เว็บไซต์นี้ ได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานความน่าเชื่อถือโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 2 ปีซ้อน - ดูรายละเอียด
หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน ลงโฆษณางาน ค้นหาใบสมัครงาน

สนใจลงโฆษณา โทร. 0-2275-1900, 0-2612-4900, 0-3839-5000

   สมัครงาน กรุงเทพฯและปริณฑล | สมัครงาน ภาคตะวันออก | สมัครงาน ภาคกลาง |สมัครงาน ภาคใต้ |สมัครงาน ภาคเหนือ |สมัครงาน ภาคอิสาน

 Knowledge Center
knowledge

ก๊าซธรรมชาติ
 
เรื่องน่ารู้ตามหมวดหมู่

• การแพทย์
• ความรู้ทั่วไป
• เรื่องของผู้หญิง
• กีฬา
• ข่าวและสื่อ

และอื่น ๆ อีกมาก

สมัครเป็น Content Editor
Login เข้าสู่ระบบ
  ค้นหาเรื่องที่คุณสนใจ
ระบุ keyword
 
 

คำค้น :


* กด ถูกใจ (Like) รู้ตำแหน่งงานว่างก่อนใครผ่าน Facebook ของคุณ * พบงานทั้งสิ้น 36 ตำแหน่ง จาก 1 บริษัท รวมทั้งสิ้น 95 อัตรารับ

1. เจ้าหน้าที่จัดการนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน 1.การบริหารงานตามนโยบายที่ได้รับจากผู้จัดการแผนก (กรณีไม่มีผู้จัดการแผนก ให้รับนโยบายจากผู้ช่วยผู้จัดการแผนก) และหรือกรณีไม่มีผู้ช่วยผู้จัดการแผนก ให้รับนโยบายจากผู้อำนวยการฝ่าย หรือผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้อง) เพื่อนำมาปรับปรุงระบบการปฎิบัติงานของบริษัทฯ ให้ได้ประสิทธิภาพ
2.การวางแผน และ บริหารงานโครงการ - ประสานงานร่วมกับหน่วยงาน ทั้งภายใน และภายนอกองค์กร เพื่อให้งานเป็นไปตามแผน และที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา - ติดตามความก้าวหน้าของแผนงานที่วางไว้ (ตาม KPI และที่ได้รับมอบหมายทั้งหมดเกี่ยวข้องกับบริษัท MBK และ บริษัทในเครือ MBK GROUP)
3.การศึกษาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อมาใช้ให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพ (Hardware, Software) - ศึกษาการใช้งานของ Hardware, Software เพื่อนำมาใช้ หรือประยุกต์ใช้กับโครงการต่าง ๆ - จัดทำเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานตามนโยบายที่กำหนด - ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานตามนโยบายที่กำหนด
5.รายงานผลการปฏิบัติงานตามตัววัดประสิทธิภาพการทำงาน (KPI) - บริหารจัดการเอกสารที่ใช้ในการดำเนินงานตามโครงการ ที่เป็นKPIของแผนกให้สอดคล้องกับเอกสารในQPของแผนก - รายงานผลการดำเนินงานโครงการให้กับหน่วยงานที่ตรวจสอบ
6.ควบคุมการจัดทำเอกสาร และคู่มือการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ไอ เอส โอ (ISO) - ประสานงานแจ้งในฝ่ายให้ดำเนินการ Review เอกสาร และให้แก้ไข (ถ้ามี) (ตามรอบ และหรือมีการเปลี่ยนแปลง) - ดำเนินการด้านเอกสารในระบบ (เพื่อประกาศใช้, แก้ไข, ยกเลิก) - ติดตามและตรวจสอบการจัดทำเอกสารและคู่มือการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ไอ เอส โอ
7. การกำกับดูแลงานด้านสารสนเทศ - จัดเตรียม Checklist กำกับการปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานด้าน IT บริษัทในเครือ - กำหนดวันเข้าตรวจ, ส่งเอกสาร ถึงผู้เกี่ยวข้องในการเข้าตรวจกำกับ - ดำเนินการเข้าตรวจ และสรุปผลการตรวจ
8.จัดฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์แก่บุคลากรในองค์กร - จัดอบรมหลักสูตรด้าน IT ส่วนกลาง (เป็นวิทยากร) ได้แก่
1. Microsoft Form 2. Microsoft Flow 3. Microsoft Team, Microsoft SWAY

 
 

23 กันยายน 2563

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบสารสนเทศ (IT Audit)

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 2 อัตรา
ลักษณะงาน 1. ศึกษาและจัดทำรายละเอียดระบบงานของหน่วยงานที่รับการตรวจสอบ
2. ร่วมจัดทำแนวทางการตรวจสอบ
3. ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแนวทางการตรวจสอบให้ครอบคลุมถึงการตรวจสอบระบบสารสนเทศประเภทต่างๆ เช่น - การตรวจสอบกระบวนการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Process Audit) - การตรวจสอบด้านเทคนิคของระบบสารสนเทศ (Technical Information Systems Audit) - การตรวจสอบโปรแกรมระบบงาน (Application Information Systems Audit) - การตรวจสอบการพัฒนาระบบ (Systems Development Audit) - การตรวจสอบการนำระบบมาใช้งานจริง (System Implementation Audit) - การตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศของบริษัทฯ หรือกฎ ระเบียบหรือมาตรฐานที่กำหนดไว้ (Compliance Information Systems Audit) - การตรวจสอบด้าน IT อื่นๆ เป็นต้น
4. ทดสอบโปรแกรมระบบงานที่มีการพัฒนาหรือปรับปรุง
5. จัดทำกระดาษทำการ และรวบรวมเอกสารหลักฐานของเรื่องที่ตรวจสอบ
6. ร่วมวิเคราะห์ และประเมินผลข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบ เพื่อนำไปพิจารณาความถูกต้องความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของเรื่องที่ตรวจสอบ
7. สรุปผลการตรวจสอบ โดยนำเสนอข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของเรื่องที่ตรวจสอบ
8. ทบทวนและติดตามหน่วยงานผู้รับการตรวจสอบในการปฏิบัติตามข้อเสนอที่เห็นชอบ
9. ศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ
10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 
 

23 กันยายน 2563

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
3. โปรแกรมเมอร์,C#

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน 1. กำหนดแผนงานในการพัฒนาและปรับปรุงระบบประจำปีตามนโยบายและตามความต้องการของผู้ใช้งาน
2. หัวหน้าโครงการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์(Project Manager)
3. รวบความความต้องการจากผู้ใช้งานเพื่อนำมาวิเคราะห์และออกแบบระบบ
4. วิเคราะห์และออกแบบระบบ(Application Architecture)
5. กำหนดเทคโนโลยีในการพัฒนาโปรแกรม เช่น Web application, Mobile application, หรือ Window application
6. กำหนดสเปค Hardware ที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรม
7. มอบหมายงานการพัฒนาให้กับ จนท. ใต้บังคับบัญชา
8. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรึกษาและหาแนวทางการพัฒนาระบบเพื่อนำมาช่วยลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน
9. ติดตั้ง IIS และโปรแกรมเพื่อเตรียมเครื่องในการติดตั้งเพื่อใช้งาน
10. อบรมและให้คำปรึกษากับผู้ใช้งาน
11. พัฒนาโปรแกรมตามความต้องการของผู้ใช้งาน
12. ประสานงานในการแก้ไขปัญหาระหว่าง User และ Implementer
13. ดูแลเรื่อง Security ของระบบต่างๆ
14. ดูแลระบบงานปัจจุบัน ระบบที่พัฒนาเองและระบบงานอื่นๆ ทั้ง MBK และบริษัทในเครือเพื่อให้สามารถให้บริการได้อยู่เสมอ

