงการต่างๆ 5. กระจายงานเอกสาร PM ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงจัดเก็บเอกสารและทำประวัติงาน PM 6. จัดให้มีการตรวจสอบ บำรุงรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องจักร ทุกระบบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอทั้งในโรงงานและสำนักงาน 7. จัดให้มีการสอบเทียบอุปกรณ์ เครื่องมือวัดอย่างต่อเนื่องตามแผน 8. ควบคุมค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุงทั้งส่วนงานไฟฟ้าและเครื่องกล 9. ให้คำปรึกษากับพนักงานในแผนก ในการบริหารงาน ตลอดจนช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ภายในแผนกซ่อมบำรุง 10. มีหน้าที่ประเมินการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา 11. มีอำนาจในการเสนอให้ย้ายแผนก พิจารณาพักงาน และประเมินผลการทำงานของพนักงานภายใต้บังคับบัญชา 12. วางแผนร่วมกับทางแผนกจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์และสโตร์ เรื่อง การทำ Stock spare part ต่างๆ 13. จัดทำทะเบียนเครื่องจักร, ทะเบียนเครื่องมือวัด และดูแลเครื่องมือวัดให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์อยู่เสมอ 14. ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง จป.ระดับหัวหน้างานในโรงงาน 15. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  20 ตุลาคม 2560

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี

 
4. พนักงานบัญชีลาน

บริษัท ธนาปาล์มโปรดักส์ จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง

จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน ตรวจสอบข้อมูลและเก็บยอด น้ำหนัก ราคา ยอดเงินซื้อในแต่ล่ะวันของลานเท ติดต่อพนักงานลานแก้ไขยอดที่ผิดพลาด พิมพ์ตารางวันซื้อและรายงานชั่งน้ำหนัก บันทึกข้อมูลด้านซื้อขายของลานเท รับเข่าโรงงานและตัดน้ำหนักสูญหาย ลงในโปรแกรม Express งานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ
  20 ตุลาคม 2560

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี

 
5. พนักงานบัญชีลาน

บริษัท ธนาปาล์มโปรดักส์ จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง

จำนวนรับ ไม่ระบุ
ลักษณะงาน ตรวจสอบข้อมูลและเก็บยอด น้ำหนัก ราคา ยอดเงินซื้อในแต่ล่ะวันของลานเท ติดต่อพนักงานลานแก้ไขยอดที่ผิดพลาด พิมพ์ตารางวันซื้อและรายงานชั่งน้ำหนัก บันทึกข้อมูลด้านซื้อขายของลานเท รับเข่าโรงงานและตัดน้ำหนักสูญหาย ลงในโปรแกรม Express งานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ
  20 ตุลาคม 2560

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี

 
6. พนักงานวิเคราะห์ตรวจสอบ

บริษัท ธนาปาล์มโปรดักส์ จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง

จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน จัดทำรายงานวิเคราะห์ตรวจสอบงานโครงการภายใน/ งานโครงการภายนอก /งานซ่อม/งาน PM วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุความเสียหายของเครื่องจักร วิเคราะห์หาจุดบกพร่องของเครื่องจักรร่วมกับแผนกผลิตและควบคุมคุณภาพ พร้อมหาแนวทางปรับปรุงพัฒนาเครื่องจักรให้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ หรือให้ได้เท่าคู่แข่ง ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผน CIP (Continuous Improvement Process) ของฝ่ายโรงงานพร้อมทั้งวิเคราะห์ผลที่คาดหวังเทียบกับผลที่ได้รับจากการปฏิบัติตามแผน ตรวจสอบ KPI ของแผนกต่างๆในฝ่ายโรงงาน และวิเคราะห์ความถูกต้องของข้อมูล นำเสนอข้อมูลงานซ่อม งาน PM และงานโครงการต่างๆในการประชุมประจำเดือน สุ่มตรวจสอบการกรอกข้อมูลประจำวันของพนักงานฝ่ายผลิต ตรวจสอบการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องจักรของพนักงานในฝ่ายโรงงาน
  20 ตุลาคม 2560

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี

 
7. พนักงานสโตร์

บริษัท ธนาปาล์มโปรดักส์ จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง

จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน นัดหมาย จดบันทึก ประสานงานภายใน ภายนอกองค์กร ดูแลเอกสารให้ผู้บริหาร งานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ
  20 ตุลาคม 2560

