เว็บไซต์นี้ ได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานความน่าเชื่อถือโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 2 ปีซ้อน - ดูรายละเอียด
หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน ลงโฆษณางาน ค้นหาใบสมัครงาน

สนใจลงโฆษณา โทร. 0-2275-1900, 0-2612-4900, 0-3839-5000

   สมัครงาน กรุงเทพฯและปริณฑล | สมัครงาน ภาคตะวันออก | สมัครงาน ภาคกลาง |สมัครงาน ภาคใต้ |สมัครงาน ภาคเหนือ |สมัครงาน ภาคอิสาน

 Knowledge Center
knowledge

โรคอ้วน..ภัยที่กำลังคุกคามเข้ามาทุกขณะ!!!
 
เรื่องน่ารู้ตามหมวดหมู่

• การแพทย์
• ความรู้ทั่วไป
• เรื่องของผู้หญิง
• กีฬา
• ข่าวและสื่อ

และอื่น ๆ อีกมาก

สมัครเป็น Content Editor
Login เข้าสู่ระบบ
  ค้นหาเรื่องที่คุณสนใจ
ระบุ keyword
 
 

คำค้น :


* กด ถูกใจ (Like) รู้ตำแหน่งงานว่างก่อนใครผ่าน Facebook ของคุณ * พบงานทั้งสิ้น 5 ตำแหน่ง จาก 1 บริษัท รวมทั้งสิ้น 6 อัตรารับ

1. เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงองค์กร

บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน 20,000 - 35,000 ฿
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน 1. ติดตาม รวบรวม วิเคราะห์ และประเมินการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง กฎหมายและกฎเกณฑ์ของหน่วยกำกับ รวมถึงสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท
2. รวบรวม ติดตาม วิเคราะห์จัดทำรายงานข้อมูล และการวิเคราะห์การบริหารความเสี่ยง เสนอต่อผู้บริหาร
3. ศึกษาวิเคราะห์งานบริการ/กระบวนการทำงานใหม่ๆ เพื่อกำหนดกรอบและแนวทางการบริหารความเสี่ยง
4. ทบทวนกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการกำหนด Risk Identification, KRI, Risk Appetite, Risk Tolerance
5. ประสานงานกับหน่วยงานอื่นเพื่อจัดเตรียมทบทวน และทดสอบแผน BCP
6. ดำเนินการตรวจสอบนโยบายและการปฏิบัติตามมาตรฐานรวมถึงประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายในและภายนอก

 
 

9 มิถุนายน 2566

จังหวัด : ปทุมธานี

 
2. เจ้าหน้าที่ดูแลความสัมพันธ์ธุรกิจ

บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน 18,000 - 35,000 ฿
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน 1. สนับสนุนและพัฒนากลยุทธ์ แผนธุรกิจและรูปแบบธุรกิจ (Business Model) กำหนดข้อเสนอเงื่อนไขการลงทุน การพัฒนาธุรกิจ ประเมินความเสี่ยงผลตอบแทนทางเลือกการลงทุน หรือพัฒนาโครงการที่เหมาะสม นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
2. เข้าพบและนำเสนอรูปแบบธุรกิจ (Business Model) ต่อลูกค้า, พันธมิตรทางธุรกิจ และติดตาม รายงานความคืบหน้า
3. ประสานงาน และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจทั้งภายใน และภายนอกองค์กร
4. วิเคราะห์ และทำรายงานประเมินโอกาสทางธุรกิจ และเสนอแนวทาง เพื่อผลักดันการทำธุรกิจให้สำเร็จตามเป้าหมาย
5. จัดทำรายงานสถานะทางธุรกิจ และสถานะโอกาสทางธุรกิจ เสนอต่อทีม และผู้บังคับบัญชา
6. ดูแล ประสานงานกับลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อให้การส่งมอบ และเพื่อพัฒนาธุรกิจ สำเร็จตามเวลา และเป้าหมาย
7. ติดตามข้อมูลข่าวสารอุตสาหกรรมงานไฟฟ้าพลังงาน และร่วมแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อพัฒนาทักษะ และการทำงานร่วมกัน

 
 

9 มิถุนายน 2566

จังหวัด : ปทุมธานี

 
3. เจ้าหน้าที่แผนกลยุทธ์และสื่อสารกลยุทธ์

บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน 20,000 - 35,000 ฿
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน 1. จัดทำแผนกลยุทธ์องค์กร พัฒนากระบวนการและกรอบระยะเวลาในการพัฒนากลยุทธ์ร่วมกับกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ผู้บริหารระดับสูง และทีมบริหารของบริษัทในเครือ เพื่อนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมาย ทั้งเป้าหมายทางการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน
2. มีส่วนร่วมในกระบวนการ ริเริ่มและพัฒนา Strategic Initiative ร่วมกับ Initiative Sponsor และ Initiative Leader เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ แก้ปัญหาขององค์กร สร้างความสามารถในการแข่งขันระยะยาว และสร้างความสามารถในการแข่งขันระยะยาว และสร้างให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainable) ตามแผนกลยุทธ์
3. จัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อวิเคราะห์โอกาสและความเสี่ยง จากปัจจัยภายในและภายนอกที่จะส่งผลกระทบต่อองค์กร ตลอดจน Performance Review เพื่อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานเพื่อคว้าโอกาส, จัดการความเสี่ยง และ ปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์กร
4. ติดต่อและประสานงานด้านโยบายของกลุ่มบริษัทกับบุคคล หรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้การทำดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และร่วมมือกับทีมปฏิบัติการ เพื่อริเริ่ม พัฒนา หรือสนับสนุนการทำโครงการต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
5. ปฏิบัติงาน New Business Initiative (รวมถึง Strategic Partnership Model) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร ตามแผนกลยุทธ์และตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารระดับสูง กรรมการบริหาร หรือกรรมการบริษัท (ร่วมกับหน่วยงานพัฒนาธุรกิจ)
6. รวบรวม / ติดตาม / วิเคราะห์ / ประเมิน ผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์และตัวชี้วัด ให้เป็นไปตามแผนและนโยบาตามที่กำหนด
7. ดำเนินการจัดประชุม และสื่อสารให้หน่วยงานต่าง ๆ เข้าใจการนำกลยุทธ์และเครื่องมือไปใช้ได้อย่างหมาะสม