 
 

23 กันยายน 2563

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
4. เจ้าหน้าที่บริการพื้นที่ส่วนกลาง

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 2 อัตรา
ลักษณะงาน 1. ดูแล ควบคุมและสั่งการให้ผู้รับเหมาทำความสะอาด ผู้รับเหมาติดตั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับสุขภัณฑ์ดำเนินการให้เป็นไปตามสัญญา
2. ตรวจตรา ดูแลความสะอาดทั่วไปของตัวอาคารทั้งภายในและภายนอก พื้นที่ส่วนกลาง ห้องน้ำ ลิฟท์ บันไดเลื่อนกระจก ลานจอดรถ ตลอดจนพื้นที่โดยรอบตัวอาคาร พร้อมสั่งการให้ผู้รับเหมาดำเนินการ หากพบ ความไม่เรียบร้อย
3. ควบคุม ดูแลและสั่งการให้ผู้รับเหมาไม้ประดับดำเนินการให้เป็นไปตามสัญญา
4. ควบคุมดูแลความสะอาดของห้องพักขยะ การเก็บขยะตลอดจนพฤติกรรมเก็บขยะของผู้รับเหมาและผู้เช่า
5. ควบคุมการกำจัดแมลงภายในอาคารทั้งระบบ
6. ควบคุมดูแลผู้รับเหมาที่บริษัทฯ ว่าจ้างในงานที่เกี่ยวเนื่องกับแผนก
7. จัดทำบันทึกเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาในงานของแผนกตน หรืออาจเป็นงานที่เกี่ยวเนื่องกับแผนกอื่นๆ
8. ตรวจรับมอบงานเมื่อมีการส่งมอบงานจากผู้รับเหมาในงานของแผนก
9. จัดทำบันทึกแจ้งงานเพื่อแจ้งผู้รับเหมาทำความสะอาด เมื่อมีการจัดงานต่างๆ ภายในบริเวณอาคาร เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์
10. ประเมินค่าความเสียหายในกรณีมีความเสียหายเกิดขึ้นโดยผู้เช่าหรือการจัดงานต่างๆ ในส่วนของความสะอาด

 
 

23 กันยายน 2563

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
5. ผู้จัดการแผนกบัญชี 1

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน 1. ตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ทางบัญชี
2. ทำรายการปรับปรุงบัญชีข้อผิดพลาดต่าง ๆ ที่ตรวจพบ
3. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่รับโอนมาจากแผนกหรือฝ่ายอื่น
4. ตรวจสอบรายการนำส่งภาษีอากร
5. จัดทำ และตรวจสอบงบการเงิน พร้อมทั้งรายละเอียดประกอบงบการเงิน
6. วางระบบงานทางการบัญชีเบื้องต้นเพื่อให้เกิดการควบคุมภายในที่ดี
7. ควบคุมดูแล เจ้าหน้าที่ภายใต้บังคับบัญชา

 
 

23 กันยายน 2563

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
6. พนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำ ศรีนครินทร์

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 5 อัตรา
ลักษณะงาน 1. ดูแลอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ในพื้นที่รับผิดชอบ ให้เป็นไปอย่างราบรื่น ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ
2. ตรวจสอบยานพาหนะ ก่อนขึ้นลานจอดรถ และ ภายในลานจอดรถ และหากตรวจตราพบสิ่งผิดปกติ ให้ดำเนินการแจ้งผู้บังคับบัญชา และแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ตามข้อกำหนด
3. จัดเก็บค่าบริการจอดรถ ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง
4. รับแจ้งเหตุร้ายด้านการจราจรภายในศูนย์การค้าฯ พร้อมทั้งป้องกันและเข้าระงับเหตุนั้นๆ ด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว ตามข้อกำหนด และควบคุมตัวผู้กระทำความผิด เพื่อมอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อไป
5. ช่วยเหลือผู้เช่าพื้นที่, ลูกค้าของศูนย์การค้าฯ และพนักงาน ที่ประสบอุบัติเหตุรถชน
6.ประสานงานกับตำรวจจราจร เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณรอบศูนย์การค้าฯ

 
 

23 กันยายน 2563

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
7. ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกสินเชื่อเพื่อการพาณิชย์(MBK Guarantee)

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 2 อัตรา
ลักษณะงาน 1. ติดต่อหาผู้มีความต้องการใช้สินเชิ่อ เพื่อเสนอขายผลิตภัณฑ์ด้านการเงิน รวมทั้งผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตคุ้มครองวงเงิน 2. รวบรวมเอกสารหลักฐานประกอบคำขอสินเชื่อให้ครบถ้วนตามนโยบายสินเชื่อ และจัดทำแฟ้มสินเชื่อให้เรียบร้อยเพื่อส่งมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. เจรจาต่อรองเพื่อกำหนดเงื่อนไขสินเชื่อ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ภายใต้กรอบนโยบายสินเชื่อของบริษัท
4. ประสานงานและให้ข้อมูลที่สำคัญกับฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อ เพื่อจัดทำคำขออนุมัติสินเชื่อ (Credit pack)
5. สอบทานความถูกต้องและครบถ้วนคำขออนุมัติสินเชื่อ และให้เป็นไปตามที่ตกลงกับลูกค้า
6. รักษาความสัมพันธ์กับคู่ค้า ซึ่งรวมทั้งนายหน้า ผู้พัฒนาโครงการ เพื่อให้ได้มาซึ่งธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
7. จัดทำบันทึกการติดต่อกับผู้ขอสินเชื่อ เพื่อเป็นหลักฐานจัดเก็บไว้ในแฟ้มสินเชื่อ (เช่น correspondent)
8. จัดทำรายงานประจำเดือน/ไตรมาส/ปี ที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งให้กับผู้บังคับบัญชา
9. ติดตามความคืบหน้าของผลการอนุมัติสินเชื่อ และแจ้งให้กับผู้ขอสินเชื่อได้ทราบในเวลาที่กำหนด
10. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องการจัดเตรียมสัญญา การลงนาม กำหนดการทำนิติกรรมทุกชนิด ตลอดจนบทสรุปของนิติกรรม
11. สอบทานความถูกต้องของสัญญาที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ว่าเป็นไปตามผลอนุมัติ
12. จัดทำงบประมาณรายรับและรายจ่ายทั้งหมดภายในหน่วยงาน
13. จัดฝึกอบรม/เข้าฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถที่ยังต้องพัฒนาและปรับปรุง
14. มีส่วนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนการตลาด
15. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตามผลการชำระหนี้ของลูกหนี้ที่ค้างเกินกำหนด
16. ดำเนินการกับสินเชื่อที่ครบกำหนดชำระ ในเรื่องการเสนออนุมัติต่ออายุวงเงิน สินเชื่อใหม่ หรือปิดวงเงิน
17. รวบรวม feedback จากผู้ใช้สินเชื่อ และนำมาจัดทำเป็นรายงานเพื่อเสนอผู้เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงด้านบริการและผลิตภัณฑ์ต่อไป
18. รายงานผู้บังคับชาในกรณีที่มีเหตุจำเป็น เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด หรือเหตุการณ์ที่ไม่เป็นไปที่ตกลงกันไว้ก่อนล่วงหน้า 19. จัดทำคำพิจารณาสินเชื่อ ตลอดจน presentation กรณีไม่ต้องพิจารณาหลักประกันหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสินเชื่อ และนำเสนอต่อกรรมการผู้เกี่ยวข้อง
20. รักษากฎระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด รวมทั้งหยุดความพยายามในการการขาดงานโดยใช้ข้ออ้างที่ฟังไม่ขึ้น