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี

 
8. พนักงานโลจิสติกส์

บริษัท ธนาปาล์มโปรดักส์ จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง

จำนวนรับ ไม่ระบุ
ลักษณะงาน ดำเนินการตรวจเช็คสต๊อกสินค้า และผลิตภัณฑ์พลอยได้ในแต่ละวัน ร่วมกับคณะกรรมการเพื่อควบคุมคลังสินค้า จัดทำบัญชีควบคุมสต๊อกสินค้าให้เป็นปัจจุบัน หลังจากได้รับแผนการส่งสินค้าจากพนักงานธุรการขายแล้ว ให้ดำเนินการวางแผนการส่งมอบสินค้า ดำเนินการวางแผนการส่งมอบสินค้า ดำเนินการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าตามแผนการส่งมอบและทันตามที่กรรมการผู้จัดการสั่งการ ปฏิบัติงานร่วมกับพนักงานธุรการขายในวันส่งสอบสินค้า ตรวจเช็คยอดสินค้าที่ส่งมอบแล้วและยอดคงค้างแต่ละชนิดของสินค้าพร้อมกับแผนกขายเพื่อความถูกต้องของข้อมูล ปฏิบัติงานร่วมกับแผนกบัญชีในการสุ่มตรวจเช็คสต็อกตามช่วยระยะเวลาที่เหมาะสม ทำการตรวจสภาพรถขนส่งน้ำมันปาล์มดิบ (CPO)/เมล็ดใน (PK) ก่อนรถส่งเข้ารับสินค้า สรุปผลการตรวจสภาพรถขนส่งน้ำมันปาล์มดิบ (CPO)/เมล็ดใน (PK) ส่งพนักงานธุรการขายทุกเดือน ปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายให้สอดคล้องกับระบบมาตรฐานทุกระบบ จัดทำเอกสาร แบบฟอร์มใหม่ และเตรียมแบบฟอร์มต่างๆ ที่ใช้ภายในแผนก เก็บตัวอย่างสินค้า ผลิตภัณฑ์ทางกายภาพ เพื่อนำมาวิเคราะห์จากขบวนการผลิตน้ำมันดิบ, ระบบน้ำและบอยเลอร์ วิเคราะห์ตัวอย่างทางกายภาพให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  20 ตุลาคม 2560

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี

 
9. พนักงานจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์

บริษัท ธนาปาล์มโปรดักส์ จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง

จำนวนรับ ไม่ระบุ
ลักษณะงาน ตรวจเช็คราคาสินค้าตามใบขอซื้อ เปรียบเทียบและต่อรองราคา เพื่อให้ได้ราคาและคุณภาพที่เหมาะสมและทันเวลากับความต้องการของบริษัทฯ เสนออนุมัติใบสั่งซื้อ โดยปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ตรวจสอบวัสดุ-อุปกรณ์ที่ผู้ขายส่งมาให้ ร่วมกับพนักงานสโตร์ ทำการคัดเลือกผู้ขายรายใหม่ และตรวจประเมินคุณสมบัติผู้ขาย จัดทำประวัติผู้ขาย และจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ขายที่ได้รับการยอมรับแล้ว ทำการเก็บข้อมูล การประเมินผู้ขาย/ผู้ให้บริการประจำเดือน จัดทำรายงานตัวชี้วัดประสิทธิผลของแผนกจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
  20 ตุลาคม 2560

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี

 
10. พนักงานไบโอแก๊ส

บริษัท ธนาปาล์มโปรดักส์ จำกัด

เงินเดือน สูงสุดถึง 12,000 ฿

จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน วางแผนการควบคุมการเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค วางแผนและดำเนินการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ( PM: Preventive Maintenance )ในส่วนที่รับผิดชอบ วางแผนและดำเนินงานการทำ 5ส. ในบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน ควบคุมดูแลการเปิด-ปิดวาล์ว ในกระบวนการผลิต ควบคุมการจ่ายน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัด ควบคุมการจ่ายแก๊สชีวภาพไปสู่เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า ตรวจวัดค่า H2S, CH4, O2 และ RH ได้อย่างถูกต้อง เพื่อใช้ในกระบวนการผลิต เสนอแนะและดำเนินการปรับปรุงทุกอย่างที่เป็นประโยชน์กับทางบริษัท ดำเนินการดูแลและรักษาทรัพย์สินของบริษัท ดำเนินงานอื่นๆ ตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา
  20 ตุลาคม 2560