 
 

9 มิถุนายน 2566

จังหวัด : ปทุมธานี

 
4. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน 15,000 - 35,000 ฿
จำนวนรับ 2 อัตรา
ลักษณะงาน 1. ปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจําปีให้เป็นไปตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายใน
2. ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและสอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงทุกขั้นตอนการ ปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้มีความมั่นใจว่ามีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม รัดกุม และเพียงพอที่จะบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ควบคุมได้ และเป็นไปตามกระบวนการการกํากับดูแลกิจการที่ดี
3. ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและสอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงทุกขั้นตอนของงานโครงการ เพื่อให้มีความมั่นใจว่า มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม รัดกุม และเพียงพอที่จะบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ควบคุมได้ และเป็นไปตาม กระบวนการการกํากับดูแลกิจการที่ดี
4. ตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเป็นการตรวจสอบการควบคุมทั่วไปของระบบ (IT General Controls) และตรวจสอบการควบคุมเฉพาะระบบงาน (IT Application Controls)
5. สอบทานและรายงานความเชื่อถือได้และความครบถ้วนของข้อมูลทางการเงิน และมิใช่ทางการเงิน (Finance and Non Finance) ของบริษัท
6. สอบทานรายการระหว่างกันหรือรายการเกี่ยวโยงกันที่เกิดขึ้นในบริษัท
7. ให้คําปรึกษา คําแนะนํา สอบทาน และเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงการควบคุภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกํากับดูแลกิจการที่ดีแก่ผู้บริหาร และหน่วยงานรับตรวจ
8. สังเกตการณ์ ตรวจสอบ สอบทาน หรือสอบสวนงานต่างๆที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการผู้จัดการ ในการหาข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน หรือ ประเด็นทุจริตต่าง
9. ร่วมตรวจสอบสินค้าคงเหลือกับฝ่ายบัญชีทุกสิ้นปี
10. สังเกตการณ์ ตรวจสอบ สอบทาน กระบวนการจําหน่ายเศษซาก, เศษเหล็ก, Zinc Ash และ Zine Dross ของกลุ่มธุรกิจเด็มโก้
11. ตรวจสอบ และสอบทานระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจเด็มโก้
12. สุ่มตรวจสอบเฉพาะกิจตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชา ผู้บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบริษัท
13. ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบภายใน กฎระเบียบของบริษัท และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
14. ปฏิบัติงานตรวจสอบอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการหรือผู้บังคับบัญชา

 
 

9 มิถุนายน 2566

จังหวัด : ปทุมธานี

 
5. ช่างเทคนิค

บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ ไม่ระบุ
ลักษณะงาน 1. ปฏิบัติงานติดตั้งอุปกรณ์ งานปรับปรุง งานดัดแปรง งานแก้ไขระบบไฟฟ้า และระบบงานติดตั้งที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
2. ควบคุม ดูแล และตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมางานติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าให้เป็นไปตามมาตรฐาน ที่โครงการกำหนด
3. ร่วมประชุม ติดตาม และรายงานความก้าวหน้าของงานต่อผู้บังคับบัญชา และเจ้าของโครงการ
4. ปฏิบัติการซ่อมบำรุงทั้งเชิงแก้ไข และเชิงป้องกัน (PM) ตามที่ได้รับมอบหมาย
5. ปฏิบัติการซ่อมบำรุงอย่างเร่งด่วนเมื่อมีความจำเป็น
6. ดูแล รักษา ซ่อมแซมอุปกรณ์ เครื่องมือ และทรัพย์สินทั้งหมดของบริษัทฯ
7. ให้คำแนะนำ แก้ไขปัญหา ให้แก่ลูกค้าและผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ
8. ตรวจสอบ ศึกษาแบบคู่มือที่ใช้ในงานติดตั้งระบบไฟฟ้า
9. ร่วมประชุม สัมมนาทางวิชาการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ นำมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน และต่อยอดธุรกิจใหม่

 
 

9 มิถุนายน 2566

จังหวัด : ปทุมธานี

 

 
Go to page :   1 |

 

 
 

 บริการส่งตำแหน่งงานทาง E-mail  (ส่งสัปดาห์ละครั้ง)

หมายเหตุ : ไม่คิดค่าบริการ

 E-mail ของคุณ
 สายงาน
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป 
 ภาค
 จังหวัด
 
 

Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2008 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
Contact Webmaster :
Webmaster@Jobpub.com
Live Chat