 
 

23 กันยายน 2563

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
8. ผู้จัดการแผนกการตลาดดิจิตอล

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน สรุปงานโดยย่อ
- รับผิดชอบด้านการสื่อสารงานโฆษณาด้านออนไลน์ของศูนย์การค้า ทั้ง Website FB IG อื่นๆเพื่อให้ถึงกลุ่มเป้าหมาย
- รับผิดชอบด้านการสื่อสารงานโฆษณาด้านออนไลน์ ในการวางแผนสื่ออื่นๆให้ถึงกลุ่มเป้าหมาย
- ให้ความสนับสนุนช่วยเหลือในการให้ข้อมูลด้านต่างๆเกี่ยวกับช่องทางการออนไลน์ให้แก่ทุก BU

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1.จัดทำกลยุทธ์และแผนการตลาดในด้านการสื่อสารออนไลน์โดยมุ่งเน้นเพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
2. สำรวจคู่แข่ง ในการสร้างแผนงานและกลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดช่องทางใหม่ๆทางออนไลน์
3. ควบคุมระยะเวลาการทำงานและงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ
4. จัดทำสรุปรายงาน และ ประเมินผลงานทั้งรูปแบบ Power point และ Report Excel, Paper
5. ค้นหาพันธมิตรใหม่ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเพิ่มช่องทางการโฆษณาสร้างฐานลูกค้าใหม่ๆและเพื่อพัฒนาสร้างสรรค์ กลยุทธ์การตลาดใหม่ๆให้มีความน่าสนใจแก่ลูกค้ามากยิ่งขึ้น
6. Create content ให้น่าสนใจและสร้างความผูกพันธ์กับกับลูกค้ามีต่อศูนย์ยิ่งขึ้น และติดตามอย่างต่อเนื่อง
7. ควบคุมดูแลด้านการวางแผน และบริหารงานด้านการสื่อสารออนไลน์ : MBK Center , The Nine Center,Paradise Park
8. บริหารทีมงานใน แผนกสื่อสารทางการตลาดออนไลน์ให้ปฎิบัติหน้าที่ตรงตามที่รับมอบหมาย
9. ประเมินผลงานการทำงานของทีมงานในแผนกสื่อสารทางการตลาดออนไลน์
10. รับนโยบายของบริษัท หรือ ฝ่ายการตลาด และนำไปกำหนดแผนงาน
11. ติดต่อ และ ประสานงานกับ ผู้เช่า และจัดหาPartner ในการจัดกิจกรรมให้เกิดความ Impact
12. หาแนวทางและวิธีการพัฒนาการทำงานของทีมงานในแผนก
13. พิจารณา และคัดเลือก Agencyในการดูแลงานด้านการสื่อสารทางการตลาดออนไลน์ เช่น ความสามารถในการคิดแคมเปญ และสร้างความผูกพันกับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง
14. ปฏิบัติงามตามแผนงาน Action Plan QP ของแผนกสื่อสารทางการตลาดออนไลน์ให้สำเร็จตามเป้าหมาย

 
 

23 กันยายน 2563

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
9. หัวหน้าพนักงานรักษาความสะอาดหน่วยงาน

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน 18,000 - 18,000 ฿
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน 1.ทำแผนประจำวัน,ประจำเดือนและประจำปี
2.กำหนดขั้นตอนการทำงานของพนักงานในหน่วยงาน
3.ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกบริษัทเพื่อให้การทำงานของหน่วยงานมีประสิทธิภาพ
4.สรุปผลการดำเนินงานเพื่อนำเสนอผู้ว่าจ้าง
5.ฝึกอบรมพนักงานในหน่วยงานให้สามารถทำงานได้และรู้จักการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
6.ตรวจรายงานประจำวันของพนักงานในหน่วยงาน
7.ควบคุมการทำงานของพนักงานภายในหน่วยงาน
8.ประสานงาน เสนอแนะ ผู้ว่าจ้างในกรณีพบปัญหาในพื้นที่
9.ดำเนินการประสานงาน สนับสนุนส่งเสริมและร่วมมือดำเนินงานกับผู้เกี่ยวข้อง
10.รายงานผลการทำงาน ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขให้ผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อขอรับการสนับสนุน
11.แก้ไขปัญหาให้หน่วยงานอย่างรวดเร็ว
12.ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับการร้องขอหรือรับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 
 

23 กันยายน 2563

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
10. ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกกลยุทธ์และพัฒนาองค์กร

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน 1.สื่อสารและให้ความเข้าใจ ใน รูปแบบ วิธีการกำหนดตัวชี้วัด เป้าหมาย เกณฑ์ในการประเมินผลงาน และกิจกรรมการพัฒนาระบบการบริหารผลการปฏิบัติ
2.ให้คำปรึกษาผู้บริหารต้นสังกัดและบุคลากร ในการประเมิน competency รวมถึงจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) และติดตามผลหลังการพัฒนา
3.สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากร (Career Development)
4.ควบคุมและจัดทำประกาศ คำสั่ง ระเบียบ ประกาศและนโยบายต่างๆ (MBK Group) ที่ได้รับนโยบายจากผู้บริหาร
5.วิเคราะห์และจัดทำโครงสร้างองค์กร กลุ่มงาน ตำแหน่งงานให้สอดคล้องกับธุรกิจต่างๆ ของ MBK Group
6.ควบคุมและบริหารข้อมูลการพัฒนาพนักงานบนระบบ HRIS เช่น Profile Management และ Career Development
7.ศึกษาและให้คำปรึกษาหน่วยงานต่างๆ ในการจัดทำ Job Description ให้เหมาะสมกับลักษณะงานและทันสมัย
8.บริหารข้อมูลและตรวจสอบการพัฒนาบุคลากร บนระบบ HRIS
9.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 
 

23 กันยายน 2563

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
11. เจ้าหน้าที่สุขาภิบาล

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน 1. ควบคุมการทำงานและซ่อมบำรุงระบบบำบัดน้ำเสีย / รีไซเคิล
2. ควบคุมการทำงานและซ่อมบำรุงระบบประปา
3. ควบคุมการทำงานและซ่อมบำรุงระบบดับเพลิง
4. ควบคุมการทำงานและซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้ห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ภาคเครื่องยนต์)
5. ควบคุมการทำงานและซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ในห้อง Air Compressor
6. ควบคุมการทำงานและซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ในห้องปั๊มทั้งหมด

 
 

23 กันยายน 2563

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
12. ผู้จัดการแผนกบริการพื้นที่ส่วนกลาง