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี

 
11. พนักงานธุรการขาย

บริษัท ธนาปาล์มโปรดักส์ จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง

จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน นัดหมาย จดบันทึก ประสานงานภายใน ภายนอกองค์กร ดูแลเอกสารให้ผู้บริหาร งานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ
  20 ตุลาคม 2560

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี

 
12. พนักงานจัดซื้อวัตถุดิบ

บริษัท ธนาปาล์มโปรดักส์ จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง

จำนวนรับ ไม่ระบุ
ลักษณะงาน ตรวจสอบราคาจากลาน และโรงงานต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ ติดต่อกับลูกค้าเพื่อทำความเข้าใจในขั้นตอนการรับซื้อปาล์ม และคุณภาพปาล์ม จัดทำประวัติลูกค้า รวบรวมข้อมูล ได้แก่ เบอร์โทรศัพท์ สถานที่ตั้ง (สวน/ลานเท) ติดตามลูกค้าให้มาส่งปาล์มอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ สรรหาลูกค้าใหม่ที่ส่งผลปาล์มคุณภาพดีที่บริษัทต้องการ จัดทำรายงานสรุปยอดซื้อประจำวัน/เดือน เพื่อเปรียบเทียบกับแผนที่วางไว้ รายงานสภาวะการตลาด คู่แข่งและข้อมูลการรับซื้อของคู่แข่ง รายงานสภาวะปริมาณผลปาล์มตามฤดูกาลในแต่ล่ะพื้นที่ ออกสำรวจ/ออกเยี่ยมลูกค้า และการสำรวจตลาด ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  20 ตุลาคม 2560

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี

 
13. หัวหน้าแผนกสาระสนเทศ/ต่างประเทศ

บริษัท ธนาปาล์มโปรดักส์ จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง

จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน จัดหาข้อมูล โปรแกรมต่างๆ เพื่อความเหมาะสมในการใช้งานเบื้องต้น จัดหาอุปกรณ์ Computer ต่างๆเมื่อ มีการอนุมัติ ลงโปรแกรม ต่างๆให้เหมาะสม ดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบ IT ต่างๆ ดูแลระบบ Website,E-mail ส่งข้อมูลระบบต่างๆ ให้กรรมการรับทราบ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง งานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ
  20 ตุลาคม 2560

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี

 
14. พนักงานซ่อมบำรุงไฟฟ้า

บริษัท ธนาปาล์มโปรดักส์ จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง

จำนวนรับ 2 อัตรา
ลักษณะงาน ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการทำงานของระบบไฟฟ้าโรงงาน สำนักงาน และบ้านพักบริษัท ดูแลและซ่อมบำรุงไฟฟ้า ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าแผนกและผู้ช่วยหัวหน้าแผนกซ่อมบำรุงไฟฟ้า ตรวจสอบ/ปฏิบัติงานด้านการสอบเทียบเครื่องมือวัดของระบบไฟฟ้าตามแผน ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้า พร้อมทั้งบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ บันทึกผลการปฎิบัติงานทุกครั้ง ปฏิบัติงานตามขั้นตอนการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร งานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ
  20 ตุลาคม 2560

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี

 
15. พนักงานซ่อมบำรุงเครื่องกล

บริษัท ธนาปาล์มโปรดักส์ จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง

จำนวนรับ 2 อัตรา
ลักษณะงาน ตรวจเช็คบำรุงรักษาเครื่องจักรตามตารางซ่อมบำรุง แก้ไข ปรับปรุงเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ ปฏิบัติงานด้านการสอบเทียบเครื่องมือวัดของระบบเครื่องกลตามแผนที่กำหนด ดูแลรักษาเครื่องมือและสถานที่ทำงานให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา ปฏิบัติงานในลักษณะที่ปลอดภัยอยู่เสมอ บันทึกการปฏิบัติงานลงในแบบฟอร์มปฏิบัติงานส่งให้ผู้บังคับบัญชาตามเวลาที่กำหนด ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  20 ตุลาคม 2560

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี

 
16. โฟร์แมน

บริษัท รรินดีไซน์ จำกัด

เงินเดือน 18,000 - 25,000 ฿

จำนวนรับ 2 อัตรา
ลักษณะงาน คุมหน้างาน คุมงานก่อสร้าง ขับรถส่งคนงานก่อสร้าง
  20 ตุลาคม 2560