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน 1. จัดทำงบประมาณและงานโครงการประจำปี ของแผนกฯ
2. ดูแลงานว่าจ้างผู้รับเหมาในงานที่เกี่ยวเนื่องกับแผนกฯ ตั้งแต่ ออก PR จนถึงการเข้าร่วมต่อรองราคา เพื่อคัดเลือกผู้รับเหมา 3. ดูแล ควบคุมการให้บริการของบริษัทรับจ้างเหมาทำความสะอาดให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง ทั้งในส่วนของตัวอาคาร รวมถึงประสานงานกับบริษัทนั้นๆ ในกรณีที่มีเหตุไม่เป็นไปตามสัญญา 4. ตรวจสอบสัญญาว่าจ้างบริษัทรับจ้างเหมาทำความสะอาด ตรวจสอบการตรวจรับมอบงานที่เรียกเก็บค่าบริการตามสัญญาจ้าง
5. ดูแล ควบคุมการให้บริการสุขอนามัยภัณฑ์ รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ให้ใช้งานได้ตามปกติเป็นไปตามสัญญาจ้าง รวมถึงประสานงานกับบริษัทนั้นๆ ในกรณีที่มีเหตุไม่เป็นไปตามสัญญา
6. ตรวจสอบสัญญาว่าจ้างบริษัทรับจ้างเหมางานให้บริการสุขอนามัยภัณฑ์ ตรวจสอบการตรวจรับมอบงานที่เรียกเก็บค่าบริการตามสัญญาจ้าง
7. ตรวจสอบห้องพักขยะให้อยู่ในสภาพที่สะอาด สมบูรณ์
8. ประสานงานกับเขตปทุมวันเกี่ยวกับการให้บริการงานจัดเก็บขยะ
9. ดูแล ควบคุมการให้บริการเครื่องลดปริมาณกลิ่นให้เป็นไปตามสัญญา รวมถึงตรวจสอบการตรวจรับมอบงานที่เรียกเก็บเงิน ตามสัญญา
10. ดูแล ควบคุมการให้บริการของบริษัทรับจ้างเหมางาน ไม้ประดับ ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง
11. ตรวจสอบสัญญาว่าจ้างบริษัทรับจ้างเหมางานไม้ประดับ ตรวจสอบการตรวจรับมอบงานที่เรียกเก็บค่าบริการตามสัญญาจ้าง
12. ตรวจสอบการประเมินค่าทำความสะอาดพื้นที่ กรณีมีความสกปรกเกิดขึ้นเกินกว่าปกติ ภายหลังจากการจัดงานต่างๆ จากนั้นส่งต่อไปยังฝ่ายต้นเรื่องเพื่อเรียกเก็บค่าเสียหายต่อไป
13. ดูแล ควบคุมการกำจัดแมลงของผู้รับเหมา ให้เป็นไปตามสัญญา
14. ตรวจสอบสัญญาว่าจ้างบริษัทรับจ้างเหมางานกำจัดแมลง ตรวจสอบการตรวจรับมอบงานที่เรียกเก็บค่าบริการตามสัญญา 15. สรุป รวบรวมข้อมูลดัชนีชี้วัดของแผนกฯ
16. ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 
 

23 กันยายน 2563

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
13. พนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำบางกะดี ปทุมธานี

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 5 อัตรา
ลักษณะงาน 1. ดูแลอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ในพื้นที่รับผิดชอบ ให้เป็นไปอย่างราบรื่น ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ
2. ตรวจสอบยานพาหนะ ก่อนขึ้นลานจอดรถ และ ภายในลานจอดรถ และหากตรวจตราพบสิ่งผิดปกติ ให้ดำเนินการแจ้งผู้บังคับบัญชา และแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ตามข้อกำหนด
3. จัดเก็บค่าบริการจอดรถ ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง
4. รับแจ้งเหตุร้ายด้านการจราจรภายในศูนย์การค้าฯ พร้อมทั้งป้องกันและเข้าระงับเหตุนั้นๆ ด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว ตามข้อกำหนด และควบคุมตัวผู้กระทำความผิด เพื่อมอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อไป
5. ช่วยเหลือผู้เช่าพื้นที่, ลูกค้าของศูนย์การค้าฯ และพนักงาน ที่ประสบอุบัติเหตุรถชน
6.ประสานงานกับตำรวจจราจร เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณรอบศูนย์การค้าฯ

 
 

23 กันยายน 2563

จังหวัด : ปทุมธานี

 
14. พนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำ บางนากม.4

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 13 อัตรา
ลักษณะงาน 1. ดูแลอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ในพื้นที่รับผิดชอบ ให้เป็นไปอย่างราบรื่น ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ
2. ตรวจสอบยานพาหนะ ก่อนขึ้นลานจอดรถ และ ภายในลานจอดรถ และหากตรวจตราพบสิ่งผิดปกติ ให้ดำเนินการแจ้งผู้บังคับบัญชา และแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ตามข้อกำหนด
3. จัดเก็บค่าบริการจอดรถ ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง
4. รับแจ้งเหตุร้ายด้านการจราจรภายในศูนย์การค้าฯ พร้อมทั้งป้องกันและเข้าระงับเหตุนั้นๆ ด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว ตามข้อกำหนด และควบคุมตัวผู้กระทำความผิด เพื่อมอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อไป
5. ช่วยเหลือผู้เช่าพื้นที่, ลูกค้าของศูนย์การค้าฯ และพนักงาน ที่ประสบอุบัติเหตุรถชน
6.ประสานงานกับตำรวจจราจร เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณรอบศูนย์การค้าฯ

 
 

23 กันยายน 2563

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
15. ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกสื่อสารการตลาด (Mar Com)

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน ***สามารถสร้างสรรค์Content เป็นภาษาอังกฤษได้ดี***
1. ควบคุมดูแลด้านการวางแผน และบริหารงานด้านการสื่อสาร : MBK Application , The Nine Center, Paradise Park 2. จัดทำกลยุทธ์และแผนการตลาดในด้านการสื่อสารโดยมุ่งเน้นเพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
3. สร้างสรรค์สื่อให้น่าสนใจและสร้างความผูกพันธ์กับกับลูกค้ามีต่อศูนย์ยิ่งขึ้น และติดตามอย่างต่อเนื่อง
4. ควบคุมระยะเวลาการทำงานและงบประมาณที่จำกัดให้มีประสิทธิภาพ
5. จัดทำสรุปรายงาน และ ประเมินผลงานทั้งรูปแบบ Powerpoint และ Report Excel, Paper พร้อมนำขึ้นระบบ
6. กำกับดูแลเรื่องการสื่อสารของผู้เช่าให้อยู่ในความเรียบร้อย ความเหมาะสม ถูกต้อง
7.จัดหา Partner, Vendor ด้านสื่อ offline-online เพื่อสร้างแคมเปญทางการตลาดให้มีประสิทธิภาพที่สุด
8. ค้นหาพันธมิตรใหม่ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสและช่องทางในการสื่อสารกิจกรรมการตลาด ต่อกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ และเพื่อพัฒนาสร้างสรรค์ กลยุทธ์การตลาดใหม่ๆให้มีความน่าสนใจแก่ลูกค้ามากยิ่งขึ้น
9. สำรวจคู่แข่งและสร้างงานที่มีความแตกต่าง ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
10. หาแนวทางและวิธีการพัฒนาการทำงานของทีมงานในแผนก
11.ประสานงานและควบคุมดูแลการทำงานของทีมให้งานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
12. รับนโยบายของบริษัท หรือ ฝ่ายการตลาด และนำไปปฎิบัติ
13. ปฏิบัติงามตามแผนงาน Action Plan QP ของแผนกส่งเสริมการขายและกิจกรรมทางการตลาดให้สำเร็จตามเป้าหมาย

 
 

23 กันยายน 2563

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
16. พนักงานรักษาความสะอาด

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 9 อัตรา
ลักษณะงาน 1.ทำความสะอาดในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างานให้พร้อมใช้งานเสมอ อาทิ พื้นที่สำนักงาน พื้นที่อาคารห้องน้ำ เฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น
2.ทำความสะอาดโดยใช้เครื่องมือพิเศษ เช่น เครื่องขัดพื้น
3.เช็ดกระจก ล้างพื้น ทั้งพื้นที่สำนักงานและลานจอดรถ(ถ้ามี)
4.สามารถจัดเตรียมและเสริฟอาหารภายในสำนักงานและห้องประชุมได้
5.มีความรวดเร็วในการทำงานและแก้ไขงานได้ทันท่วงที
6.ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับการร้องขอหรือรับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 
 

23 กันยายน 2563

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
17. ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการออกแบบแอปพลิเคชั่นและเว็บไซต์

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 2 อัตรา
ลักษณะงาน - ดูภาพรวม UI (User Interface) ของเว็บไซต์/ Application เพื่อปรับปรุง % การสั่งซื้อ, %การ Engage เป็นไปตามเป้าหมายและเหมาะสมกับธุรกิจ
- ตรวจสอบ UX (User Experience) ให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดี ในการใช้งานเว็บไซต์หรือ Application เพื่อลด Drop out ratio และให้เป็นไปตามเป้าหมาย

รายละเอียดของงานผู้จัดการ
1.จัดทำกลยุทธ์และแผนการดำเนินงาน เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและเหมาะสมกับธุรกิจ
2. ควบคุมระยะเวลาการทำงานและงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ
3. จัดทำสรุปรายงาน และ ประเมินผลงานทั้งรูปแบบ Power point และ Report Excel, Paper
4. วิเคราะห์และวางแผน User Experience (UX) และ User Interface (UI) ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
5. ควบคุมดูแลด้านการวางแผน และบริหารงานด้านการสื่อสารการตลาดดิจิตอลของศูนย์การค้าและศูนย์การค้าในเครือฯ
6. บริหารทีมงานใน แผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ปฎิบัติหน้าที่ตรงตามที่รับมอบหมาย
7. ประเมินผลงานการทำงานของทีมงานในแผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์
8. รับนโยบายของบริษัท หรือ ฝ่ายการตลาด และนำไปกำหนดแผนงาน
9. หาแนวทางและวิธีการพัฒนาการทำงานของทีมงานในแผนก

รายละเอียดของงานผู้ช่วยผู้จัดการ
1. คิดและนำเสนอ Concept, Idea, Structure เว็บไซต์
2. วิเคราะห์ศึกษา และวางแผน User Experience (UX) และ User Interface (UI) ให้เหมาะสม
3. วิเคราะห์สถิติเว็บไซต์ และนำข้อมูลที่ได้มาวางแผนดำเนินงาน และนำไปปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 
 

23 กันยายน 2563

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
18. ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน 1. ศึกษาระบบงานของหน่วยงานที่เข้าดำเนินการตรวจสอบ
2. จัดทำรายละเอียดระบบงานที่เข้าทำการตรวจสอบ
3. ร่วมจัดทำแนวทางการตรวจสอบ
4. ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแนวทางการตรวจสอบ
5. จัดทำกระดาษทำการและรวบรวมเอกสารหลักฐานของเรื่องที่ตรวจสอบ
6. ร่วมวิเคราะห์ และประเมินผลข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบ เพื่อนำไปพิจารณาความถูกต้อง ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของเรื่องที่ตรวจสอบ
7. สรุปผลการตรวจสอบ โดยนำเสนอข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของเรื่องที่ตรวจสอบ
8. ทบทวนและติดตามหน่วยงานผู้รับการตรวจสอบในการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่เห็นชอบ
9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 
 

23 กันยายน 2563

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
19. ผู้ช่วยผู้จัดการทีมการตลาด (MBK Guarantee)

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน 1. จัดหา และรวบรวมข้อมูล นายหน้า (Broker/ Developer) และโครงการต่างๆ ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
2. ดำเนินการประชาสัมพันธ์บริษัทผ่านสื่อ, กิจกรรม หรือช่องทางต่างๆ เพื่อให้บริษัทเป็นที่รู้จัก
3. ติดต่อนายหน้าอสังหาริมทรัพย์และโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อให้แนะนำลูกค้ามาใช้บริการสินเชื่อของบริษัท
4. หาแนวคิดใหม่ๆและเหมาะกับงานนั้นๆในการนำเสนอเป็นแนวทางในให้ผู้ออกแบบ
5. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับนายหน้าหรือโครงการต่างๆ โดยติดตามความเคลื่อนไหวและให้คำปรึกษาแนะนำอย่างสม่ำเสมอ
6. สรุป/ทำรายงานข้อมูลทางการตลาด ซึ่งเกี่ยวข้องกับนายหน้า / กิจกรรมที่จัด / สื่อทางการตลาด และผลลัพธ์ทางธุรกิจ
7. เก็บรวมรวมและทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์ / Facebook
8. ประสานงานกับแผนกต่างๆ ในองค์กร เพื่อให้การขอสินเชื่อเป็นไปอย่างรวดเร็ว
9. จัดทำช่องทางการหานายหน้าผ่านทาง Online เช่น Facebook, Line
10.ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์เบื้องต้นของบริษัท

 
 

23 กันยายน 2563

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
20. เจ้าหน้าที่ไฟฟ้า

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน **ทำงานปกติคือ จ.-ศ. และจะมีสลับเข้าเวรวันหยุดเดือนละ 1-2ครั้ง**
1.ตรวจสอบระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงต่ำและแรงสูง
2.ควบคุมและประสานงานซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงต่ำและแรงสูง
3.ควบคุม/ประสานงานซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าสำรอง
4.ติดตั้ง และแก้ไขงานระบบไฟฟ้า
5.ตรวจสอบมิเตอร์ไฟฟ้า , ระบบไฟฟ้างานส่วนกลาง , อุปกรณ์ไฟฟ้า
6.แก้ไขปัญหางานฉุกเฉินระบบไฟฟ้า(หน่วยงาน 333) และงานระบบไฟฟ้าตามร้องขอ(User Request)
7 ตรวจสอบงานระบบลิฟต์ , บันไดเลื่อน และระบบไฟฉุกเฉิน DC-Emergency , Fire Exit
8.ตรวจสอบระบบไฟฟ้าร้านค้า และแก้ไขงานระบบไฟฟ้าที่ไม่ถูกต้องตามข้อกำหนด
9.ตรวจสอบ/แก้ไขงานระบบไฟฟ้ากิจกรรมและนิทรรศการ,ไฟป้ายโฆษณาภายในและภายนอกอาคาร
10.ซ่อมบำรุงการจ่ายไฟฟ้าให้แก่ร้านค้า
11.ประสานงานกับผู้รับเหมา , ร้านค้า เพื่อเข้าตรวจสอบหรือแก้ไขงานระบบไฟฟ้า

 
 

23 กันยายน 2563

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
21. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 2 อัตรา
ลักษณะงาน • ศึกษาระบบของหน่วยงานที่เข้าดำเนินการตรวจสอบ และร่วมจัดทำแนวทางการ ตรวจสอบ
• จัดทำรายละเอียดระบบงานที่เข้าทำการตรวจสอบ
• จัดทำกระดาษทำการและรวบรวมเอกสารหลักฐานของเรื่องที่ตรวจสอบ
• ร่วมวิเคราะห์ประเมินผลข้อมูลที่ได้ เพื่อนำไปพิจารณาสู่ความถูกต้อง นอกจากนั้นมี การสรุปผลการตรวจสอบ
• นำเสนอข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ทั้งนี้ทบทวนและติดตามหน่วยงานผู้รับการ ตรวจสอบ และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