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี

 
17. Commis

บริษัท อ๊อพติม่า กรุ๊ป จำกัด

เงินเดือน 10,000 - 15,000 ฿

จำนวนรับ 4 อัตรา
ลักษณะงาน เป็นร้านอาหารยุโรป
  20 ตุลาคม 2560

จังหวัด : ภูเก็ต

 
18. พนักงานบัญชีพัสดุและจ่ายทั่วไป

บริษัท ธนาปาล์มโปรดักส์ จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง

จำนวนรับ ไม่ระบุ
ลักษณะงาน รับเอกสารใบวางบิลจาก Supplier รับวัสดุ-อุปกรณ์ จาก Supplier ที่เข้ามาส่งพร้อมตรวจสอบความถูกต้อง ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และรายการของการรับ-จ่ายพัสดุประจำวัน จัดทำสต๊อกการ์ดงานรับเหมาก่อสร้าง เพื่อควบคุมความถูกต้องในการจ่ายเงิน จัดทำเอกสารประกอบการจ่ายเงินสดย่อย และค่าใช้จ่ายต่างๆ จัดทำเอกสารจ่าย เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร ทุกสัปดาห์ บันทึกและจัดทำใบสำคัญจ่ายพัสดุ จ่ายทั่วไปลงในโปรแกรมบัญชี ปรับปรุงรายการในสมุดรายวันทั่วไป ลงในโปรแกรมบัญชี จัดพิมพ์ข้อมูลในแบบฟอร์ม ภงด.3 และภงด.53 เพื่อนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย จัดทำบันทึกบัญชีใบเบิกพัสดุของแต่ละแผนกในโปรแกรมบัญชี จัดทำเอกสารจ่าย, เอกสารทั่วไปเข้าแฟ้มเอกสรให้ถูกต้องและเรียบร้อย จัดส่งเอกสารภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายให้กับ Supplier ตรวจสอบบัญชีแยกประเภทส่วนที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบสต๊อกพัสดุ, เครื่องมือและอุปกรณ์ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
  20 ตุลาคม 2560

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี

 
19. พนักงานการเงิน

บริษัท ธนาปาล์มโปรดักส์ จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง

จำนวนรับ ไม่ระบุ
ลักษณะงาน ติดต่อประสานงานกับธนาคารพาณิชย์ เพื่อทำธุรกรรมทางการเงินบริษัทฯ ควบคุมการจ่ายเงินสดย่อย FFB ทำเอกสารประกอบการเบิกเงินสดย่อย FFB รับชำระหนี้และจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการขายสินค้าเป็นเงินสด
  20 ตุลาคม 2560

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี

 
20. พนักงานควบคุมคุณภาพ

บริษัท ธนาปาล์มโปรดักส์ จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง

จำนวนรับ ไม่ระบุ
ลักษณะงาน เก็บตัวอย่างสินค้าและผลิตภัณฑ์จากกระบวนการผลิตเพื่อนำมาวิเคราะห์จากโรงสกัดน้ำมันและโรงผลิตไฟฟ้า ตรวจสอบคุณภาพของสินค้าให้ได้ค่าตามมาตรฐานที่ลูกค้าหรือบริษัทกำหนด วิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักรและกระบวนการผลิต ทวนสอบค่าควบคุมตาม Quality Plan ในกรณีที่ขบวนการผลิตเกิดปัญหาเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุ ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยในการปรับปรุงเกี่ยวกับกระบวนการสกัดน้ำมันปาล์ม ไบโอแก๊ส เพื่อลดการสูญเสียระหว่างกระบวนการและเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์ รายงานผลการวิเคราะห์ประจำวันให้แก่ฝ่ายผลิต ผู้จัดการโรงงาน และฝ่ายบริหารรับทราบ บันทึกข้อมูลลงไปรายงานประจำเดือนทุกวัน โหลดสินค้าเพื่อส่งมอบให้กับลูกค้า รับข้อมูลการตอบกลับจากลูกค้าเรื่องคุณภาพสินค้าและทวนสอบการผลิตกรณีคุณภาพสินค้ามีปัญหา ร่วมประชุมวางแผนตั้งข้อสังเกต ปัญหาในกระบวนการผลิตประจำสัปดาห์ ควบคุมสต้อคสารเคมีให้เพียงพอกับความต้องการใช้ และทำการขอซื้อเมื่อถึงกำหนดเวลา เตรียมสาร ตรวจสอบ Stock สารเคมี และอุปกรณ์
  20 ตุลาคม 2560

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี

 Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>

 


Privacy Policy | About Us | LINK
Copyright © 2000-2017 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com