 
 

23 กันยายน 2563

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
22. เจ้าหน้าที่บริหารอาคาร

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน เจ้าหน้าที่บริหารอาคาร : ควบคุม จัดทำบันทึก การทำงานของผู้รับเหมา/พนักงาน ที่ทำงานเกี่ยวเนื่องกับแผนก และตรวจสอบยอดใบแจ้งหนี้ก่อนการวางบิลที่เรียกเก็บค่าบริการให้ถูกต้องตรงตามสัญญา เจ้าหน้าที่บริการร้านค้า : ดูแลงานด้านสัญญาณ-ติดตั้งโทรศัพท์, สัญญาณ Internet, การออกหนังสือขออนุญาต, การคืนมัดจำ ให้กับร้านค้าที่เช่าพื้นที่ภายใน ศูนย์การค้าฯ รวมถึงการรับเรื่องข้อร้องเรียน จากร้านค้า เพื่อนำมาดำเนินการจัดทำ/แก้ไข/ปรับปรุง พัฒนา ให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีขึ้น

 
 

23 กันยายน 2563

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
23. ผู้จัดการอาคาร (บริษัท เอ็ม บี เค สแควร์) ประจำQuinn Condo

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน - ร่วมกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานของแผนกบริหาร Quinn Condo ที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นไปตามแนวทาง และทิศทางเดียวกับนโยบายของบริษัทฯ
- รวมถึง ดูแล ตรวจสอบงานบริการผู้เช่า, งานบริการพื้นที่ส่วนกลาง, งานระบบวิศวกรรม, และงานรักษาความปลอดภัย
- พร้อมทั้งช่วยบริหารจัดการงานต่าง ๆ ในส่วนงาน ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ***ถ้ามีประสบการณ์ด้านงานวิศวกรรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ***

 
 

23 กันยายน 2563

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
24. เจ้าหน้าที่เทคนิค ประจำ บ.เดอะไนน์ เซ็นเตอร์

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 2 อัตรา
ลักษณะงาน 1.ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าให้กับผู้เช่าพื้นที่ เช่น สายไฟ ปลั๊ก สวิทซ์ หลอดไฟ โคมไฟ ให้ข้อกำหนดของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นสำคัญ
2.ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าและสื่อสารต่างๆ ของศูนย์การค้าฯ ตามแผนงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกันที่กำหนด กรณีพบปัญหาการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ให้ดำเนินการแจ้งผู้บังคับบัญชา ก่อนร่วมซ่อมแซมแก้ไขเบื้องต้น
3. ตรวจสอบการทำงานของระบบวิศวกรรมเครื่องกลของศูนย์การค้าฯ ตามแผนงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกันที่กำหนด กรณีพบปัญหาการทำงานของระบบต่างๆ ให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น แล้วจึงติดต่อผู้บริการ, ผู้ขาย หรือผู้รับเหมาต่อไป
4. จัดทำรายงานแสดงปัญหาการทำงานของระบบวิศวกรรมสำหรับอาคารสูง ประจำวัน นำเสนอผู้บังคับบัญชา
5. จัดเก็บเอกสารต่างๆ ภายในแผนกให้เป็นหมวดหมู่เรียบร้อย
6. ประสานงานกับผู้เช่าพื้นที่
7. ประสานงานกับบริษัทเอกชนผู้ขายสินค้า/ บริการ หรือ ผู้รับเหมางานต่างๆ
8. ประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น การไฟฟ้านครหลวง, กรมอนุรักษ์พลังงาน, การประปา,ตำรวจดับเพลิง, สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของอาคารสูง เป็นต้น

 
 

23 กันยายน 2563

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
25. ผู้จัดการแผนกสื่อสารภายนอกองค์กร (PR)

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน 35,000 - 70,000 ฿
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน รับผิดชอบดูแล และควบคุมการผลิตข่าวประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ เพื่อเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ สู่กลุ่มเป้าหมายภายนอกโดยผ่านสื่อมวลชน หรือสื่ออื่น ๆ และติดตามประเมินผล รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดี กับสื่อมวลชนทุกแขนงอย่างต่อเนื่อง

1.วางแผนและกลยุทธ์การสื่อสารภายนอกองค์กรของ MBK และ BU ต่างๆ
2.ควบคุมและดูแลในด้านสื่อ เนื้อหา และรูปแบบตลอดจนการใช้ช่องทางประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสมแก่ MBK และ BU
3.วิเคราะห์ข้อมูล News clipping PR value และ Media coverage เพื่อนำมาปรับใช้ในการสื่อสารภายนอกองค์กร
4.ควบคุมตารางงานและระยะเวลาการประชาสัมพันธ์ของแต่ละโครงการ
5.สร้างและบริหารความสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อมวลชน
6.ติดต่อและประสานงานกับสมาคมการค้าพลังสยาม
7.บริหารและจัดการสื่อสารในภาวะเสี่ยงและภาวะวิกฤต (Crisis และ Risk management)
8.บรีฟและดูแลคณะ MC หรือผู้บริหารในกิจกรรมและงานอีเว้นท์
9.ช่วยดูแลภาพรวม Annual report และจัดทำ VDO corporate
10.สร้าง VDO Clip / Info graphic

 
 

23 กันยายน 2563

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
26. รปภ.

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน 13,000 - 18,000 ฿
จำนวนรับ จำนวนมาก
ลักษณะงาน - ดูแลอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ในพื้นที่รับผิดชอบ ให้เป็นไปอย่างราบรื่น ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ
- ตรวจสอบยานพาหนะ ก่อนขึ้นลานจอดรถ และ ภายในลานจอดรถ และหากตรวจตราพบสิ่งผิดปกติ ให้ดำเนินการแจ้งผู้บังคับบัญชาและแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ตามข้อกำหนด
- จัดเก็บค่าบริการจอดรถ ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง
- รับแจ้งเหตุร้ายด้านการจราจรภายในศูนย์การค้าฯ พร้อมทั้งป้องกันและเข้าระงับเหตุนั้นๆด้วยความถูกต้อง รวดเร็วตามข้อกำหนดและควบคุมตัวผู้กระทำความผิด เพื่อมอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อไป
- ช่วยเหลือผู้เช่าพื้นที่, ลูกค้าของศูนย์การค้าฯ และพนักงานที่ประสบอุบัติเหตุรถชน
- ประสานงานกับตำรวจจราจร เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณรอบศูนย์การค้าฯ

 
 

23 กันยายน 2563

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
27. เจ้าหน้าที่อาวุโส-ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกวิเคราะห์ธุรกิจและกลั่นกรองสินเชื่อ(MBK-G)

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน 1.บริหาร/จัดทำการสำรวจหลักประกันของผู้ขอสินเชื่อ และจัดทำเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาการให้สินเชื่อ
2.วิเคราะห์ศักยภาพของหลักประกัน ที่ตั้ง ทำเล สภาพคล่อง และความเหมาะสมของราคา
3.จัดทำคำพิจารณาสินเชื่อ(Agenda)ตลอดจน Presentation และนำเสนอต่อกรรมการที่เกี่ยวข้อง
4.ประสานงานกับผู้ประเมินเพื่อให้ได้ราคาประเมินที่เหมาะสม
5.จัดทำฐานข้อมูลราคาประเมินของหลักประกัน และเทียบกับราคาประเมินสำหรับหลักประกันที่อยู่ใกล้เคียงกัน
6.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารคำขออนุมัติสินเชื่อ ว่าเป็นไปตามนโยบายสินเชื่อที่กำหนด
7.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารสิทธิ ข้อจำกัด ความเสียง หรือข้อพิพาทอันสืบเนื่องจากนิติกรรมที่จำทำกับหลักประกัน
8.จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานประจำเดือน/ไตรมาส/ปี เพื่อใช้ในการบริหาร
9.มีส่วนร่วมในการสำรวจพื้นที่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการขยายตลาด
10.Update โครงการที่เป็น approve list หลังได้พิจารณา (รวมทั้ง non approve list ด้วย)
11.มีส่วนร่วมในการจัดเก็บเอกสารประกอบพิจารณาสินเชื่อเข้าแฟ้มสินเชื่อ
12.แสดงความเห็นต่อราคาที่เหมาะสมของหลักประกัน และเช็คสอบความเหมาะสมของราคาประเมินของผู้ประเมินอิสระ
13.นำเสนอแผนการพัฒนาหลักประกันในอนาคต เพื่อประกอบการพิจารณาสินเชื่อ
14.จัดทำงบประมาณรายรับและรายจ่ายทั้งหมดภายในหน่วยงาน
15.รายงานผู้บังคับบัญชาในกรณีที่มีเหตุจำเป็น เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด หรือเหตุการณ์ที่ไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้ก่อนล่วงหน้า
16.จัดฝึกอบรม/เข้าฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถที่ยังต้องพัฒนาและปรับปรุง

 
 

23 กันยายน 2563

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
28. ผู้ช่วยผู้จัดการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ(Data Scientist)

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน 1.จัดทำกลยุทธ์และแผนการเข้าถึงข้อมูลลูกค้า เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
2.ควบคุมระยะเวลาการทำงานและงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ
3.จัดทำสรุปรายงาน และ ประเมินผลงานทั้งรูปแบบ Excel, Paper ฯลฯ
4.บริหารทีมงานใน แผนกวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจให้ปฎิบัติหน้าที่ตรงตามที่รับมอบหมาย
5.ประเมินผลงานการทำงานของทีมงานในแผนกวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ
6.รับนโยบายของบริษัท หรือ ฝ่ายการตลาด และนำไปกำหนดแผนงาน
7.หาแนวทางและวิธีการพัฒนาการทำงานของทีมงานในแผนก
8.ให้คำแนะนำในการศึกษาพฤติกรรมของลูกค้าของศูนย์การค้าและศูนย์การค้าในเครือฯ
9.ให้คำแนะนำในการวิเคราะห์ข้อมูลและความต้องการของลูกค้าในช่องทางต่างๆ ของศูนย์การค้าและศูนย์การค้าในเครือฯ เพื่อนำมาวางแผนการส่งเสริมการขาย เพื่อสนับสนุนระบบและกิจกรรมทางการตลาด
10.นำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า เพื่อนำมา Implement แผนงานทางการประชุมกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง
**มีทักษะด้าน python หรือ R สามารถบริหารจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ได้**

 
 

23 กันยายน 2563

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
29. ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 2 อัตรา
ลักษณะงาน - สร้างและรักษาความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้าบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า สร้างความพึงพอใจ (Satisfaction) และความประทับใจ (Impression)
- วางแผนและจัดทำcampaign สร้าง content เพื่อส่งหาลูกค้าโดยตรง
- มีการเก็บรวมรวมข้อมูลลูกค้า วิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าแต่ละคน และนำมาปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
- จัดการฐานข้อมูลลูกค้า รักษาและเพิ่มจำนวนให้มากขึ้น
- ดูแลบัตร พริวิเลจ การ์ด และจัดทำรายงานโครงการ
- พัฒนาและปรับปรุง Application

 
 

23 กันยายน 2563

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
30. เจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 3 อัตรา
ลักษณะงาน - สร้างและรักษาความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้าบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า สร้างความพึงพอใจ (Satisfaction) และความประทับใจ (Impression)
- วางแผนและจัดทำcampaign สร้าง content เพื่อส่งหาลูกค้าโดยตรง
- มีการเก็บรวมรวมข้อมูลลูกค้า วิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าแต่ละคน และนำมาปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
- จัดการฐานข้อมูลลูกค้า รักษาและเพิ่มจำนวนให้มากขึ้น
- ดูแลบัตร พริวิเลจ การ์ด และจัดทำรายงานโครงการ - พัฒนาและปรับปรุง Application

 
 

23 กันยายน 2563

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
31. เจ้าหน้าที่กิจกรรมองค์กร(CSR)

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ ไม่ระบุ
ลักษณะงาน 1. นำเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมประชาสัมพันธ์ต่างๆที่น่าสนใจเพื่อเสริมสร้างภาพพจน์ที่ดีให้กับองค์กร โดยมุ่งเน้นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ และมีประโยชน์ต่อสังคม
2. ดำเนินการจัดทำโครงการ/กิจกรรมประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯหรือบริษัทในเครือเพื่อเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทราบ ตามที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ
3. ดำเนินการร่วมจัดงาน/ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานและภาพพจน์ที่ดีขององค์กรในการร่วมสนับสนุนจัดกิจกรรมเพื่อสังคม
4. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการเช่น กทม., สน.ปทุมวัน ,สำนักงานเขตปทุมวัน และอื่นๆ
5. ดำเนินการจัดหาหน่วยงานเอกชนผู้สนับสนุนการจัดงานกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรเพื่อให้เกิดความน่าสนใจและประหยัดงบประมาณของบริษัท ฯ
6. เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ กับฝ่ายอื่นๆในบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น บูธรับสมัครงาน บูธการตลาด ,การประชุมผู้ถือหุ้น ,งานเปิดตัวบริษัทในเครือ ฯลฯ
7. รับผิดชอบดูแลการผลิตจัดทำสื่อเพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่โครงการ / กิจกรรมที่จัดทำ

 
 

23 กันยายน 2563

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
32. ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหารความปลอดภัย

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 2 อัตรา
ลักษณะงาน • ควบคุมดูแล และตรวจสอบการปฎิบัติงานฯ ของพนักงานในสังกัด ทั้ง 2 แผนก คือ แผนกธุรการปฏิบัติการ และแผนกควบคุมร้านค้า
• รับนโยบาย หรือทิศทางในการทำงานนำไปถ่ายทอดให้กับพนักงานฯ ในแผนกต่าง ๆ นำไปปฎิบัติ
• แก้ปัญหาในการทำงาน หรือเกิดข้อบกพร่องในการทำงาน
• พิจารณาอนุมัติการทำงาน การลาหยุดงาน การประเมินผลงานประจำปีของเจ้าหน้าที่-พนักงานภายในฝ่ายฯ ตามอำนาจหน้าที่
• ส่งเสริมระบบงานต่าง ๆ ตามนโยบายบริษัทฯ

 
 

23 กันยายน 2563

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
33. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ(Data Scientist)

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน 1.ศึกษาข้อมูลพฤติกรรมของลูกค้า
2.ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและความต้องการของลูกค้าในช่องทางต่างๆ เพื่อนำมาวางแผนและออกแบบกระบวนการทางธุรกิจ ให้คำแนะนำ และเปลี่ยนแปลง เพื่อปรับปรุง ในการสนับสนุนระบบและกิจกรรมทางการตลาด
3.นำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า เพื่อนำมา Implement แผนงานทางการประชุมกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
4.จัดทำสรุปรายงาน และ ประเมินผลงานทั้งรูปแบบ Excel, Paper ฯลฯ
5.นำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า เพื่อนำมา Implement แผนงานทางการประชุมกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง
**มีทักษะด้าน python หรือ R สามารถบริหารจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ได้**

 
 

23 กันยายน 2563

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
34. เจ้าหน้าที่อาวุโสสื่อสารภายนอกองค์กร (PR)

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน รับผิดชอบดูแลการผลิตข่าวประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ เพื่อเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ สู่กลุ่มเป้าหมายภายนอกโดยผ่านสื่อมวลชน หรือสื่ออื่น ๆ และติดตามประเมินผล รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชนทุกแขนงอย่างต่อเนื่อง
1.ดำเนินการจัดทำ และเผยแพร่ข่าวสาร ภาพข่าวกิจกรรม และการพัฒนาธุรกิจด้านต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ เพื่อเผยแพร่สู่กลุ่มเป้าหมายภายนอก โดยผ่านสื่อมวลชน / สื่ออื่นๆ
2.ดำเนินการจัดแถลงข่าว / สัมภาษณ์พิเศษผู้บริหารของบริษัทฯไปยังสื่อมวลชน
3.ตรวจข่าว วิเคราะห์ข่าว ประเมินสถานการณ์ข่าวประจำวัน, ข่าวที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ, ธุรกิจในเครือ , ธุรกิจคู่แข่ง 4.จัดทำ Clipping ข่าวที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ, ธุรกิจในเครือ , ธุรกิจคู่แข่ง และดำเนินการขึ้นข่าวในระบบ Intranet
5.ติดต่อประสานงานและเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีอย่างต่อเนื่องกับสื่อมวลชนทุกแขนง
6.จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับสื่อมวลชน
7.ไปเยี่ยมสื่อมวลชนอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในโอกาสวันครบรอบการก่อตั้ง, วันปีใหม่และโอกาสอื่นๆ
8.รับผิดชอบดูแลการผลิตสื่อเพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรสู่สาธารณชน
9.ติดต่อประสานงาน และให้ความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์โฆษณาองค์กรผ่านสื่อต่างๆ
10.ปฏิบัติตามนโยบายอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 
 

23 กันยายน 2563

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
35. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (ประจำบริษัท เอ็ม บี เค สแควร์ จำกัด)

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน 1. การสรรหาแหล่งผลิต แหล่งจำหน่าย หรือผู้ขาย และผู้ให้บริการ
1.1 ติอต่อประสานงานกับหน่วยงานผู้ขอซื้อ เข้าถึงข้อมูลวัตถุประสงค์ของการใช้งานที่แท้จริง เพื่อประโยชน์ในการสรรหาได้ถูกต้องตรงกับการใช้งานจริง
1.2 ดำเนินการสรรหาสินค้า วัสดุอุปกรณ์ เข้าถึงทุกช่องทางเช่น Internet การออกสำรวจตลาด ฯลฯ โดยต้องพยายามเข้าให้ถึง แหล่งผลิตและจำหน่ายโดยตรง
1.3. ดำเนินการสอบถาม สืบหา ศึกษา ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจซื้อ เช่น คุณสมบัติ ราคา ความน่าเชื่อถือของผู้ขาย บริการหลังการขาย เงื่อนไขทางการค้า ข้อมูลอ้างอิง ฯลฯ อย่างละเอียด และเป็นข้อมูลที่มีหลักฐานเชื่อถือได้
1.4. ดำเนินการเจรจาต่อรองราคา และเงื่อนไขการขายของผู้ขายแต่ละรายเบื้องต้น โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
1.5. จัดทำรายงานสรุป การเปรียบเทียบผู้ขาย ในด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการตัดสินใจเลือกผู้ขาย เช่น คุณสมบัติ คุณภาพราคา เงื่อนไขทางการค้า ฯลฯ พร้อมทั้งรายงานข้อเสนอแนะจากการประเมินในเบื้องต้น นำเสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อเจรจาต่อรองราคา ขั้นสุดท้าย และตัดสินใจเลือกผู้ขาย/บริการ อนุมัติซื้อ
2. การดำเนินการจัดซื้อ/ จัดหา/ จัดจ้าง จัดทำเอกสาร และรายงานสรุป
2.1 ควบคุม ตรวจสอบเอกสารการขอซื้อ/ จัดหา/ จัดจ้างให้ถูกต้องครบถ้วน ตามข้อกำหนดก่อนดำเนินการซื้อ/จ้าง
2.2 เดินทางไปยังแหล่งขายในกรณีที่ผู้ขายไม่มีบริการส่งสินค้า
3. ขอเอกสารที่จำเป็นจากผู้ขาย อาทิเช่น ใบเสนอราคา ฯลฯ และตรวจสอบให้ครบถ้วนถูกต้องตามข้อกำหนด โดยคำนึงถึงประโยชน์ ในการบังคับได้ตามข้อกฎหมายเป็นสำคัญ
4. ดำเนินการจัดทำเอกสาร ใบสั่งซื้อ สัญญา ตามข้อกำหนดพร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูล ก่อนเสนอให้ ผู้บังคับบัญชาอนุมัติ และนำส่งเอกสารไปยังหน่วยงานอื่น ให้ถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา ตามระบบ และข้อตกลงระหว่างหน่วยงาน
5. การตรวจรับสินค้า&บริการ ตรวจสอบความถูกต้องตามรายการ คุณสมบัติและจำนวน ที่ระบุในเอกสารจัดซื้อ/ จัดหา/ จัดจ้าง และใบส่งสินค้า
6. จัดทำแผนการสั่งซื้อ สินค้ากลุ่มที่ต้องใช้เป็นการประจำให้มีหมุนเวียนเพียงพอต่อการใช้งาน โดยคำนึงถึงต้นทุน ในการสต๊อกสินค้าเป็นสำคัญ
7. จัดเก็บข้อมูลที่จำเป็น และจัดทำรายงานต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อ เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์และปรับปรุงงาน นำเสนอ

 
 

23 กันยายน 2563

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
36. ช่างเทคนิค ประจำอาคารกลาสเฮ้าส์ สุขุมวิท

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 2 อัตรา
ลักษณะงาน ปฏิบัติงานในส่วนงานวิศวกรรมและงานซ่อมบำรุงอาคาร ที่อยู่ในความรับผิดชอบตามแผนงานและแนวทางการปฏิบัติงานของ แผนกบริหารอาคาร-กลาสเฮ้าส์ สุขุมวิทให้เป็นไปตามแนวทางและทิศทางเดียวกับนโยบายของบริษัทฯ โดยรับผิดชอบดูแลการทำงานของเครื่องมือและอุปกรณ์ของระบบวิศวกรรมไฟฟ้า ระบบสื่อสาร และระบบวิศวกรรมเครื่องกล และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ภายในอาคาร ให้มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด

 
 

23 กันยายน 2563

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 

 
Go to page :   1 |

 

 
 

 บริการส่งตำแหน่งงานทาง E-mail  (ส่งสัปดาห์ละครั้ง)

หมายเหตุ : ไม่คิดค่าบริการ

 E-mail ของคุณ
 สายงาน
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป 
 ภาค
 จังหวัด
 
 

Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2008 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
Contact Webmaster :
Webmaster@Jobpub.com
Live Chat